De federale cijfers van de vergoede werklozen - juni 2016

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in juni 2016

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in juni 2016 (1)

In juni 2016 hebben 373.410 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 36.674 minder dan in juni 2015 (- 8,9%). Die 373.410 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 346.234 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 20.798 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 6.378 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag. 

Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen.(2) 

Volgens de voorlopige cijfers van juni  2016 (die dus nog kunnen evolueren in functie van  achterstallige betalingen en van de reglementaire termijnen inzake mededelingen van bepaalde gebeurtenissen die  een invloed hebben op het recht), tellen we  532 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen. Die cijfers zijn gebaseerd op het aantal personen  die in mei 2016 nog een inschakelingsuitkering genoten, maar niet meer in juni 2016, en voor wie het recht op inschakelingsuitkering vervalt in de periode van 2 mei tot en met 30 juni 2016.

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis met gelijkaardige percentages bij de vrouwen (- 16.631 eenheden of - 9,0%) en bij de mannen (- 20.043 eenheden of - 8,9%). 

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 16,9% (- 6.909 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 9,6% (- 22.879 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 9,3% (- 11.105 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 37,7% (+ 4.219 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen.

In juni 2016 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk - 10,0% in het Vlaams Gewest (- 16.647 eenheden), - 7,4% in het Waals Gewest (- 12.612 eenheden) en - 10,2% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (- 7.415 eenheden). In juni 2016 zijn er in het Vlaams Gewest 149.678 volledig werklozen, in het Waals Gewest 158.099 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 65.633. 

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 16.385 eenheden (- 11,4%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 6.107 eenheden (- 8,1%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 14.182 eenheden (- 7,4%).

In juni 2016 is 34,0% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 18,4% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 47,5% 2 jaar of langer.

In juni 2016 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 4.898 eenheden of 4,8%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in juni 2016 op 96.238 eenheden.

Statistieken raadplegen (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

(2) Elke maand deelt de RVA de voorlopige cijfers mee over de werkelijke impact van de maatregel  die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt tot  maximaal 3 jaar (samenwonenden) , of tot 3 jaar na de 30ste verjaardag (gezinshoofden en alleenstaanden). Deze reglementaire wijziging werd eind 2011 ingevoerd, maar heeft pas gevolgen vanaf 1 januari 2015.

Voor de maanden uit het verleden publiceert de RVA  herberekende cijfers . Immers, voor het verleden kunnen we rekening houden met achterstallige betalingen, waardoor de uitstroom nauwkeuriger kan bepaald worden. Voor het jaar 2015 en de eerste 5 maanden van 2016 tellen we  31 856 personen  - 29 021 in 2015 en 2 835 in 2016 -  die uitgestroomd zijn omdat het recht op inschakelingsuitkeringen vervallen is.

Een deel van de uitstroom uit de werkloosheid is echter niet toe te schrijven aan de vervaldatum van het recht op inschakelingsuitkeringen, maar aan een andere reden, in het bijzonder de uitstroom naar werk.  

Tenslotte herinneren we eraan dat de hogergenoemde reglementering  een structurele maatregel is die elke maand  zal leiden tot herzieningen van vervaldata van het recht.  Wegens de complexe reglementering , die rekening houdt met talrijke situaties waardoor het recht kan verlengd of uitgebreid  worden, of waardoor bijomende rechten kunnen ontstaan, is  het moeilijk om betrouwbare cijfers te verstrekken betreffende de toekomst .  

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be