De federale cijfers van de vergoede werklozen - juli 2020

De vergoede werkloosheid neemt toe met 3,4% op jaarbasis in juli 2020 (1)

De tijdelijke werkloosheid als gevolg van het CORONAVIRUS blijft in juli 2020 afnemen t.o.v. de voorgaande maanden


In juli 2020 hebben 332.514 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 11.018 meer dan in juli 2019 (+3,4%). Die 332.514 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 301.449 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 20.606 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 10.459 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

332.514 UVW-WZ in 2020 - 07: 272.025 (81,8%) na een voltijdse betrekking, 29.424 (8,8%) na studies, 20.606 (6,2%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz) et 332.514 (3,1%) werkloosheid met bedrijfstoeslag zonder vrijstelling van iwz	Totaal UVW-WZ: 321.496 in JULI 2019 en 332.514 in JULI 2020 (+3,4%)

 De volledige werkloosheid stijgt op jaarbasis iets sneller bij de vrouwen (+5.069 eenheden of +3,5%) dan bij de mannen (+5.949 eenheden of +3,3%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 8,3% (+1.844 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 4,7% (+8.504 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 5,3% (-4.009 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 11,1% (+4.679 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd. 

In juli 2020 stijgt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 3,6% in het Vlaams Gewest (+4.624 eenheden) en met 3,0% in het Waals Gewest (+3.978 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijging van 3,8% (+2.416 eenheden). In juli 2020 zijn er in het Vlaams Gewest 131.473 volledig werklozen, in het Waals Gewest 135.175 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 65.866.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 10.484 eenheden (+9,4%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: +2.232 eenheden (+4,1%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 1.698 eenheden (-1,1%).

In juli 2020 is 36,8% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,2% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 45,9% 2 jaar of langer.

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: +3,4% +11.018 Vrouwen: +3,5% +5.069 Mannen: +3,3% +5.949 < 25 jaar: +8,3% +1.844 25-50 jaar: +4,7% +8.504 50-59 jaar: -5,3% -4.009 60-65 jaar: +11,1% +4.667 Vlaams Gewest: +3,6% +4.624 Waals Gewest: +3,0% +3.978 Brussels Hfdst. Gewest: +3,8% +2.416 < 1 jaar: +9,4% +10.484 1-2 jaar: +4,1% +2.232 2 jaar en meer: -1,1% -1.698   

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In juli 2020 gaat het om 38.013 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 22.701 (-37,4%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 31.079 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 370.527 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 89,7%.

202.007 UVW in 2020 - 07: 332.514 (89,7%) werkzoekenden en 38.013 (10,3%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 60.714 in JULI 2019 en 38.013 in JULI 2020 (-37,4%) 

Voor de tijdelijke werkloosheid in juli 2020 dient uiteraard bijzondere aandacht te gaan naar de impact van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19. Voor de refertemaand juli tellen we voorlopig 297.093 personen uit 50.391 verschillende bedrijven die een betaling hebben gekregen voor tijdelijke werkloosheid omwille van de COVID-19-maatregelen. In voltijdse equivalenten gaat het om 92.866 eenheden, wat dus impliceert dat een tijdelijk werkloze gemiddeld voor 8,13 dagen een uitkering heeft ontvangen.

Aangezien de betaalstatistieken van de RVA de tiende kalenderdag van de maand worden afgesloten, bevatten deze statistieken nog niet de betalingen die de uitbetalingsinstellingen vanaf de 11e kalenderdag nog dagelijks verrichten. Deze betalingen worden pas geregistreerd bij de daaropvolgende indieningsmaand. De betalingen die de uitbetalingsinstellingen nog hebben verricht vanaf 11 augustus zijn nog niet begrepen in deze cijfers. Op basis van de jongste informaties zullen de betalingen voor de refertemaand juli nog verder toenemen van 297.093 naar ongeveer 340.000 personen.

Dit betekent ook dat bij het afsluiten van deze maand (10 augustus) het aantal betaalde werknemers voor de refertemaanden maart, april, mei en juni kan worden bijgesteld tot respectievelijk 967.438, 1.170.461, 930.021 en 569.603, en dat bij respectievelijk 124.130, 134.719, 117.026 en 82.183 werkgevers. Het aantal in voltijds equivalenten voor refertemaanden maart, april, mei en juni kan worden bijgesteld tot respectievelijk 332.729, 713.265, 390.243 en 206.296, wat betekent dat in die maanden een tijdelijke werkloze gemiddeld voor respectievelijk 8,94, 15,84, 10,91 en 9,42 dagen een uitkering ontving.

Nota bene: Rekening houdend met de vereenvoudigde procedures die ingevoerd werden om de betalingen te versnellen, beschikt de RVA voor een groot aantal dossiers nog niet over statistisch relevante informatie bv. over het profiel van de werknemers. Daarom heeft de RVA beslist om de update van de gewone betaalstatistieken van de tijdelijk werklozen tijdelijk op te schorten (zowel de tabellen als de interactieve toepassing). In plaats daarvan worden enkel tabellen ter beschikking gesteld betreffende tijdelijke werkloosheid ingevolge het coronavirus COVID-19. In een latere fase, zodra de gegevens in de databank van de RVA beschikbaar zijn, zullen we de gebruikelijke statistieken inzake tijdelijke werkloosheid hervatten. Dan wordt ook het socio-economische profiel aangevuld.

We danken u voor uw begrip.

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: JULI 2020 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be