De federale cijfers van de vergoede werklozen - februari 2017

(zie tekstversie via deze link hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in februari 2017

In februari 2017 hebben 388.451 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 24.154 minder dan in februari 2016 (-5,9%). Die 388.451 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 360.132 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 21.722 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 6.597 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen. (1)

Volgens de voorlopige cijfers van februari 2017 (die dus nog kunnen evolueren in functie van  achterstallige betalingen en van de reglementaire termijnen inzake mededelingen van bepaalde gebeurtenissen die een invloed hebben op het recht), tellen we 621 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen. Die cijfers zijn gebaseerd op het aantal personen die in januari 2017 nog een inschakelingsuitkering genoten, maar niet meer in februari 2017, en voor wie het recht op inschakelingsuitkering vervalt in de periode van 2 januari 2017 tot en met 28 februari 2017.

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de mannen (-14.653 eenheden of -6,4%) dan bij de vrouwen (-9.501 eenheden of -5,2%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 16,2% (- 7.017 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: -6,4% (-15.432 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 9,7% (-11.349 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 79,3% (+9.644 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2017 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 61 tot 62 jaar.

In februari 2017 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk 

-5,3% in het Vlaams Gewest (-9.141 eenheden), -6,7% in het Waals Gewest
(-11.453 eenheden) en -5,2% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-3.560  eenheden). In februari 2017 zijn er in het Vlaams Gewest 162.737 volledig werklozen, in het Waals Gewest 160.296 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 65.418.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 12.672 eenheden (-8,2%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -3.019 eenheden (-4,2%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 8.463 eenheden (-4,5%).

In februari 2017 is 36,4% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,9% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 45,7% 2 jaar of langer.

In februari 2017 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 39.941 eenheden of 21,8%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in februari 2017 op 143.339 eenheden.

Statistieken raadplegen 


(1) Elke maand deelt de RVA de voorlopige cijfers mee over de werkelijke impact van de maatregel die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt tot maximaal 3 jaar (samenwonenden), of tot 3 jaar na de 30ste verjaardag (gezinshoofden en alleenstaanden). Deze reglementaire wijziging werd eind 2011 ingevoerd, maar heeft pas gevolgen vanaf 1 januari 2015.

Voor de maanden uit het verleden publiceert de RVA herberekende cijfers. Immers, voor het verleden kunnen we rekening houden met achterstallige betalingen, waardoor de uitstroom nauwkeuriger kan bepaald worden. Voor 2015 en 2016 tellen we 36.878 personen - 29.021 in 2015, 7.857 in 2016 en 573 in 2017 die uitgestroomd zijn omdat het recht op inschakelingsuitkeringen vervallen is.

Een deel van de uitstroom uit de werkloosheid is echter niet toe te schrijven aan de vervaldatum van het recht op inschakelingsuitkeringen, maar aan een andere reden, in het bijzonder de uitstroom naar werk. 

Ten slotte herinneren we eraan dat de hogergenoemde reglementering een structurele maatregel is die elke maand zal leiden tot herzieningen van vervaldata van het recht. Wegens de complexe reglementering, die rekening houdt met talrijke situaties waardoor het recht kan verlengd of uitgebreid worden, of waardoor bijkomende rechten kunnen ontstaan, is het moeilijk om betrouwbare cijfers te verstrekken betreffende de toekomst.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be