Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - oktober 2022

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 2,8% op jaarbasis in oktober 2022 (1)

In oktober 2022 werden in totaal 233.736 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 6.248 meer dan in oktober 2021 (+2,8%). Het gaat om 87.955 uitkeringen voor tijdskrediet (37,6%), 109.766 voor thematische verloven (47,0%) en 36.015 uitkeringen (15,4%) voor loopbaanonderbreking. 

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (77.485 eenheden, d.i. 62,5%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor ongeveer 4/5 het ouderschapsverlof (86.914 eenheden, d.i. 79,2%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 328 eenheden.

Cijfers

Daling bij de loopbaanonderbreking, stijgingen bij het tijdskrediet en de thematische verloven

Voor de loopbaanonderbreking noteren we een daling van 3.324 eenheden (d.i. -8,5%). De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming. 

Het aantal uitkeringen voor het tijdskrediet en de thematische verloven neemt daarentegen toe met 0,6% en 9,0% (respectievelijk +478 en +9.094 eenheden). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +7.777 eenheden of +9,8% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +1.188 en -57 eenheden, d.i. +5,7% en -14,5%.

Cijfers

 

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 61,2% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 142.967 eenheden, d.i. 61,2%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 66.978 (76,2%) van de gevallen t.o.v. 56.726 (51,7%) bij de thematische verloven en 19.263 (53,5%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 16.176 of 6,9% van de gevallen (3.758 of 4,3% bij het tijdskrediet, 10.206 of 9,3% bij de thematische verloven en 2.212 of 6,1% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in oktober 2022  toe met 6,7% op jaarbasis (+1.021) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 1,0% (+1.412).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 16.480.

Cijfers

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In oktober 2022 ging het om 145.403 vrouwelijke uitkeringstrekkers (62,2%) tegenover 88.333 mannelijke (37,8%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in oktober 2022 gaat het om 162.228 uitkeringstrekkers (69,4%) tegenover 61.383 in het Waals en 10.125 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,3% en 4,3%).

Cijfers

 

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In oktober 2022 gaat het om 11.461 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 5.440 in het kader van het tijdskrediet, 5.197 bij thematische verloven en 824 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in oktober 2022 43.604 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 2,1% op jaarbasis. (2)

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet:  OKTOBER 2022 (PDF) 

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be