De federale cijfers van de vergoede werklozen - februari 2015

 Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde opnieuw in februari 2015 (zie tekst versie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in februari 2015 (1)

In februari 2015 hebben 442.521 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 30.994 minder dan in februari 2014 (-6,5 %). Deze 442.521 personen worden als volgt verdeeld: 414.494 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 22.833 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 5.194 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Het is echter belangrijk om rekening te houden met de reglementaire wijziging die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt heeft tot 3 jaar of 3 jaar na de leeftijd van 30 jaar, afhankelijk van de gezinssituatie. Die reglementaire wijziging werd eind 2011 doorgevoerd, maar de gevolgen ervan treden op vanaf 1 januari 2015. Volgens de voorlopige cijfers (die nog licht kunnen evolueren) is in februari 2015 het recht op inschakelingsuitkeringen voor 1.168 werklozen geëindigd (ter herinnering: in januari waren het er 18.432). Een aantal onder hen is uitgestroomd uit de werkloosheid omwille van een andere reden, namelijk een werkhervatting. Er dient eveneens herinnerd te worden dat voornoemde reglementering een structurele maatregel is die iedere maand zal leiden tot gevallen van einde recht.

De onderstaande cijfers dienen dus in het licht van deze reglementaire wijziging geïnterpreteerd te worden.

De daling van de vergoede werkloosheid deed zich meer voor bij de vrouwen (-16.840 eenheden of -7,8 %). De werkloosheid bij de mannen daalt eveneens op jaarbasis maar in mindere mate (-14.154 eenheden of -5,5 %).

De toename van de volledige werkloosheid (werkzoekende) zet zich door bij de 50-plussers (+6.408 eenheden of +5 %). Die stijging wordt grotendeels verklaard door de verhoging - begin 2013 - van de leeftijdsgrens van 58 naar 60 jaar voor het bekomen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende en – vanaf 1 januari 2015 – tot 65 jaar. Bij de 50- tot 57-jarigen zien we een daling van 5.466 eenheden of – 5,6 %. De werkloosheid bij de jongeren (jonger dan 25 jaar) daalt met 17,2 % (-10.496 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen tot slot neemt ook af
(-26.906 eenheden of -9,5 %).

In februari 2015 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in elk van de drie gewesten. De daling bedraagt 9,2 % in het Waals Gewest (-18.887 eenheden), 7,7 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-6.327 eenheden) en tot slot 3,1 % in het Vlaams Gewest (-5.780 eenheden). In februari 2015 zijn er in het Vlaams Gewest 181.272 volledig werklozen, in het Waals Gewest 185 876 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 75.373.

Op jaarbasis neemt de volledige werkloosheid van korte duur (<1 jaar) af met 20.412 eenheden (-11,1 %), net zoals die van 1 tot minder dan 2 jaar -3.556 eenheden (-4,1 %) en de zeer langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met -7.026 eenheden of (-3,5 %).

In februari 2015 is 37,1 % van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 18,7 % tussen 1 en minder dan 2 jaar en 44,2 % 2 jaar of langer.

Op jaarbasis gaat de tijdelijke werkloosheid opnieuw in dalende lijn in februari 2015. Het aantal tijdelijk werkloze werknemers bedraagt 184.276 eenheden, wat op jaarbasis neerkomt op een daling met 3.344 eenheden of -1,8 %. Gemiddeld over de laatste 3 maanden nemen we eveneens een afname waar op jaarbasis (-2,8%).

 

Statistieken raadplegen (PDF)

 

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be