De federale cijfers van de vergoede werklozen - oktober 2015

Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde opnieuw in oktober 2015 (zie tekst versie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in oktober 2015 (1)

In oktober 2015 hebben 409.181 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 27.550 minder dan in oktober 2014 (-6,3%). Voor de laatste 3 maanden bedraagt de gemiddelde daling 42.800 (-9,3%). Die 409.181 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 381.339 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 21.782 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 6.060 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen.

Tot op heden deelde de RVA enkel voorlopige cijfers mee over de werkelijke impact van de maatregel  die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt tot maximaal 3 jaar (samenwonenden) , of tot 3 jaar na de 30ste verjaardag (gezinshoofden en alleenstaanden). Deze reglementaire wijziging werd eind 2011 ingevoerd, maar heeft pas gevolgen vanaf 1 januari 2015.

Voor de maanden uit het verleden publiceert de RVA  vanaf nu herberekende cijfers . Immers, voor het verleden kunnen we rekening houden met achterstallige betalingen, waardoor de uitstroom nauwkeuriger kan bepaald worden. Voor de periode januari tot en met september 2015 tellen we 26.425 personen die uitgestroomd zijn omdat het recht op inschakelingsuitkeringen vervallen is.

Volgens de voorlopige cijfers (die dus nog kunnen evolueren in functie van  achterstallige betalingen en van de reglementaire termijnen inzake mededelingen van bepaalde gebeurtenissen die  een invloed hebben op het recht), tellen we 1.385 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen.

Die cijfers zijn gebaseerd op het aantal personen die in september 2015 nog een inschakelingsuitkering genoten, maar niet meer in oktober 2015, en voor wie het recht op inschakelingsuitkering vervalt in de periode van 2 september tot en met 31 oktober 2015.

Een deel van de uitstroom uit de werkloosheid is echter niet toe te schrijven aan de vervaldatum van het recht op inschakelingsuitkeringen, maar aan een andere reden, in het bijzonder de uitstroom naar werk.

Tenslotte herinneren we eraan dat de hogergenoemde reglementering  een structurele maatregel is die elke maand zal leiden tot herzieningen van vervaldata van het recht. Wegens de complexe reglementering , die rekening houdt met talrijke situaties waardoor het recht kan verlengd of uitgebreid worden, of waardoor bijkomende rechten kunnen ontstaan, is  het moeilijk om betrouwbare cijfers te verstrekken betreffende de toekomst .

De daling van de vergoede werkloosheid heeft vooral betrekking op de vrouwen (-16.479 eenheden of -8,2%). De werkloosheid bij de mannen daalt eveneens op jaarbasis maar in mindere mate (-11.071 eenheden of -4,7%).

De werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 14,0% (-7.214 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: -8,3% (-21.431 eenheden). De werkloosheid neemt ook af met 3,8% (-4.051 eenheden) in de leeftijdsklasse van    50-58 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 59-65 jaar met 23,0% (+5.146 eenheden). Die stijging laat zich grotendeels verklaren door het optrekken van 58 naar 60 jaar van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen in 2013 en, in mindere mate, ook door de nieuwe beperkingen die werden aangebracht aan de mogelijkheid om die vrijstelling aan te vragen vanaf 1 januari 2015.

In oktober 2015 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 10,8% in het Waals Gewest (-20.584 eenheden) en met 9,7% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-7.435 eenheden). In het Vlaams Gewest is het aantal echter licht gestegen met 0,3% (+469 eenheden). In oktober 2015 zijn er in het Vlaams Gewest 170.278 volledig werklozen, in het Waals Gewest 169.785 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 69.118.

Op jaarbasis neemt de volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) af met 10.082 eenheden (-6,4%), net zoals die van 1 tot minder dan 2 jaar: -7.164 eenheden (-8,8%). De zeer langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 10.304 eenheden (-5,2%).

In oktober 2015 is 36,1% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 18,1% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 45,8% 2 jaar of langer.

In oktober 2015 stijgt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis met 18.034 eenheden of 18,6%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt op 114.747 eenheden. Het gaat om de eerste stijging van de tijdelijke werkloosheid sinds mei 2015. Dit is voornamelijk te wijten aan het slechte weer. In de loop van de voorbije drie maanden observeren we gemiddeld een daling die op jaarbasis in oktober 9,9% bedraagt.

Statistieken raadplegen

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be