De federale cijfers van de vergoede werklozen - december 2016

De federale cijfers van de vergoede werklozen - december 2016

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in december 2016 (1)

In december 2016 hebben 363.054 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 14.776 minder dan in december 2015 (-3,9%). Die 363.054 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 337.407 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 9.300  werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 6.347 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen. (2)

Volgens de voorlopige cijfers van december 2016 (die dus nog kunnen evolueren in functie van  achterstallige betalingen en van de reglementaire termijnen inzake mededelingen van bepaalde gebeurtenissen die een invloed hebben op het recht), tellen we 602 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen. Die cijfers zijn gebaseerd op het aantal personen die in november 2016 nog een inschakelingsuitkering genoten, maar niet meer in december 2016, en voor wie het recht op inschakelingsuitkering vervalt in de periode van 2 november tot en met 31 december 2016.

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis ongeveer even sterk bij de mannen (-7.977 eenheden of - 3,8%) als bij de vrouwen (- 6.799 eenheden of - 4,0%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 10,6% (- 3.992 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 4,5% (- 9.732 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 9,0% (- 10.194 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 82,3% (+ 9.142 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2016 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 60 tot 61 jaar.

In december 2016 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk - 3,2% in het Vlaams Gewest (- 4.959 eenheden), - 3,5% in het Waals Gewest (-5.512 eenheden) en - 6,7% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (- 4.305 eenheden). In december 2016 zijn er in het Vlaams Gewest 149.244 volledig werklozen, in het Waals Gewest 153.701 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 60.109.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 5.570 eenheden (  4,3%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 2.650 eenheden (- 4,0%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 6.556 eenheden (- 3,6%).

In december 2016 is 34,4% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,6% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 48,0% 2 jaar of langer.

In december 2016 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 5.529 eenheden of 5,5%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in december 2016 op 94.660 eenheden.

Statistieken raadplegen (pdf)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

(2) Elke maand deelt de RVA de voorlopige cijfers mee over de werkelijke impact van de maatregel die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt tot maximaal 3 jaar (samenwonenden), of tot 3 jaar na de 30ste verjaardag (gezinshoofden en alleenstaanden). Deze reglementaire wijziging werd eind 2011 ingevoerd, maar heeft pas gevolgen vanaf 1 januari 2015.

Voor de maanden uit het verleden publiceert de RVA herberekende cijfers. Immers, voor het verleden kunnen we rekening houden met achterstallige betalingen, waardoor de uitstroom nauwkeuriger kan bepaald worden. Voor het jaar 2015 en de eerste 11 maanden van 2016 tellen we 36.405 personen - 29.021 in 2015 en 7.384 in 2016 -  die uitgestroomd zijn omdat het recht op inschakelingsuitkeringen vervallen is.

Een deel van de uitstroom uit de werkloosheid is echter niet toe te schrijven aan de vervaldatum van het recht op inschakelingsuitkeringen, maar aan een andere reden, in het bijzonder de uitstroom naar werk.  

Ten slotte herinneren we eraan dat de hogergenoemde reglementering een structurele maatregel is die elke maand zal leiden tot herzieningen van vervaldata van het recht. Wegens de complexe reglementering, die rekening houdt met talrijke situaties waardoor het recht kan verlengd of uitgebreid worden, of waardoor bijkomende rechten kunnen ontstaan, is het moeilijk om betrouwbare cijfers te verstrekken betreffende de toekomst.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be