De federale cijfers van de vergoede werklozen - juni 2015

Cijfers

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in juni 2015 (1)

In juni 2015 hebben 410.084 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, hetzij 54.286 minder dan in juni 2014 (-11,7%). Deze 410.084 personen worden als volgt verdeeld: 382.621 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 21.987 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 5.476 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Het is echter belangrijk om rekening te houden met de reglementaire wijziging die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt heeft tot 3 jaar (of 3 jaar na de leeftijd van 30 jaar, afhankelijk van de gezinssituatie). Die reglementaire wijziging werd eind 2011 doorgevoerd, maar de gevolgen ervan treden op vanaf 1 januari 2015. Volgens de voorlopige cijfers (die nog licht kunnen evolueren) is in juni 2015 het recht op inschakelingsuitkeringen voor 804 werklozen geëindigd (ter herinnering: in januari waren het er 18.432, in februari 1.168, in maart 1.035, in april 958 en in mei 868). Een aantal onder hen is uitgestroomd uit de werkloosheid omwille van een andere reden, namelijk een werkhervatting. Er moet ook aan herinnerd te worden dat voornoemde reglementering een structurele maatregel is die iedere maand zal leiden tot gevallen van einde recht.

De hierna volgende bevindingen dienen dus in het licht van deze reglementaire wijziging geïnterpreteerd te worden.

De daling van de vergoede werkloosheid heeft vooral betrekking op de vrouwen (-27.375 eenheden of -12,9%). De werkloosheid bij de mannen daalt eveneens op jaarbasis maar in mindere mate (-26.911 eenheden of -10,7%).

Voor de eerste keer sedert april 2013 neemt de werkloosheid af binnen de drie grote leeftijdsgroepen, met inbegrip van de 50- tot 64-jarigen. De werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 22,2% (- 11.696 eenheden), bij de 25- tot 49-jarigen met 14,7% (- 41.100 eenheden) en bij de 50- tot 64-jarigen met 1,1% (- 1.490 eenheden). De daling in de leeftijdsklasse van 50 tot 64 jaar berust alleen op de 50 tot 58-jarigen (-8,5% of - 9.675 eenheden). Het aantal werklozen in de leeftijdsklasse van 59-65 jaar daarentegen  stijgt nog steeds (+43,3%  of 8.185 eenheden). Deze stijging is grotendeels te verklaren aan de hand van het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen van 58 naar 60 jaar in 2013 en, in mindere mate, ook door de nieuwe beperkingen die werden aangebracht aan de mogelijkheid om deze vrijstelling aan te vragen vanaf 1 januari 2015.

In juni 2015 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in de drie gewesten. De daling bedraagt 14,3% in het Waals Gewest (-28.550 eenheden) en 12,4% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( 10.387 eenheden) en 8,4% in het Vlaams Gewest (-15.349). In juni 2015 zijn er in het Vlaams Gewest 166.325 volledig werklozen, in het Waals Gewest 170.711 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 73.048.

Op jaarbasis neemt de volledige werkloosheid van korte duur (<1 jaar) af met 23.870 eenheden (-14,3%), net zoals die van 1 tot minder dan 2 jaar: -13.594 eenheden (-15,3%). De zeer langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 16.822 eenheden (-8,1%).

In juni 2015 is 35% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 18,3% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,7% 2 jaar of langer.

In juni 2015 en op jaarbasis daalt ook de tijdelijke werkloosheid met 36.347 eenheden of -26,4%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt op 101.136 eenheden. Gemiddeld over de laatste 3 maanden stellen we nog steeds een afname vast op jaarbasis (-10,2%).

 Statistieken raadplegen (PDF)
(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen.Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be