Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - september 2020

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 6,3% op jaarbasis in september 2020 (1)

Vooral de invoering van het ouderschapsverlof Corona is hiervan de verklaring

In september 2020 werden in totaal 261.323 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 15.492 meer dan in september 2019 (+6,3%). Het gaat om 86.926 uitkeringen voor tijdskrediet (33,3%), 130.100 voor thematische verloven (49,8%) en 44.297 uitkeringen (17,0%) voor loopbaanonderbreking. 

MMeer dan 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (88.107 eenheden, d.i. 67,1%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 4/5 het ouderschapsverlof (110.956 eenheden, d.i. 85,3%). 

 

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 56.374 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 31.733 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 30.552 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 12.564 | Totaal - Eindeloopbaan: 67,1% & Andere onderbrekingen: 32,9%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 110.956 85,3%, Medische bijstand 18.776 14,4% & Palliatief verlof 368 0,3%

 

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 18.104 en 7.634 eenheden (d.i. -17,2% en -14,7%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming. 

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 46,4% (+41.230 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +41.661 eenheden of +60,1% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk -473 en +42 eenheden, d.i. -2,5% en +12,9%.

De stijging in het ouderschapsverlof is te verklaren door de invoering van het ouderschapsverlof Corona in mei 2020. Er zijn in mei 2020 36.678 betalingen, in juni 2020 68.992 betalingen, in juli 44.136 en in augustus 59.211 betalingen verricht. In september tellen we 55.458 betalingen binnen dit nieuwe stelsel, waarvan 13.308 voor halftijdse onderbrekingen, 41.769 voor 1/5e onderbrekingen en 381 voltijdse onderbrekingen. Deze cijfers zijn nog onvolledig omdat de betaalstatistieken van de onderbrekingsuitkeringen van de RVA afgesloten worden op 20/10/2020 en nog geen rekening houden met betalingen verricht na deze datum. De uitkering van het ouderschapsverlof Corona is 25% hoger dan deze van het gewoon ouderschapsverlof, en de maanden opgenomen binnen dit stelsel worden niet in rekening gebracht voor het bepalen van het resterend krediet. Om die reden zijn veel personen overgestapt van bestaande verlofstelsels naar het ouderschapsverlof Corona.

 

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet -18.104, Thematische verloven +41.230, Loopbaanonderbreking -7.634 & Totaal +15.492	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet -17,2%, Thematische verloven  +46,4%, Loopbaanonderbreking -14,7% & Totaal  +6,3%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 64,1% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 167.624 eenheden, d.i. 64,1%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 64.156 (73,8%) van de gevallen t.o.v. 79.766 (61,3%) bij de thematische verloven en 23.702 (53,5%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 18.565 of 7,1% van de gevallen (4.173 of 4,8% bij het tijdskrediet, 12.504 of 9,6% bij de thematische verloven en 1.888 of 4,3% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in september 2020 echter af met 3,5% op jaarbasis (-670) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 3,5% (+5.600).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 8.237.

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 64.156 73,8%, 1/2 18.597 21,4%, Voltijds 4.173 4,8% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) ; Thematische verloven: 1/5 79.766 61,3%, 1/2 29.593 22,7%, Voltijds 12.504 9,6% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 8.237 6,3%; Loopbaanonderbreding: 1/5 23.702 53,5%, 1/2 17.107 38,6%, Voltijds 1.888 4,3% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.600 3,6%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In september 2020 ging het om 170.090 vrouwelijke uitkeringstrekkers (65,1%) tegenover 91.233 mannelijke (34,9%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in september 2020 gaat het om 183.851 uitkeringstrekkers (70,4%) tegenover 65.445 in het Waals en 12.027 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 25,0% en 4,6%).

 

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 37.710 Vrouwen 49.216 Vlaams Gewest 65.016 Waals Gewest 18.523 Brussels H. Gewest 3.387; Thematische verloven: Mannen 40.326 Vrouwen 89.774 Vlaams Gewest 93.398 Waals Gewest 30.448 Brussels H. Gewest 6.254 & Loopbaanonderbreking: Mannen 13.197 Vrouwen 31.100 Vlaams Gewest 25.437 Waals Gewest 16.474 Brussels H. Gewest 2.386Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In september 2020 gaat het om 14.439 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 8.129 in het kader van het tijdskrediet, 5.300 bij thematische verloven en 1.010 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in september 2020 68.951 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 48,1% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: SEPTEMBER 2020 (PDF)

______________

 (1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.