De federale cijfers van de vergoede werklozen - december 2020

Het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen neemt toe met 0,7% op jaarbasis in december 2020 (1)

De tijdelijke werkloosheid als gevolg van het CORONAVIRUS neemt in december 2020 af met 30,1% t.o.v. de voorgaande maand

In december 2020 hebben 316.182 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 2.042 meer dan in december 2019 (+0,7%). Die 316.182 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 284.583 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 18.625 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 10.715 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.259 beschermingsuitkeringen (nieuw stelsel vanaf oktober 2020).

316.182 UVW-WZ in 2020 - 12: 257.987 (81,6%) na een voltijdse betrekking, 26.596 (8,4%) na studies, 18.625 (5,9%) beschermings-uitkering et 316.182 (3,4%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz)	Totaal UVW-WZ: 314.140 in DECEMBER 2019 en 316.182 in DECEMBER 2020 (+0,7%)

De volledige werkloosheid stijgt op jaarbasis bij de vrouwen (+2.915 eenheden of +2,1%), maar neemt af bij de mannen (-873 eenheden of -0,5%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 3,8% (-884 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 1,0% (+1.646 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 3,4% (-2.440 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 8,2% (+3.722 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In december 2020 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 2,2% in het Vlaams Gewest (-2.687 eenheden), maar stijgt met 2,0% in het Waals Gewest (+2.533 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijging van 3,6% (+2.196 eenheden). In december 2020 zijn er in het Vlaams Gewest 121.494 volledig werklozen, in het Waals Gewest 130.891 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 63.797.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 9.727 eenheden (-8,9%), maar die van 1 tot 2 jaar stijgt: +8.333 eenheden (+15,7%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) stijgt met 3.436 eenheden (+2,3%).
In december 2020 is 31,6% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 19,4% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 49,0% 2 jaar of langer. 

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: +0,7% +2.042 Vrouwen: +2,1% +2.915 Mannen: -0,5% -873 < 25 jaar: -3,8% -884 25-50 jaar: +1,0% +1.646 50-59 jaar: -3,4% -2.440 60-65 jaar: +8,2% +3.722 Vlaams Gewest: -2,2% -2.703 Waals Gewest: +2,0% +2.529 Brussels Hfdst. Gewest: +3,6% +2.216 < 1 jaar: -8,9% -9.727 1-2 jaar: +15,7% +8.333 2 jaar en meer: +2,3% +3.436

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In december 2020 gaat het om 30.165 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 19.605 (-39,4%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 26.672 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 346.347 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 91,3%.202.012 UVW in 2020 - 12: 316.182 (91,3%) werkzoekenden en 30.165 (8,7%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 49.770 in DECEMBER 2019 en 30.165 in DECEMBER 2020 (-39,4%) 

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis toe met 265.985 eenheden of 262,5%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in december 2020 op 367.294 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 130.964 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

 Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 101.309 in DECEMBER 2019 en 367.294 in DECEMBER 2020 (+262,5%) in fysieke eenheden en 19.087 in DECEMBER 2019 en 0 in DECEMBER 2020 (-100,0%) in budgettaire eenheden

 

Met de werkloosheidsgegevens voor de maand december, zijn ten slotte ook de jaarcijfers voor 2020 vanaf nu beschikbaar. In 2020 telden we gemiddeld 339.267 UVW-WZ per maand. Dit is een stijging van 9.907 eenheden of 3,0% t.o.v. 2019. Alle stelsels voor de werkzoekenden laten een stijging optekenen.

Voor het maandgemiddelde van alle UVW samen (werkzoekenden + niet-werkzoekenden) noteren we een daling van 12.891 eenheden of 3,3% t.o.v. 2019. Hun aantal komt hiermee op 378.148 te liggen.

In 2020 telden we gemiddelde 514.195 tijdelijke werklozen per maand. Dit is een stijging met 419,37%, het gevolg van de coronacrisis.
 
Een uitgebreide presentatie en analyse van de jaargegevens voor 2020 worden opgenomen in het RVA-jaarverslag, dat wordt gepubliceerd in maart 2021.

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: DECEMBER 2020 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be