De federale cijfers van de vergoede werklozen - januari 2015

 Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde opnieuw in januari 2015 (zie tekst versie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in januari 2015 (1)

In januari 2015 hebben 456.347 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 32.727 minder dan in januari 2014 (-6,7%). Deze 456.347 personen worden als volgt verdeeld: 428.217 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties en toegelaten op basis van studies, 22.960 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 5.170 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Het is echter belangrijk om rekening te houden met de reglementaire wijziging die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt heeft tot 3 jaar of 3 jaar na de leeftijd van 30 jaar, afhankelijk van de gezinssituatie. Die reglementaire wijziging werd eind 2011 doorgevoerd, maar de gevolgen ervan treden op vanaf 1 januari 2015. Volgens de voorlopige cijfers[2] is het recht op inschakelingsuitkeringen op 1 januari 2015 voor 16.368 werklozen geëindigd (18.432 eind januari). Een aantal onder hen, dat geschat kan worden op 3% volgens historische gegevens, is uitgestroomd uit de werkloosheid omwille van een andere reden, namelijk een werkhervatting. De afname als gevolg van de reglementering wordt geschat op 15.877 (en op 17.879 eind januari). Er dient eveneens herinnerd te worden dat voornoemde reglementering een structurele maatregel is die iedere maand zal leiden tot gevallen van einde recht. 

De onderstaande cijfers dienen dus in het licht van deze reglementaire wijziging geïnterpreteerd te worden.

De daling van de vergoede werkloosheid deed zich vooral voor bij de vrouwen (-19.167 eenheden of -8,6%). De werkloosheid bij de mannen daalt eveneens op jaarbasis maar in mindere mate (-13.560 eenheden of -5,1%).

De toename van de volledige werkloosheid zet zich door bij de 50-plussers (+5.254 eenheden of +4%). Die stijging wordt gedeeltelijk verklaard door de verhoging - begin 2013 - van de leeftijdsgrens tot 60 jaar voor het bekomen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende en – vanaf 1 januari 2015 – tot 65 jaar. De werkloosheid bij de jongeren (jonger dan 25 jaar) daalt met 16,8% (-10.648 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen tot slot neemt ook af
(-27.333 eenheden of -9,3%).

In januari 2015 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in elk van de drie gewesten. De daling bedraagt 10% in het Waals Gewest (-21.175 eenheden), 8,8% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-7.445 eenheden) en tot slot 2,1% in het Vlaams Gewest (-4.107 eenheden). In januari 2015 zijn er in het Vlaams Gewest 188 017 volledig werklozen, in het Waals Gewest 191.407 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 76.923.

Op jaarbasis neemt de volledige werkloosheid van korte duur (<1 jaar) af met 20.273 eenheden
(-10,5%), net zoals die van 1 tot minder dan 2 jaar -3.313 eenheden (-3,7%) en de zeer langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met -9.141 eenheden of (-4,4%).

In januari 2015 is 37,7% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 18,9% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 43,5% 2 jaar of langer.

De tijdelijke werkloosheid neemt op jaarbasis aanzienlijk toe in januari 2015, hoofdzakelijk omwille van de slechte weersomstandigheden.

Het aantal tijdelijk werkloze werknemers bedraagt 175.264 eenheden, wat op jaarbasis neerkomt op een stijging met 25.148 eenheden of +16,8%. Gemiddeld over de laatste 3 maanden nemen we een afname waar op jaarbasis met 7,6%.

 

Statistieken raadplegen (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

(2) Deze cijfers kunnen nog evolueren rekening houdend met de betaaltermijnen en de reglementaire termijnen voor de communicatie van gebeurtenissen die een invloed hebben op het recht.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be