De federale cijfers van de vergoede werklozen - november 2015

Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde opnieuw in november 2015 (zie tekst versie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in november 2015 (1)

In november 2015 hebben 411.326 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 45.818 minder dan in november 2014 (-10,0%). Die 411.326 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 383.034 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 22.124 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 6.168 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen.

Tot op heden deelde de RVA enkel voorlopige cijfers mee over de werkelijke impact van de maatregel  die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt tot maximaal 3 jaar (samenwonenden) , of tot 3 jaar na de 30ste verjaardag (gezinshoofden en alleenstaanden). Deze reglementaire wijziging werd eind 2011 ingevoerd, maar heeft pas gevolgen vanaf 1 januari 2015.

Voor de maanden uit het verleden publiceert de RVA vanaf nu herberekende cijfers . Immers, voor het verleden kunnen we rekening houden met achterstallige betalingen, waardoor de uitstroom nauwkeuriger kan bepaald worden. Voor de periode januari tot en met oktober 2015 tellen we 27.633 personen die uitgestroomd zijn omdat het recht op inschakelingsuitkeringen vervallen is.

Volgens de voorlopige cijfers (die dus nog kunnen evolueren in functie van achterstallige betalingen en van de reglementaire termijnen inzake mededelingen van bepaalde gebeurtenissen die  een invloed hebben op het recht), tellen we 886 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen.

Die cijfers zijn gebaseerd op het aantal personen die in oktober 2015 nog een inschakelingsuitkering genoten, maar niet meer in november 2015, en voor wie het recht op inschakelingsuitkering vervalt in de periode van 2 oktober tot en met 30 november 2015.

Een deel van de uitstroom uit de werkloosheid is echter niet toe te schrijven aan de vervaldatum van het recht op inschakelingsuitkeringen, maar aan een andere reden, in het bijzonder de uitstroom naar werk.

Tenslotte herinneren we eraan dat de hogergenoemde reglementering  een structurele maatregel is die elke maand  zal leiden tot herzieningen van vervaldata van het recht. Wegens de complexe reglementering , die rekening houdt met talrijke situaties waardoor het recht kan verlengd of uitgebreid  worden, of waardoor bijkomende rechten kunnen ontstaan, is  het moeilijk om betrouwbare cijfers te verstrekken betreffende de toekomst. 

De volledige werkloosheid daalt het sterkst bij de vrouwen (-24.287 eenheden of -11,6%). Bij de mannen neemt de volledige werkloosheid eveneens af op jaarbasis, maar in mindere mate (-21.531 eenheden of -8,7%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 18,3% (-9.783 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: -12,1% (-32.615 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 6,5% (-7.177 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-58 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 59-65 jaar met 15,6% (+3.757 eenheden). Die stijging laat zich grotendeels verklaren door het optrekken van 58 naar 60 jaar van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen in 2013 en, in mindere mate, ook door de nieuwe beperkingen die werden aangebracht aan de mogelijkheid om die vrijstelling aan te vragen vanaf 1 januari 2015.

In november 2015 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 14,3% in het Waals Gewest (-28.357 eenheden), met 9,9% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-7.636 eenheden) en met 5,4% in het Vlaams Gewest (-9.825 eenheden). In november 2015 zijn er in het Vlaams Gewest 172.273 volledig werklozen, in het Waals Gewest 169.479 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 69.574.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 18.074 eenheden (-10,8%), net zoals die van 1 tot minder dan 2 jaar: -11.675 eenheden (-13,8%). De zeer langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 16.069 eenheden (-7,8%).

In november 2015 is 36,3% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,7% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,0% 2 jaar of langer.

In november 2015 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 22.692 eenheden of 16,2%. Die afname is in grote mate toe te schrijven aan een daling van de tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt op 117.650 eenheden. Gemiddeld over de laatste drie maanden observeren we in november 2015 een daling op jaarbasis van 8,6%. 

Statistieken raadplegen

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be