De federale cijfers van de vergoede werklozen - januari 2016

Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde opnieuw in januari 2016 (zie tekst versie hieronder)

In januari 2016 hebben 433.882 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 22.465 minder dan in januari 2015 (- 4,9%). Die 433.882 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 404.524 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 23.200 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 6.158 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag. 

Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen. 

Tot op heden deelde de RVA enkel voorlopige cijfers mee over de werkelijke impact van de maatregel die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt tot maximaal 3 jaar (samenwonenden) , of tot 3 jaar na de 30ste verjaardag (gezinshoofden en alleenstaanden). Deze reglementaire wijziging werd eind 2011 ingevoerd, maar heeft pas gevolgen vanaf 1 januari 2015.  

Voor de maanden uit het verleden publiceert de RVA vanaf nu herberekende cijfers . Immers, voor het verleden kunnen we rekening houden met achterstallige betalingen, waardoor de uitstroom nauwkeuriger kan bepaald worden. Voor het jaar 2015 tellen we 29.021 personen die uitgestroomd zijn omdat het recht op inschakelingsuitkeringen vervallen is.  

Volgens de voorlopige cijfers van januari 2016 (die dus nog kunnen evolueren in functie van achterstallige betalingen en van de reglementaire termijnen inzake mededelingen van bepaalde gebeurtenissen die een invloed hebben op het recht), tellen we 744 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen. Die cijfers zijn gebaseerd op het aantal personen die in december 2015 nog een inschakelingsuitkering genoten, maar niet meer in januari 2016, en voor wie het recht op inschakelingsuitkering vervalt in de periode van 2 december tot en met 31 januari 2016.  

Een deel van de uitstroom uit de werkloosheid is echter niet toe te schrijven aan de vervaldatum van het recht op inschakelingsuitkeringen, maar aan een andere reden, in het bijzonder de uitstroom naar werk.   

Ten slotte herinneren we eraan dat de hogergenoemde reglementering een structurele maatregel is die elke maand zal leiden tot herzieningen van vervaldata van het recht. Wegens de complexe reglementering , die rekening houdt met talrijke situaties waardoor het recht kan verlengd of uitgebreid worden, of waardoor bijomende rechten kunnen ontstaan, is het moeilijk om betrouwbare cijfers te verstrekken betreffende de toekomst .  

De volledige werkloosheid daalt het sterkst bij de vrouwen (- 11.678 eenheden of - 5,7%). Bij de mannen neemt de volledige werkloosheid eveneens af op jaarbasis, maar in mindere mate (- 10.787 eenheden of - 4,3%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 13,5% (- 7.109 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 4,9% (- 13.232 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 3,1% (- 3.926 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 18,8% (+ 1.802 eenheden). Die stijging laat zich grotendeels verklaren door het optrekken van 58 naar 60 jaar van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen in 2013 en, in mindere mate, ook door de nieuwe beperkingen die werden aangebracht aan de mogelijkheid om die vrijstelling aan te vragen vanaf 1 januari 2015. 

In januari 2016 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in elk van de drie gewesten. Het gaat om dalingen van respectievelijk 3,5% in het Vlaams Gewest (- 6.606 eenheden), 5,7% in het Waals Gewest (- 10.996 eenheden) en 6,3% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( 4.863 eenheden). In januari 2016 zijn er in het Vlaams Gewest 181.411 volledig werklozen, in het Waals Gewest 180.411 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 72.060. 

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 9.226 eenheden ( 5,4%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 8.983 eenheden (- 10,4%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 4.256 eenheden (- 2,1%).  

In januari 2016 is 37,5% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,8% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 44,7% 2 jaar of langer.  

In januari 2016 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis licht af met 1.430 eenheden of 0,8%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in januari 2016 op 173.834 eenheden. Gemiddeld over de laatste drie maanden observeren we echter een daling op jaarbasis van 6,7%. 

Statistieken raadplegen

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be