De federale cijfers van de vergoede werklozen - mei 2015

Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde opnieuw in mei 2015 (zie tekst versie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in mei 2015 [1]

In mei 2015 hebben 426.576 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 19.532 minder dan in mei 2014 (-4,4%). Deze 426.576 personen worden als volgt verdeeld: 398.594 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 22.647 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 5.335 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Het is echter belangrijk om rekening te houden met de reglementaire wijziging die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt heeft tot 3 jaar (of 3 jaar na de leeftijd van 30 jaar, afhankelijk van de gezinssituatie). Die reglementaire wijziging werd eind 2011 doorgevoerd, maar de gevolgen ervan treden op vanaf 1 januari 2015. Volgens de voorlopige cijfers (die nog licht kunnen evolueren) is in mei 2015 het recht op inschakelingsuitkeringen voor 868 werklozen geëindigd (ter herinnering: in januari waren het er 18.432, in februari 1.168, in maart 1.035 en in april 958). Een aantal onder hen is uitgestroomd uit de werkloosheid omwille van een andere reden, namelijk een werkhervatting. Er dient eveneens aan herinnerd te worden dat voornoemde reglementering een structurele maatregel is die iedere maand zal leiden tot gevallen van einde recht.

De onderstaande cijfers dienen dus in het licht van deze reglementaire wijziging geïnterpreteerd te worden.

De daling van de vergoede werkloosheid deed zich meer voor bij de vrouwen (-12.241 eenheden of -6%). De werkloosheid bij de mannen daalt eveneens op jaarbasis maar in mindere mate (-7.291 eenheden of -3%).

De werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 15,3% (- 7.992 eenheden). De werkloosheid bij de 25-49-jarigen daalt ook (- 17.264 eenheden of – 6,5%). De werkloosheid daalt ook met 3,5% (- 3.888) in de leeftijdsklasse van 50-58 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 59-65 jaar met 55,2% (+ 9.612). Deze stijging laat zich grotendeels verklaren door het optrekken van 58 naar 60 jaar van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen in 2013 en, in mindere mate, ook door de nieuwe beperkingen die werden aangebracht aan de mogelijkheid om deze vrijstelling aan te vragen vanaf 1 januari 2015.

In mei 2015 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in twee van de drie gewesten. De daling bedraagt 8,6% in het Waals Gewest (-16.637 eenheden) en 5,9% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-4.630 eenheden). In het Vlaams Gewest stijgt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 1% (+ 1.735). In mei 2015 zijn er in het Vlaams Gewest 176.159 volledig werklozen, in het Waals Gewest 177.226 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 73.191.

Op jaarbasis neemt de volledige werkloosheid van korte duur (<1 jaar) af met 11.776 eenheden (-7,1%), net zoals die van 1 tot minder dan 2 jaar: -4.466 eenheden (-5,4%). De zeer langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 3.290 eenheden (-1,7%).

In mei 2015 is 36,1% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 18,3% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 45,6% 2 jaar of langer.

In mei 2015 en op jaarbasis stijgt de tijdelijke werkloosheid met 5.598 eenheden of +4,2%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid neemt toe tot 137.838 eenheden. Gemiddeld over de laatste 3 maanden stellen we nog steeds een afname vast op jaarbasis van 7,7%.

Statistieken raadplegen (PDF)

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be