Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - september 2021

De onderbrekingsuitkeringen nemen af met 12,5% op jaarbasis in september 2021 (1)

In september 2021 werden in totaal 228.739 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 32.584 minder dan in september 2020 (-12,5%). Het gaat om 87.740 uitkeringen voor tijdskrediet (38,4%), 101.949 voor thematische verloven (44,6%) en 39.050 uitkeringen (17,1%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (78.089 eenheden, d.i. 61,6%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor ongeveer 4/5 het ouderschapsverlof (80.998 eenheden, d.i. 79,4%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 94 eenheden.

Dalingen bij de thematische verloven en de loopbaanonderbreking, stijging bij het tijdskrediet

Voor de thematische verloven en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 28.151 en 5.247 eenheden (d.i. -21,6% en -11,9%). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met -29.958 eenheden of -27,0% op jaarbasis. Dit laat zich vooral verklaren door het feit dat het corona-ouderschapsverlof nog in voege was in september 2020. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +1.694 en +19 eenheden, d.i. +9,0% en +5,2%. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor het tijdskrediet neemt daarentegen toe met 0,9% (+814 eenheden). Ook dit laat zich verklaren door het corona-ouderschapsverlof in 2020, waardoor relatief gezien minder tijdskrediet werd opgenomen. In verband met het tijdskrediet op langere termijn dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017.

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 61,9% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 141.688 eenheden, d.i. 61,9%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 66.411 (75,7%) van de gevallen t.o.v. 54.507 (53,5%) bij de thematische verloven en 20.770 (53,2%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 19.435 of 8,5% van de gevallen (3.909 of 4,5% bij het tijdskrediet, 13.554 of 13,3% bij de thematische verloven en 1.972 of 5,0% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in september 2021 toe met 4,7% op jaarbasis (+870) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 15,5% (-25.936).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 13.079.

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In september 2021 ging het om 146.066 vrouwelijke uitkeringstrekkers (63,9%) tegenover 82.673 mannelijke (36,1%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in september 2021 gaat het om 159.689 uitkeringstrekkers (69,8%) tegenover 58.861 in het Waals en 10.189 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 25,7% en 4,5%).

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In september 2021 gaat het om 13.160 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 7.470 in het kader van het tijdskrediet, 4.783 bij thematische verloven en 907 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in september 2021 47.478 aanvragen ingediend, wat een daling is van 31,1% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: SEPTEMBER

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.