De federale cijfers van de vergoede werklozen - oktober 2016

Werkloosheid - Oktober 2016

Zie text-versie hieronder

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in oktober 2016 (1)

In oktober 2016 hebben 397.574 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 11.607 minder dan in oktober 2015 (- 2,8%). Die 397.574 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 368.838 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 22.177 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 6.559 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen.(2)

Volgens de voorlopige cijfers van oktober 2016 (die dus nog kunnen evolueren in functie van  achterstallige betalingen en van de reglementaire termijnen inzake mededelingen van bepaalde gebeurtenissen die een invloed hebben op het recht), tellen we 1.155 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen. Die cijfers zijn gebaseerd op het aantal personen  die in september 2016 nog een inschakelingsuitkering genoten, maar niet meer in oktober 2016, en voor wie het recht op inschakelingsuitkering vervalt in de periode van 2 september tot en met 31 oktober 2016.

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de mannen (- 7.690 eenheden of - 3,4%) dan bij de vrouwen (- 3.917 eenheden of - 2,1%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 11,1% (- 4.916 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 2,5% (- 5.940 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 7,2% (- 8.415 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 65,1% (+ 7.664 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen.  In 2016 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 60 tot 61 jaar.

In oktober 2016 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk - 3,7% in het Vlaams Gewest (- 6.383 eenheden), - 1,5% in het Waals Gewest (- 2.607 eenheden) en - 3,8% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (- 2.617 eenheden). In oktober 2016 zijn er in het Vlaams Gewest 163.895 volledig werklozen, in het Waals Gewest 167.178 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 66 501.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 4.322 eenheden (- 2,9%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 3.706 eenheden (- 5,0%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 3.579 eenheden (- 1,9%).

In oktober 2016 is 36,0% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,7% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,3% 2 jaar of langer.

In oktober 2016 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 27.211 eenheden of 23,7%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in oktober 2016 op 87.536 eenheden.

Statistieken raadplegen (pdf)

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

(2) Elke maand deelt de RVA de voorlopige cijfers mee over de werkelijke impact van de maatregel  die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt tot maximaal 3 jaar (samenwonenden), of tot 3 jaar na de 30ste verjaardag (gezinshoofden en alleenstaanden). Deze reglementaire wijziging werd eind 2011 ingevoerd, maar heeft pas gevolgen vanaf 1 januari 2015.

Voor de maanden uit het verleden publiceert de RVA  herberekende cijfers . Immers, voor het verleden kunnen we rekening houden met achterstallige betalingen, waardoor de uitstroom nauwkeuriger kan bepaald worden. Voor het jaar 2015 en de eerste 9 maanden van 2016 tellen we 34.803 personen  - 29.021 in 2015 en 5.782 in 2016 -  die uitgestroomd zijn omdat het recht op inschakelingsuitkeringen vervallen is. 

Een deel van de uitstroom uit de werkloosheid is echter niet toe te schrijven aan de vervaldatum van het recht op inschakelingsuitkeringen, maar aan een andere reden, in het bijzonder de uitstroom naar werk.    

Ten slotte herinneren we eraan dat de hogergenoemde reglementering een structurele maatregel is die elke maand  zal leiden tot herzieningen van vervaldata van het recht. Wegens de complexe reglementering, die rekening houdt met talrijke situaties waardoor het recht kan verlengd of uitgebreid worden, of waardoor bijkomende rechten kunnen ontstaan, is het moeilijk om betrouwbare cijfers te verstrekken betreffende de toekomst.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be