De federale cijfers van de vergoede werklozen - juni 2020

De vergoede werkloosheid neemt toe met 7,1% op jaarbasis in juni 2020 (1)

In juni 2020 hebben 356.542 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 23.582 meer dan in juni 2019 (+7,1%).

Die 356.542 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 324.022 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 22.001 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 10.519 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

356.542 UVW-WZ in 2020 - 06: 292.140 (81,9%) na een voltijdse betrekking, 31.882 (8,9%) na studies, 22.001 (6,2%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz) et 356.542 (3,0%) werkloosheid met bedrijfstoeslag zonder vrijstelling van iwz	Totaal UVW-WZ: 332.960 in JUNI 2019 en 356.542 in JUNI 2020 (+7,1%)

 

De volledige werkloosheid stijgt op jaarbasis minder snel bij de vrouwen (+10.055 eenheden of +6,8%) dan bij de mannen (+13.527 eenheden of +7,3%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 18,1% (+4.236 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 9,3% (+17.421 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 4,2% (-3.384 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 12,8% (+5.309 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In juni 2020 stijgt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 7,0% in het Vlaams Gewest (+9.417 eenheden) en met 8,1% in het Waals Gewest (+10.703 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijging van 5,3% (+3.462 eenheden). In juni 2020 zijn er in het Vlaams Gewest 144.772 volledig werklozen, in het Waals Gewest 143.450 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 68.320.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 20.393 eenheden (+17,6%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: +3.649 eenheden (+6,4%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 460 eenheden (-0,3%).
 
In juni 2020 is 38,3% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,0% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 44,7% 2 jaar of langer.

 

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: +7,1% +23.582 Vrouwen: +6,8% +10.055 Mannen: +7,3% +13.527 < 25 jaar: +18,1% +4.236 25-50 jaar: +9,3% +17.421 50-59 jaar: -4,2% -3.384 60-65 jaar: +12,8% +5.309 Vlaams Gewest: +7,0% +9.417 Waals Gewest: +8,1% +10.703 Brussels Hfdst. Gewest: +5,3% +3.462 < 1 jaar: +17,6% +20.393 1-2 jaar: +6,4% +3.649 2 jaar en meer: -0,3% -460  

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan nietwerkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In juni 2020 gaat het om 38.992 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 22.919 (-37,0%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 32.163 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag. 

Van de in totaal 395.534 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 90,1%. 

202.006 UVW in 2020 - 06: 356.542 (90,1%) werkzoekenden en 38.992 (9,9%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 61.911 in JUNI 2019 en 38.992 in JUNI 2020 (-37,0%) 

Voor de tijdelijke werkloosheid in juni 2020 dient uiteraard bijzondere aandacht te gaan naar de impact van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19. Voor de refertemaand juni tellen we voorlopig 529.469 personen uit 76.770 verschillende bedrijven die een betaling hebben gekregen voor tijdelijke werkloosheid omwille van de COVID-19-maatregelen. In voltijdse equivalenten gaat het om 192.796 eenheden, wat dus impliceert dat een tijdelijk werkloze gemiddeld voor 9,42 dagen een uitkering heeft ontvangen.

Aangezien de betaalstatistieken van de RVA de tiende kalenderdag van de maand worden afgesloten, bevatten deze statistieken nog niet de betalingen die de uitbetalingsinstellingen vanaf de 11e kalenderdag nog dagelijks verrichten. Deze betalingen worden pas geregistreerd bij de daaropvolgende indieningsmaand. De betalingen die de uitbetalingsinstellingen nog hebben verricht vanaf 11 juli zijn nog niet begrepen in deze cijfers. Op basis van de jongste informaties zullen de betalingen voor de refertemaand juni nog verder toenemen van 529.469 naar ongeveer 579.000 personen.

Dit betekent ook dat bij het afsluiten van deze maand (10 juli) het aantal betaalde werknemers voor de refertemaanden maart, april en mei kan worden bijgesteld tot respectievelijk 967.438, 1.167.464 en 923.669, en dat bij respectievelijk 124.130, 134.355 en 116.326 werkgevers. Het aantal in voltijds equivalenten voor refertemaanden maart, april en mei kan worden bijgesteld tot respectievelijk 333.116, 717.025 en 388.770, wat betekent dat in die maanden een tijdelijke werkloze gemiddeld voor respectievelijk 8,94, 15,83 en 10,89 dagen een uitkering ontving.

Nota bene: Rekening houdend met de vereenvoudigde procedures die ingevoerd werden om de betalingen te versnellen, beschikt de RVA voor een groot aantal dossiers nog niet over statistisch relevante informatie bv. over het profiel van de werknemers. Daarom heeft de RVA beslist om de update van de gewone betaalstatistieken van de tijdelijk werklozen tijdelijk op te schorten (zowel de tabellen als de interactieve toepassing). In plaats daarvan worden enkel tabellen ter beschikking gesteld betreffende tijdelijke werkloosheid ingevolge het coronavirus COVID-19. In een latere fase, zodra de gegevens in de databank van de RVA beschikbaar zijn, zullen we de gebruikelijke statistieken inzake tijdelijke werkloosheid hervatten. Dan wordt ook het socio-economische profiel aangevuld.

We danken u voor uw begrip.

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: JUNI 2020 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be