De federale cijfers van de vergoede werklozen - augustus 2015

Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde opnieuw in augustus 2015 (zie tekst versie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in augustus 2015 (1)

In augustus 2015 hebben 434 532 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 39 702 minder dan in augustus 2014 (-8,4%). Die 434 532 personen worden als volgt verdeeld: 404 399 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 23 974 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 6 159 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Het is echter belangrijk om rekening te houden met de reglementaire wijziging die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt heeft tot 3 jaar (of 3 jaar na de leeftijd van 30 jaar, afhankelijk van de gezinssituatie). Die reglementaire wijziging werd eind 2011 doorgevoerd, maar de gevolgen ervan treden op vanaf 1 januari 2015. Het gaat om een structurele maatregel die iedere maand zal leiden tot gevallen van einde recht. Volgens de voorlopige cijfers (die nog licht kunnen evolueren) is in augustus 2015 het recht op inschakelingsuitkeringen voor 370 werklozen geëindigd (ter herinnering: in januari waren het er 18 432, in februari 1 168, in maart 1 035, in april 958, in mei 868, in juni 804 en in juli 1 405). Een aantal onder hen is uitgestroomd uit de werkloosheid omwille van een andere reden, namelijk een werkhervatting. Voor de maand juli werd hun aantal bovendien beïnvloed door het feit dat voor de meeste opleidingen het einde van de eerste zittijd telkens in juni plaatsvindt.  

De hierna volgende bevindingen dienen dus in het licht van die reglementaire wijziging te worden geïnterpreteerd. 

De daling van de vergoede werkloosheid heeft vooral betrekking op de vrouwen (-22 004 eenheden of -10,1%). De werkloosheid bij de mannen daalt eveneens op jaarbasis maar in mindere mate (-17 698 eenheden of -6,9%).

De werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 17,3% (-9 229 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: -11,2% (-32 081 eenheden). De werkloosheid neemt ook af met 4,7% (-5 367 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-58 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 59-65 jaar met +32,6% (+6 975 eenheden). Die stijging laat zich grotendeels verklaren door het optrekken van 58 naar 60 jaar van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen in 2013 en, in mindere mate, ook door de nieuwe beperkingen die werden aangebracht aan de mogelijkheid om die vrijstelling aan te vragen vanaf 1 januari 2015.

In augustus 2015 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in de drie gewesten. De daling bedraagt 13,0% in het Waals Gewest (-26 489 eenheden) en 9,4% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-7 776 eenheden) en 2,9% in het Vlaams Gewest (-5 437 eenheden). In augustus 2015 zijn er in het Vlaams Gewest 181 554 volledig werklozen, in het Waals Gewest 177 750 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 75 228.

Op jaarbasis neemt de volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) af met 24 672 eenheden (-13,9%), net zoals die van 1 tot minder dan 2 jaar: -6 414 eenheden (-7,2%). De zeer langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 8 616 eenheden (-4,1%).

In augustus 2015 is 35,2% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 19,0% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 45,9% 2 jaar of langer.

In augustus 2015 daalt op jaarbasis ook de tijdelijke werkloosheid met 26 294 eenheden of -20,1%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt op 104 671 eenheden. In de afgelopen drie maanden stellen we gemiddeld een daling vast die versnelt op jaarbasis (van -7,7% in mei 2015 tot -20,9% in augustus 2015).

Statistieken raadplegen (PDF)

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be