De federale cijfers van de vergoede werklozen - april 2015

Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde opnieuw in april 2015 (zie tekst versie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in april 2015 (1)

In april 2015 hebben 408.989 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 37.401 minder dan in april 2014 (-8,4%). Deze 408.989 personen worden als volgt verdeeld: 382.086 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 21.625 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 5.278 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Het is echter belangrijk om rekening te houden met de reglementaire wijziging die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt heeft tot 3 jaar of 3 jaar na de leeftijd van 30 jaar, afhankelijk van de gezinssituatie. Die reglementaire wijziging werd eind 2011 doorgevoerd, maar de gevolgen ervan treden op vanaf 1 januari 2015. Volgens de voorlopige cijfers (die nog licht kunnen evolueren) is in april 2015 het recht op inschakelingsuitkeringen voor 958 werklozen geëindigd (ter herinnering: in januari waren het er 18.432, in februari 1.168 en in maart 1.035). Een aantal onder hen is uitgestroomd uit de werkloosheid omwille van een andere reden, namelijk een werkhervatting. Er dient eveneens herinnerd te worden dat voornoemde reglementering een structurele maatregel is die iedere maand zal leiden tot gevallen van einde recht.

De onderstaande cijfers dienen dus in het licht van deze reglementaire wijziging geïnterpreteerd te worden.

De daling van de vergoede werkloosheid deed zich meer voor bij de vrouwen (-20.614 eenheden of -10,1%). De werkloosheid bij de mannen daalt eveneens op jaarbasis maar in mindere mate (-16.787 eenheden of -6,9%).

Een toename van de volledige werkloosheid (werkzoekende) is wel te zien bij de 50-plussers (+1.564 eenheden of +1,2%). Die stijging wordt nog steeds verklaard door de verhoging - begin 2013 - van de leeftijdsgrens van 58 naar 60 jaar voor het bekomen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende. Bij de 50- tot 58-jarigen zien we een daling van 7.346 eenheden of -6,6%. De werkloosheid bij de jongeren (jonger dan 25 jaar) daalt met 17,7% (-9.415 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen tot slot neemt ook af (-29.550 eenheden of -11,1%).

In april 2015 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in elk van de drie gewesten. De daling bedraagt 11,5% in het Waals Gewest (-22.410 eenheden), 10,9% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-8.560 eenheden) en tot slot 3,7% in het Vlaams Gewest (-6.431 eenheden). In april 2015 zijn er in het Vlaams Gewest 167.024 volledig werklozen, in het Waals Gewest 171.931 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 70.034.

Op jaarbasis neemt de volledige werkloosheid van korte duur (<1 jaar) af met 18.683 eenheden (-11,2%), net zoals die van 1 tot minder dan 2 jaar: -6.645 eenheden (-8,0%). De zeer langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 12.073 eenheden (-6,1%).

In april 2015 is 36,1% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 18,6% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 45,3% 2 jaar of langer.

Op jaarbasis gaat de tijdelijke werkloosheid opnieuw in dalende lijn in april 2015. Het aantal tijdelijk werkloze werknemers bedraagt 121.335 eenheden, wat neerkomt op een daling met 10.179 eenheden of -7,7% ten opzichte van april 2014. Gemiddeld over de laatste 3 maanden nemen we eveneens een afname waar op jaarbasis van 8,6%.

 

Statistieken raadplegen  (PDF)

 

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be