De federale cijfers van de vergoede werklozen - oktober 2020

De vergoede werkloosheid neemt toe met 6,7% op jaarbasis in oktober 2020 [1]

De tijdelijke werkloosheid als gevolg van het CORONAVIRUS neemt in oktober 2020 toe met 53,7% t.o.v. de voorgaande maand.

In oktober 2020 hebben 337.312 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 21.201 meer dan in oktober 2019 (+6,7%). Die 337.312 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 304.358 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 20.374 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 10.754 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 1.826 beschermingsuitkeringen (nieuw stelsel vanaf oktober 2020).

De volledige werkloosheid stijgt op jaarbasis minder snel bij de vrouwen (+8.334 eenheden of +5,9%) dan bij de mannen (+12.867 eenheden of +7,4%

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 3,4% (+829 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 8,4% (+14.789 eenheden). De volledige werkloosheid neemt toe met 1,3% (+952 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 10,5% (+4.629 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd. 

In oktober 2020 stijgt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 9,1% in het Vlaams Gewest (+11.359 eenheden) en met 3,4% in het Waals Gewest (+4.402 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijging van 8,9% (+5.440 eenheden). In oktober 2020 zijn er in het Vlaams Gewest 136.130 volledig werklozen, in het Waals Gewest 134.786 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 66.396. 

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 5.153 eenheden (+4,5%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: +8.174 eenheden (+15,4%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) stijgt met 7.874 eenheden (+5,3%). 

In oktober 2020 is 35,2% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 18,1% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,6% 2 jaar of langer. 

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In oktober 2020 gaat het om 33.213 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 20.201 (-37,8%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 28.478 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag. 

Van de in totaal 370.525 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 91,0%. 

Voor de tijdelijke werkloosheid in oktober 2020 dient uiteraard bijzondere aandacht te gaan naar de impact van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19. 

De tijdelijke werkloosheid neemt op jaarbasis toe met 296.306 eenheden of 425,8%, maar is sterk afgenomen sedert het begin van de coronacrisis, toen we meer dan 1,2 miljoen fysieke eenheden telden. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in oktober 2020 op 365.897 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 107.877 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand. 

Vermits tijdelijke werkloosheid in het kader van de coronacrisis (periode maart tot december) enkel betrekking heeft op overmacht (met uitzondering van de maand september toen ook economische redenen ‘corona’ werden erkend), bedraagt het aandeel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in oktober 2020 bijna 95%. 

Rekening houdend met de vereenvoudigde procedures die ingevoerd werden om de betalingen te versnellen, beschikte de RVA tot voor kort voor een groot aantal dossiers nog niet over statistisch relevante informatie bv. over het profiel van de werknemers. Die informatie is voortaan opnieuw beschikbaar. De gebruikelijke reeksen over tijdelijke werkloosheid zijn opgenomen als bijlage. 

Om de continuïteit van de statistieken voor de gebruikers te verzekeren, blijft de RVA op zijn website ook de specifieke tabellen publiceren betreffende tijdelijke werkloosheid ingevolge het coronavirus COVID-19. De methodologie van deze statistieken wijkt sterk af van deze van onze gebruikelijke statistieken. 

[1] Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be