De federale cijfers van de vergoede werklozen - maart 2015

 Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde opnieuw in maart 2015 (zie tekst versie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in maart 2015 (1)

In maart 2015 hebben 435.966 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 51.069 minder dan in maart 2014 (-10,5%). Deze 435 966 personen worden als volgt verdeeld: 408.023 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 22.720 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 5.223 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Het is echter belangrijk om rekening te houden met de reglementaire wijziging die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt heeft tot 3 jaar of 3 jaar na de leeftijd van 30 jaar, afhankelijk van de gezinssituatie. Die reglementaire wijziging werd eind 2011 doorgevoerd, maar de gevolgen ervan treden op vanaf 1 januari 2015. Volgens de voorlopige cijfers (die nog licht kunnen evolueren) is in maart 2015 het recht op inschakelingsuitkeringen voor 1.035 werklozen geëindigd (ter herinnering: in januari waren het er 18.432 en in februari 1.168). Een aantal onder hen is uitgestroomd uit de werkloosheid omwille van een andere reden, namelijk een werkhervatting. Er dient eveneens herinnerd te worden dat voornoemde reglementering een structurele maatregel is die iedere maand zal leiden tot gevallen van einde recht.

De onderstaande cijfers dienen dus in het licht van deze reglementaire wijziging geïnterpreteerd te worden.

De daling van de vergoede werkloosheid deed zich meer voor bij de vrouwen (-26.551 eenheden of -12,0%). De werkloosheid bij de mannen daalt eveneens op jaarbasis maar in mindere mate (-24 518 eenheden of -9,2%).

Een toename van de volledige werkloosheid (werkzoekende) is wel te zien bij de 50-plussers (+2.943 eenheden of +2,2%). Die stijging wordt nog steeds verklaard door de verhoging - begin 2013 - van de leeftijdsgrens van 58 naar 60 jaar voor het bekomen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende. Bij de 50- tot 58-jarigen zien we een daling van 9.039 eenheden of – 7,8%. De werkloosheid bij de jongeren (jonger dan 25 jaar) daalt met 21,2% (-13.181 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen tot slot neemt ook af (-40.831 eenheden of -13,9%).

In maart 2015 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in elk van de drie gewesten. De daling bedraagt 12,5% in het Waals Gewest (-26.054 eenheden), 11,0% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-9.344 eenheden) en tot slot 8,1% in het Vlaams Gewest (-15.671 eenheden). In maart 2015 zijn er in het Vlaams Gewest 178.939 volledig werklozen, in het Waals Gewest 181.740 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 75.287.

Op jaarbasis neemt de volledige werkloosheid van korte duur (<1 jaar) af met 29.039 eenheden (-15,3%), net zoals die van 1 tot minder dan 2 jaar -8.721 eenheden (-9,7%) en de zeer langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met -13.309 eenheden of (-6,4%).

In maart 2015 is 36,8% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 18,6% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 44,6% 2 jaar of langer.

Op jaarbasis gaat de tijdelijke werkloosheid opnieuw in dalende lijn in maart 2015. Het aantal tijdelijk werkloze werknemers bedraagt 171.001 eenheden, wat op jaarbasis neerkomt op een daling met 31.517 eenheden of -15,6%. Gemiddeld over de laatste 3 maanden nemen we eveneens een afname waar op jaarbasis (-1,8%).

 

Statistieken raadplegen (PDF)

 

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be