De federale cijfers van de vergoede werklozen - maart 2017

De federale cijfers van de vergoede werklozen - maart 2017 (zie tekstversie via deze link hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in maart 2017 (1)

In maart 2017 hebben 377.930 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 13.567 minder dan in maart 2016 (- 3,5%). Die 377.930 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 349 905 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 21.320 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 6.705 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen. (2)

Volgens de voorlopige cijfers van maart 2017 (die dus nog kunnen evolueren in functie van  achterstallige betalingen en van de reglementaire termijnen inzake mededelingen van bepaalde gebeurtenissen die een invloed hebben op het recht), tellen we 556 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen. Die cijfers zijn gebaseerd op het aantal personen die in februari 2017 nog een inschakelingsuitkering genoten, maar niet meer in maart 2017, en voor wie het recht op inschakelingsuitkering vervalt in de periode van 2 februari 2017 tot en met 31 maart 2017.

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de mannen (- 9.441 eenheden of - 4,3%) dan bij de vrouwen (- 4.126 eenheden of - 2,4%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 12,6% (- 4.990 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 3,8% (- 8.718 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 8,7% (- 9.788 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 77,3% (+ 9.929 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t.het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2017 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 61 tot 62 jaar.

In maart 2017 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk - 3,1% in het Vlaams Gewest (- 5.004 eenheden), - 4,6% in het Waals Gewest (- 7.610 eenheden) en - 1,5% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-  953 eenheden). In maart 2017 zijn er in het Vlaams Gewest 157.091 volledig werklozen, in het Waals Gewest 156.098 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 64.741.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 6 805 eenheden (- 4,8%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 1.879 eenheden (- 2,7%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 4.883 eenheden (- 2,7%).

In maart 2017 is 35,8% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,8% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,4% 2 jaar of langer.

In maart 2017 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 21.304 eenheden of 15,1%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in maart 2017 op 119.972 eenheden.

Statistieken raadplegen (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

(2) Elke maand deelt de RVA de voorlopige cijfers mee over de werkelijke impact van de maatregel die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt tot maximaal 3 jaar (samenwonenden), of tot 3 jaar na de 30ste verjaardag (gezinshoofden en alleenstaanden). Deze reglementaire wijziging werd eind 2011 ingevoerd, maar heeft pas gevolgen vanaf 1 januari 2015.

Voor de maanden uit het verleden publiceert de RVA herberekende cijfers. Immers, voor het verleden kunnen we rekening houden met achterstallige betalingen, waardoor de uitstroom nauwkeuriger kan bepaald worden. Voor 2015 tellen we 29.021, voor 2016 7.857 en voor de voorgaande maanden van 2017 1.083 personen die uitgestroomd zijn omdat het recht op inschakelingsuitkeringen vervallen is.

Een deel van de uitstroom uit de werkloosheid is echter niet toe te schrijven aan de vervaldatum van het recht op inschakelingsuitkeringen, maar aan een andere reden, in het bijzonder de uitstroom naar werk.

Ten slotte herinneren we eraan dat de hogergenoemde reglementering een structurele maatregel is die elke maand zal leiden tot herzieningen van vervaldata van het recht. Wegens de complexe reglementering, die rekening houdt met talrijke situaties waardoor het recht kan verlengd of uitgebreid worden, of waardoor bijkomende rechten kunnen ontstaan, is het moeilijk om betrouwbare cijfers te verstrekken betreffende de toekomst. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be