De federale cijfers van de vergoede werklozen - juli 2021

De vergoede werkloosheid neemt af met 7,2% op jaarbasis in juli 2021 (1)

De tijdelijke werkloosheid blijft hoog in juli 2021, o.a. ingevolge de uitzonderlijke weersomstandigheden, maar neemt af met 30,9% t.o.v. de voorgaande maand

In juli 2021 hebben 308.585 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 23.929 minder dan in juli 2020 (-7,2%). Die 308.585 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 276.529 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 19.026 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 10.770 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.260 beschermingsuitkeringen (nieuw stelsel vanaf oktober 2020).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-11.155 eenheden of -7,5%) dan bij de mannen (-12.774 eenheden of -6,9%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 17,4% (-4.185 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 9,2% (-17.343 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 4,4% (-3.201 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 1,7% (+800 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In juli 2021 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 11,5% in het Vlaams Gewest (-15.174 eenheden) en met 5,9% in het Waals Gewest (-7.998 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 1,1% (-757 eenheden). In juli 2021 zijn er in het Vlaams Gewest 116.300 volledig werklozen, in het Waals Gewest 127.167 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 65.118.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 36.332 eenheden (-29,7%), maar die van 1 tot 2 jaar stijgt: +4.436 eenheden (+7,7%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) stijgt met 7.967 eenheden (+5,2%).

In juli 2021 is 27,9% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 20,0% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 52,1% 2 jaar of langer.

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In juli 2021 gaat het om 24.872 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 13.141 (-34,6%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 20.866 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 333.457 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 92,5%.

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 158.789 eenheden of 44,9%. We brengen graag in herinnering dat in juli 2020 het aantal tijdelijk werklozen als gevolg van de pandemie nog veel hoger was, wat de belangrijkste verklaring is van deze sterke globale daling op jaarbasis.

Door de uitzonderlijke weersomstandigheden in juli 2021 heeft men ter ondersteuning van getroffen werkgevers en werknemers in de mogelijkheid voorzien om hiervoor tijdelijke werkloosheid aan te vragen. De werkgevers kunnen hierbij gebruik maken van de procedure overmacht, of van de procedure slecht weer. Meer informatie over de procedures vindt u op onze website https://www.rva.be.

In totaal zijn er in juli 4.480 werknemers (waarvan 89% woont in het Waals Gewest of in de Duitstalige Gemeenschap) die reeds een uitkering hebben ontvangen voor tijdelijke werkloosheid wegen overmacht ingevolge de uitzonderlijke weersomstandigheden, en 9.466 werknemers (waarvan 58% woont in het Waals Gewest of in de Duitstalige Gemeenschap) voor tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer.

Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in juli 2021 op 194.550 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 51.321 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: JULI

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be