Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - september 2019

In totaal 245.831 onderbrekingsuitkeringen in september 2019 (1)

In september 2019 werden in totaal 245.831 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 4.806 minder dan in september 2018 (-1,9%). Het gaat om 105.030 uitkeringen voor tijdskrediet (42,7%), 88.870 voor thematische verloven (36,2%) en 51.931 uitkeringen (21,1%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (97.348 eenheden, d.i. 62,0%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 3/4 het ouderschapsverlof (69.295 eenheden, d.i. 78,0%).

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 61.187 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 36.161 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 43.843 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 15.770 | Totaal - Eindeloopbaan: 62,0% & Andere onderbrekingen: 38,0%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 69.295 78,0%, Medische bijstand 19.249 21,7% & Palliatief verlof 326 0,4%

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 4.637 en 5.343 eenheden (d.i. -4,2% en -9,3%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming. 

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 6,2% (+5.174 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +4.537 eenheden of +7,0% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +638 en -1 eenheden, d.i. +3,4% en -0,3%.

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet -4.637, Thematische verloven +5.174, Loopbaanonderbreking -5.343 & Totaal -4.806	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet -4,2%, Thematische verloven  +6,2%, Loopbaanonderbreking -9,3% & Totaal -1,9%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 65,9% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 162.024 eenheden, d.i. 65,9%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 78.533 (74,8%) van de gevallen t.o.v. 55.803 (62,8%) bij de thematische verloven en 27.688 (53,3%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 19.235 of 7,8% van de gevallen (4.204 of 4,0% bij het tijdskrediet, 12.870 of 14,5% bij de thematische verloven en 2.161 of 4,2% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in september 2019 echter toe met 1,2% op jaarbasis (+227) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 2,2% (-3.626).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10, het nieuwe stelsel binnen het ouderschapsverlof, bedraagt 2.652.

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 78.533 74,8%, 1/2 22.293 21,2%, Voltijds 4.204 4,0% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 55.803 62,8%, 1/2 17.545 19,7%, Voltijds 12.870 14,5% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 2.652 3,0%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 27.688 53,3%, 1/2 20.244 39,0%, Voltijds 2.161 4,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.838 3,5%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In september 2019 ging het om 159.651 vrouwelijke uitkeringstrekkers (64,9%) tegenover 86.180 mannelijke (35,1%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in september 2019 gaat het om 173.772 uitkeringstrekkers (70,7%) tegenover 60.729 in het Waals en 11.330 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 24,7% en 4,6%).

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 41.145 Vrouwen 63.885 Vlaams Gewest 78.131 Waals Gewest 22.753 Brussels H. Gewest 4.146; Thematische verloven: Mannen 29.728 Vrouwen 59.142 Vlaams Gewest 63.904 Waals Gewest 20.441 Brussels H. Gewest 4.525 & Loopbaanonderbreking: Mannen 15.307 Vrouwen 36.624 Vlaams Gewest 31.737 Waals Gewest 17.535 Brussels H. Gewest 2.659

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA-ontvangt. In september 2019 gaat het om 16.211 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 9.666 in het kader van het tijdskrediet, 5.569 bij thematische verloven en 976 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in september 2019 46.545 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 28,6% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: SEPTEMBER 2019  (PDF)


 (1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.