De federale cijfers van de vergoede werklozen - maart 2020

De vergoede werkloosheid in maart 2020 (1)

Nog nooit eerder was er in België zo’n hoog aantal tijdelijk werklozen

 

In maart 2020 hebben 327.499 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 23.817 minder dan in maart 2019 (-6,8%). Die 327.499 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 297.977 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 18.922 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 10.600 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

327.499 UVW-WZ in 2020 - 03: 268.138 (81,9%) na een voltijdse betrekking, 29.839 (9,1%) na studies, 18.922 (5,8%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz) et 327.499 (3,2%) werkloosheid met bedrijfstoeslag zonder vrijstelling van iwz	/ Totaal UVW-WZ: 351.316 in MAART 2019 en 327.499 in MAART 2020 (-6,8%)

 

Volgens de voorlopige cijfers van maart 2020 tellen we 288 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2020 gaat het om 633 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-11.135 eenheden of -7,2%) dan bij de mannen (-12.682 eenheden of -6,5%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 12,6% (-3.556 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 8,1% (-16.231 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 12,5% (-10.386 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 15,7% (+6.356 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In maart 2020 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 8,2% in het Vlaams Gewest (-11.818 eenheden) en met 6,2% in het Waals Gewest (-8.816 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 4,8% (-3.183 eenheden). In maart 2020 zijn er in het Vlaams Gewest 131.805 volledig werklozen, in het Waals  Gewest 132.687 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 63.007.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 14.636 eenheden (-10,6%), maar die van 1 tot 2 jaar stijgt: +4.476 eenheden (+8,7%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 13.657 eenheden (-8,4%). In maart 2020 is 37,6% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,1% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 45,3% 2 jaar of langer.  

 

 

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -6,8% -23.817 Vrouwen: -7,2% -11.135 Mannen: -6,5% -12.682 < 25 jaar: -12,6% -3.556 25-50 jaar: -8,1% -16.231 50-59 jaar: -12,5% -10.386 60-65 jaar: +15,7% +6.356 Vlaams Gewest: -8,2% -11.818 Waals Gewest: -6,2% -8.816 Brussels Hfdst. Gewest: -4,8% -3.183 < 1 jaar: -10,6% -14.636 1-2 jaar: +8,7% +4.476 2 jaar en meer: -8,4% -13.657  

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan nietwerkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In maart 2020 gaat het om 44.425 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 25.502 (-36,5%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 35.848 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 371.924 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 88,1%.

 202.003 UVW in 2020 - 03: 327.499 (88,1%) werkzoekenden en 44.425 (11,9%) niet-werkzoekenden /Evolutie van de UVW-NWZ: 69.927 in MAART 2019 en 44.425 in MAART 2020 (-36,5%) 

 

Voor de tijdelijke werkloosheid in maart 2020 dient uiteraard bijzondere aandacht te gaan naar de impact van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19. Voor de refertemaand maart tellen we voorlopig al 560.974 personen uit 84.624 verschillende bedrijven die een betaling hebben gekregen voor tijdelijke werkloosheid omwille van de COVID-19-maatregelen. In voltijdse equivalenten gaat het om 200.728 eenheden, wat dus impliceert dat een tijdelijk werkloze gemiddeld voor 9,3 dagen een uitkering heeft ontvangen. Deze personen ontvingen hun uitkering tijdens de eerste 7 werkdagen na het einde van de maand maart. Die cijfers tonen aan dat de werkgevers en de sociaal secretariaten enerzijds en de uitbetalingsinstellingen anderzijds door de coronacrisis in moeilijkere omstandigheden dan normaal ongeziene inspanningen hebben geleverd.

 
Aangezien de betaalstatistieken van de RVA de tiende kalenderdag van de maand worden afgesloten, bevatten deze statistieken nog niet de talrijke betalingen die de uitbetalingsinstellingen na Pasen nog dagelijks hebben verricht. Deze betalingen zullen geregistreerd worden bij de maand april. Rekening houdende met de beschikbare gegevens, wordt het totale aantal betalingen voor de refertemaand maart geraamd op iets meer dan 900.000 personen. 
 

Nota bene: Rekening houdend met de vereenvoudigde procedures die ingevoerd werden om de betalingen te versnellen, beschikt de RVA voor een groot aantal dossiers nog niet over statistisch relevante informatie bv. over het profiel van de werknemers. Daarom heeft de RVA beslist om de update van de gewone betaalstatistieken van de tijdelijk werklozen tijdelijk op te schorten (zowel de tabellen als de interactieve toepassing). In plaats daarvan worden enkel tabellen ter beschikking gesteld betreffende tijdelijke werkloosheid ingevolge het coronavirus COVID-19. In een latere fase, zodra de gegevens in de databank van de RVA beschikbaar zijn, zullen we de gebruikelijke statistieken inzake tijdelijke werkloosheid hervatten. Dan wordt ook het socio-economische profiel aangevuld.

We danken u voor uw begrip.

 

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: MAART 2020 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be