De federale cijfers van de vergoede werklozen - november 2016

De federale cijfers van de vergoede werklozen - november 2016 (zie tekstversie via de link hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in november 2016 (1)

In november 2016 hebben 384.337 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 26.989 minder dan in november 2015 (-6,6%). Die 384.337 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 356.696 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 21.197 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 6.444 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen. (2)

Volgens de voorlopige cijfers van november 2016 (die dus nog kunnen evolueren in functie van  achterstallige betalingen en van de reglementaire termijnen inzake mededelingen van bepaalde gebeurtenissen die een invloed hebben op het recht), tellen we 678 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen. Die cijfers zijn gebaseerd op het aantal personen  die in oktober 2016 nog een inschakelingsuitkering genoten, maar niet meer in november 2016, en voor wie het recht op inschakelingsuitkering vervalt in de periode van 2 oktober tot en met 30 november 2016.

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de mannen (-15.486 eenheden of -6,8%) dan bij de vrouwen (-11.503 eenheden of -6,2%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 14,2% (-6.171 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: -7,0% (-16.653 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 10,3% (-12.190 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 67,1% (+8.025 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen.  In 2016 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 60 tot 61 jaar.

In november 2016 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk -7,9% in het Vlaams Gewest (-13.534 eenheden), -4,6% in het Waals Gewest (-7.859 eenheden) en -8,0% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-5.596 eenheden). In november 2016 zijn er in het Vlaams Gewest 158 .739 volledig werklozen, in het Waals Gewest 161.620 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 63.978.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 11.355 eenheden (-7,6%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -5.352 eenheden (-7,4%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 10.282 eenheden (-5,4%).

In november 2016 is 35,9% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,6% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,5% 2 jaar of langer.

In november 2016 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 23.772 eenheden of 20,2%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in november 2016 op 93.878 eenheden.

Statistieken raadplegen (pdf)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

(2) Elke maand deelt de RVA de voorlopige cijfers mee over de werkelijke impact van de maatregel  die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt tot maximaal 3 jaar (samenwonenden), of tot 3 jaar na de 30ste verjaardag (gezinshoofden en alleenstaanden). Deze reglementaire wijziging werd eind 2011 ingevoerd, maar heeft pas gevolgen vanaf 1 januari 2015.

Voor de maanden uit het verleden publiceert de RVA  herberekende cijfers . Immers, voor het verleden kunnen we rekening houden met achterstallige betalingen, waardoor de uitstroom nauwkeuriger kan bepaald worden. Voor het jaar 2015 en de eerste 10 maanden van 2016 tellen we 35 816 personen - 29.021 in 2015 en 6.795 in 2016 -  die uitgestroomd zijn omdat het recht op inschakelingsuitkeringen vervallen is.

Een deel van de uitstroom uit de werkloosheid is echter niet toe te schrijven aan de vervaldatum van het recht op inschakelingsuitkeringen, maar aan een andere reden, in het bijzonder de uitstroom naar werk.  

Ten slotte herinneren we eraan dat de hogergenoemde reglementering een structurele maatregel is die elke maand  zal leiden tot herzieningen van vervaldata van het recht. Wegens de complexe reglementering, die rekening houdt met talrijke situaties waardoor het recht kan verlengd of uitgebreid worden, of waardoor bijkomende rechten kunnen ontstaan, is het moeilijk om betrouwbare cijfers te verstrekken betreffende de toekomst.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be