De federale cijfers van de vergoede werklozen - juli 2016

Cijfers - Juillet 2016

De vergoede werkloosheid neemt in geringe mate toe op jaarbasis in juli 2016 terwijl de trend dalend blijft (1)

In juli 2016 hebben 396.444 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 3.564 meer dan in juli 2015 (+0,9%). Die 396.444 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 367.786 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 22.201 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 6.457 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag. Het gemiddelde van de laatste drie maanden blijft verder dalen: -17.445 (of -4,3%) uitkeringsgerechtigden in de periode mei tot juli 2016 t.o.v. de periode mei tot juli 2015.

Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen. (2)

Volgens de voorlopige cijfers van juli 2016 (die dus nog kunnen evolueren in functie van  achterstallige betalingen en van de reglementaire termijnen inzake mededelingen van bepaalde gebeurtenissen die  een invloed hebben op het recht), tellen we 719 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen. Die cijfers zijn gebaseerd op het aantal personen  die in juni 2016 nog een inschakelingsuitkering genoten, maar niet meer in juli 2016, en voor wie het recht op inschakelingsuitkering vervalt in de periode van 2 juni tot en met 31 juli 2016.

De volledige werkloosheid stijgt op jaarbasis iets minder vlug bij de vrouwen (+1.463 eenheden of +0,8%) dan bij de mannen (+2.101 eenheden of +1,0%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 3,3% (-1.234 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt: +2,1% (+4.797 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 3,9% (-4.505 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 36,6% (+4.506 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2016 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken tot 61 jaar (t.o.v. 60 jaar in 2015).

In juli 2016 stijgt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk + 1,9% in het Vlaams Gewest (+ 3.076 eenheden) en +0,9% in het Waals Gewest (+1.555 eenheden) en daalt het met 1,6% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-1.067 eenheden). In juli 2016 zijn er in het Vlaams Gewest 161.835 volledig werklozen, in het Waals Gewest 167.359 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 67.250.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 1.126 eenheden (+0,8%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: +3.055 eenheden (+4,3%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met  617 eenheden (-0,3%).

In juli 2016 is 34,6% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 18,7% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,7% 2 jaar of langer.

In juli 2016 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis toe met 19.083 eenheden of 26,4%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in juli 2016 op 91.399 eenheden. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door het slechte weer en de gevolgen van de terreurdreiging en de aanslagen van 22 maart.

Statistieken raadplegen (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

(2) Elke maand deelt de RVA de voorlopige cijfers mee over de werkelijke impact van de maatregel  die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt tot maximaal 3 jaar (samenwonenden), of tot 3 jaar na de 30ste verjaardag (gezinshoofden en alleenstaanden). Deze reglementaire wijziging werd eind 2011 ingevoerd, maar heeft pas gevolgen vanaf 1 januari 2015.

Voor de maanden uit het verleden publiceert de RVA  herberekende cijfers. Immers, voor het verleden kunnen we rekening houden met achterstallige betalingen, waardoor de uitstroom nauwkeuriger kan bepaald worden. Voor het jaar 2015 en de eerste 6 maanden van 2016 tellen we 32.288 personen -29.021 in 2015 en 3.267 in 2016 - die uitgestroomd zijn omdat het recht op inschakelingsuitkeringen vervallen is.

Een deel van de uitstroom uit de werkloosheid is echter niet toe te schrijven aan de vervaldatum van het recht op inschakelingsuitkeringen, maar aan een andere reden, in het bijzonder de uitstroom naar werk.  

Ten slotte herinneren we eraan dat de hogergenoemde reglementering een structurele maatregel is die elke maand  zal leiden tot herzieningen van vervaldata van het recht. Wegens de complexe reglementering, die rekening houdt met talrijke situaties waardoor het recht kan verlengd of uitgebreid worden, of waardoor bijkomende rechten kunnen ontstaan, is het moeilijk om betrouwbare cijfers te verstrekken betreffende de toekomst.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be