De federale cijfers van de vergoede werklozen - maart 2016

Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde opnieuw in maart 2016

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in maart 2016 [1]

In maart 2016 hebben 391.497 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 44.469 minder dan in maart 2015 (- 10,2%). Die 391.497 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 364 108 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 21.256 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 6.133 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen.[2]

Volgens de voorlopige cijfers van maart 2016 (die dus nog kunnen evolueren in functie van  achterstallige betalingen en van de reglementaire termijnen inzake mededelingen van bepaalde gebeurtenissen die een invloed hebben op het recht), tellen we 619 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen. Die cijfers zijn gebaseerd op het aantal personen  die in februari 2016 nog een inschakelingsuitkering genoten, maar niet meer in maart 2016, en voor wie het recht op inschakelingsuitkering vervalt in de periode van 2 februari tot en met 31 maart 2016.

De volledige werkloosheid daalt procentueel het sterkst bij de vrouwen (- 21.435 eenheden of - 11,0%). Bij de mannen neemt de volledige werkloosheid eveneens af op jaarbasis (- 23.034 eenheden of - 9,5%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 19,0% (- 9.314 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 10,3% (- 26.053 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 8,6% (- 10.540 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 12,6% (+ 1.438 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen.

In maart 2016 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk - 9,4% in het Vlaams Gewest (- 16.844 eenheden), - 9,9% in het Waals Gewest (- 18.032 eenheden) en - 12,7% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (- 9.593 eenheden). In maart 2016 zijn er in het Vlaams Gewest 162.095 volledig werklozen, in het Waals Gewest 163.708 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 65.694.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 18.168 eenheden (- 11,3%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 12.049 eenheden (- 14,8%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 14.252 eenheden (- 7,3%).

In maart 2016 is 36,3% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,7% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,0% 2 jaar of langer.

In maart 2016 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 29.725 eenheden of 17,4%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in maart 2016 op 141.276 eenheden.

Statistieken raadplegen

[1] Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

[2] Tot op heden deelde de RVA enkel voorlopige cijfers mee over de werkelijke impact van de maatregel  die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt tot  maximaal 3 jaar (samenwonenden) , of tot 3 jaar na de 30ste verjaardag (gezinshoofden en alleenstaanden). Deze reglementaire wijziging werd eind 2011 ingevoerd, maar heeft pas gevolgen vanaf 1 januari 2015.

Voor de maanden uit het verleden publiceert de RVA  vanaf nu herberekende cijfers . Immers, voor het verleden kunnen we rekening houden met achterstallige betalingen, waardoor de uitstroom nauwkeuriger kan bepaald worden. Voor het jaar 2015 en de eerste 2 maanden van 2016 tellen we  30.286 personen  - 29.021 in 2015 en 1.265  in 2016 -  die uitgestroomd zijn omdat het recht op inschakelingsuitkeringen vervallen is.

Een deel van de uitstroom uit de werkloosheid is echter niet toe te schrijven aan de vervaldatum van het recht op inschakelingsuitkeringen, maar aan een andere reden, in het bijzonder de uitstroom naar werk.  

Tenslotte herinneren we eraan dat de hogergenoemde reglementering  een structurele maatregel is die elke maand  zal leiden tot herzieningen van vervaldata van het recht.  Wegens de complexe reglementering , die rekening houdt met talrijke situaties waardoor het recht kan verlengd of uitgebreid  worden, of waardoor bijomende rechten kunnen ontstaan, is  het moeilijk om betrouwbare cijfers te verstrekken betreffende de toekomst .

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be