De federale cijfers van de vergoede werklozen - juli 2015

Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde opnieuw in juli 2015 (zie tekst versie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in juli 2015 (1)

In juli 2015 hebben 392.880 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 46.736 minder dan in juli 2014 (-10,6%). Deze 392.880 personen worden als volgt verdeeld: 365.848 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 21.068 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 5.964 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Het is echter belangrijk om rekening te houden met de reglementaire wijziging die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt heeft tot 3 jaar (of 3 jaar na de leeftijd van 30 jaar, afhankelijk van de gezinssituatie). Die reglementaire wijziging werd eind 2011 doorgevoerd, maar de gevolgen ervan treden op vanaf 1 januari 2015. Het gaat om een structurele maatregel die iedere maand zal leiden tot gevallen van einde recht.  Volgens de voorlopige cijfers (die nog licht kunnen evolueren) is in juli 2015 het recht op inschakelingsuitkeringen voor 1.405 werklozen geëindigd (ter herinnering: in januari waren het er 18.432, in februari 1.168, in maart 1.035, in april 958, in mei 868 en in juni 804). Een aantal onder hen is uitgestroomd uit de werkloosheid omwille van een andere reden, namelijk een werkhervatting. Voor de maand juli wordt hun aantal bovendien beïnvloed door het feit dat voor de meeste opleidingen het einde van de eerste zittijd telkens in juni plaatsvindt.

De hierna volgende bevindingen dienen dus in het licht van deze reglementaire wijziging geïnterpreteerd te worden.

De daling van de vergoede werkloosheid heeft vooral betrekking op de vrouwen (-25.322 eenheden of -12,5%). De werkloosheid bij de mannen daalt eveneens op jaarbasis maar in mindere mate (-21.414 eenheden of -9,0%).

De werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 22,0% (-10.571 eenheden). De werkloosheid bij de 25-49-jarigen daalt ook (-36.892 eenheden of -14,0%). De werkloosheid daalt ook met 6,8% (-7.380) in de leeftijdsklasse van 50-58 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 59-65 jaar met 41,2% (+8.107). Deze stijging laat zich grotendeels verklaren door het optrekken van 58 naar 60 jaar van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen in 2013 en, in mindere mate, ook door de nieuwe beperkingen die werden aangebracht aan de mogelijkheid om deze vrijstelling aan te vragen vanaf 1 januari 2015.

In juli 2015 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in de drie gewesten. De daling bedraagt 13,8% in het Waals Gewest (-26.483 eenheden) en 13,7% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( 10.840 eenheden) en 5,6% in het Vlaams Gewest    (-9.413). In juli 2015 zijn er in het Vlaams Gewest 158.759 volledig werklozen, in het Waals Gewest 165.804 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 68.317.

Op jaarbasis neemt de volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) af met 17.981 eenheden (-11,7%), net zoals die van 1 tot minder dan 2 jaar: - 13.541 eenheden (-16,0%). De zeer langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 15.214 eenheden (-7,6%).

In juli 2015 is 34,7% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 18,1% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 47,2% 2 jaar of langer.

In juli 2015 daalt op jaarbasis ook de tijdelijke werkloosheid met 11.057 eenheden of 13,3%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt op 72.316 eenheden. Gemiddeld over de laatste 3 maanden stellen we nog steeds een afname vast op jaarbasis (-11,8%).

Statistieken raadplegen (PDF)

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen.Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be