De federale cijfers van de vergoede werklozen - september 2015

Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde opnieuw in september 2015 (zie tekst versie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in september 2015 (1)

In september 2015 hebben 402.950 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 61.148 minder dan in september 2014 (-13,2 %). Voor de laatste 3 maanden bedraagt de gemiddelde daling 49.195 (-10,7 %). Die 402.950 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 375.247 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 21.623 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 6.080 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen.

Tot op heden deelde de RVA enkel voorlopige cijfers mee over de werkelijke impact van de maatregel die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt tot maximaal 3 jaar (samenwonenden), of tot 3 jaar na de 30ste verjaardag (gezinshoofden en alleenstaanden). Deze reglementaire wijziging werd eind 2011 ingevoerd, maar heeft pas gevolgen vanaf 1 januari 2015.

Vanaf nu zal de RVA voor de maanden uit het verleden herberekende cijfers publiceren. Immers, voor het verleden kunnen we rekening houden met achterstallige betalingen, waardoor de uitstroom nauwkeuriger kan bepaald worden. Voor de periode januari tot en met augustus 2015 tellen we dan 24.810 personen die uitgestroomd zijn omdat het recht op inschakelingsuitkeringen vervallen is. Volgens de eerder gepubliceerde cijfers was dat 25.040, of een verschil van 1 %. Hoewel het verschil tussen de voorlopige en de herberekende cijfers voor de gecumuleerde periode klein is, is het verschil voor de maandelijkse cijfers wél significant. Het komt erop neer dat de voorlopige gegevens voor de maand januari 2015 overschat werden, terwijl de gegevens voor de andere maanden onderschat werden.

Voor de recentste maand (in casu september 2015) kan de RVA enkel voorlopige cijfers meedelen.
Volgens de voorlopige cijfers (die dus nog kunnen evolueren in functie van achterstallige betalingen en van de reglementaire termijnen inzake mededelingen van bepaalde gebeurtenissen die een invloed hebben op het recht), tellen we 2.030 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen.
Die cijfers zijn gebaseerd op het aantal personen die in augustus 2015 nog een inschakelingsuitkering genoten, maar niet meer in september 2015, en voor wie het recht op inschakelingsuitkering vervalt in de periode van 2 augustus tot en met 30 september 2015.
September is een speciale maand. Meer dan 40 % van de werklozen die hun recht op inschakelingsuitkering verliezen betreft werklozen die een opleiding volgden en daarvoor een vrijstelling van IWZ genoten (voor de andere maanden schommelt dat rond 12 %). Tijdens een opleiding blijft men het recht op inschakelingsuitkering behouden, maar daarna vervalt het recht. De meeste van die opleidingen eindigen vóór het begin van het nieuwe schooljaar (september), zodat we in september een verhoogd aantal mensen tellen die hun recht verliezen.

Een deel van de uitstroom uit de werkloosheid is echter niet toe te schrijven aan de vervaldatum van het recht op inschakelingsuitkeringen, maar aan een andere reden, in het bijzonder de uitstroom naar werk.

Tenslotte herinneren we eraan dat de hoger genoemde reglementering een structurele maatregel is die elke maand zal leiden tot herzieningen van vervaldata van het recht. Wegens de complexe reglementering , die rekening houdt met talrijke situaties waardoor het recht kan verlengd of uitgebreid worden, of waardoor bijkomende rechten kunnen ontstaan, is het moeilijk om betrouwbare cijfers te verstrekken betreffende de toekomst .

De hierna volgende bevindingen dienen dus in het licht van die reglementaire wijziging te worden geïnterpreteerd.

De daling van de vergoede werkloosheid heeft vooral betrekking op de vrouwen (-32.472 eenheden of -15,1 %). De werkloosheid bij de mannen daalt eveneens op jaarbasis maar in mindere mate ( 28.676 eenheden of -11,5 %).

De werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 22,3 % (-12.342 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: -16,3 % (-45.007 eenheden). De werkloosheid neemt ook af met 8,1 % (-8.944 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-58 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 59-65 jaar met 23,3 % (+5.145 eenheden). Die stijging laat zich grotendeels verklaren door het optrekken van 58 naar 60 jaar van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen in 2013 en, in mindere mate, ook door de nieuwe beperkingen die werden aangebracht aan de mogelijkheid om die vrijstelling aan te vragen vanaf 1 januari 2015.

In september 2015 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in de drie gewesten. De daling bedraagt 17,0 % in het Waals Gewest (-34.355 eenheden) en 14,3 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-11.635 eenheden) en 8,4 % in het Vlaams Gewest (-15.158 eenheden). In september 2015 zijn er in het Vlaams Gewest 165.602 volledig werklozen, in het Waals Gewest 167.787 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 69.561.

Op jaarbasis neemt de volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) af met 26.539 eenheden (-15,9 %), net zoals die van 1 tot minder dan 2 jaar: -14.150 eenheden (-15,9 %). De zeer langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 20.459 eenheden (-9,8 %).

In september 2015 is 34,9 % van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 18,6 % tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,5 % 2 jaar of langer.

In september 2015 daalt op jaarbasis ook de tijdelijke werkloosheid met 26.540 eenheden of -21,4 %. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt op 97.660 eenheden. In de afgelopen maanden stellen we gemiddeld een daling vast die versnelt op jaarbasis (van -10,2% in juni 2015 tot -18,9 % in september 2015).

Statistieken raadplegen

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be