De federale cijfers van de vergoede werklozen - december 2014

Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde opnieuw in december 2014 (zie tekst versie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt opnieuw af op jaarbasis in december 2014 (1)

In december 2014 hebben 425.390 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 28.505 minder dan in december 2013 (-6,3%). Deze 425.390 personen worden als volgt verdeeld: 400.617 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties en toegelaten op basis van studies, 19.791 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 4.982 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

De daling deed zich vooral voor bij de vrouwen (-15.348 eenheden of  -7,4%). De werkloosheid bij de mannen daalt eveneens op jaarbasis maar in mindere mate (-13.157 eenheden of -5,4%).

Volgens leeftijd zijn er grote verschillen merkbaar: de toename van de volledige werkloosheid zet zich door bij de 50-plussers (+3.032 eenheden of +2,4%) maar wordt geleidelijk kleiner (in november bedroeg de stijging nog +5,7% op jaarbasis). Die stijging wordt gedeeltelijk verklaard door de verhoging - begin 2013 - van de leeftijdsgrens tot 60 jaar voor het bekomen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende.  

De werkloosheid bij de jongeren (jonger dan 25 jaar) daalt  aanzienlijk (-10.802 eenheden of -18,7%). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen tot slot neemt ook af (-20.735 eenheden of -7,7%).

In december 2014 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in elk van de drie gewesten.  De daling is het grootst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-5 576 eenheden of -6,9%), gevolgd door het Waals Gewest (-13.685 eenheden of -6,8%) en tot slot het Vlaams Gewest (-9.244 eenheden of -5,4%). In december 2014 zijn er in het Vlaams Gewest 162.721 volledig werklozen, in het Waals Gewest 187.016 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 75.653.

Op jaarbasis neemt de volledige werkloosheid van korte duur (<1 jaar) af met 20.875 eenheden (12,5%). Ook voor een werkloosheidsduur van 1 tot minder dan 2 jaar is er een daling:  -3.604 eenheden (-4,3%). De zeer langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt opnieuw (-4.026 eenheden of -2,0%) na de lichte stijging in november (+0,3%). In december 2014 is 34,3 % van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 18,7% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 47,0% 2 jaar of langer. 

De tijdelijke werkloosheid neemt op jaarbasis aanzienlijk af in december 2014.  Het aantal tijdelijk werkloze werknemers bedraagt 104 333 eenheden, wat op jaarbasis neerkomt op een daling van 35 320 eenheden of -25,3 %. Het gemiddelde aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid is op jaarbasis gedaald met 16,4 %.  2014 zal worden gekenmerkt door een substantiële daling van de tijdelijke werkloosheid, met uitzondering van de maanden september (-3,7 %) en oktober (-1,3 %) toen de afname beperkter was.

Belangrijke opmerking

Vanaf juli 2014 werd de maandelijkse statistiek enigszins uitgebreid. Vanaf dan worden ook de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en de werkzoekende werklozen met bedrijfstoeslag (2) (voorheen werkzoekende bruggepensioneerden) opgenomen in deze statistiek. Het doel van deze aanpassing is om zo alle werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen te tellen (3).

Maandelijkse RVA-statistiek van de volledige werkloosheid - werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen
Vóór juli 2014Vanaf juli 2014
toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestatiestoegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties
toegelaten op basis van studiestoegelaten op basis van studies
 toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid
 met bedrijfstoeslag


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

(2) Merk op dat het hierbij gaat om een subgroep van de werklozen met bedrijfstoeslag, namelijk de werklozen met bedrijfstoeslag die ingeschreven moeten zijn als werkzoekende en beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt.

(3) De categorieën die toegevoegd werden, waren reeds opgenomen in de andere statistieken van de RVA (zoals het jaarverslag en de trimestriële indicatoren), maar niet in de maandelijkse statistiek. De nieuwe statistiek telt op die manier alle werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW WZ), wat ook het doel is van deze aanpassing, en benadert meer de zogenaamde “werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag” (WZUA), gepubliceerd door de gewesten. Om vergelijking doorheen de tijd toe te laten, worden de 2 toegevoegde categorieën ook apart weergegeven (zie punt 3 en 4 in de bijlage) en werd de nieuwe definitie ook toegepast op de voorgaande maanden. Deze lichte uitbreiding wijzigt de algemene tendensen niet van de evolutie van de werkloosheid geobserveerd tijdens de afgelopen maanden en jaren.

Statistieken raadplegen (PDF)

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be