De federale cijfers van de vergoede werklozen - september 2016

Cijfers - september 2016

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in september 2016 (1)

In september 2016 hebben 386.157 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 16.793 minder dan in september 2015  (- 4,2%). Die 386.157 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 358.275 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 21.402 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 6.480 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen. (2)

Volgens de voorlopige cijfers van september 2016 (die dus nog kunnen evolueren in functie van  achterstallige betalingen en van de reglementaire termijnen inzake mededelingen van bepaalde gebeurtenissen die een invloed hebben op het recht), tellen we 1.558 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen. Die cijfers zijn gebaseerd op het aantal personen  die in augustus 2016 nog een inschakelingsuitkering genoten, maar niet meer in september 2016, en voor wie het recht op inschakelingsuitkering vervalt in de periode van 2 augustus tot en met 30 september 2016.

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis met gelijkaardige percentages bij de vrouwen (- 7.198 eenheden of - 3,9%) en bij de mannen (- 9.595 eenheden of - 4,4%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 13,2% (- 5.672 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 4,0% (- 9.298 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 7,4% (- 8.650 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 58,2% (+ 6.827 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen.  In 2016 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 60 tot 61 jaar.

In september 2016 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk - 4,6% in het Vlaams Gewest (- 7.627 eenheden), - 2,7% in het Waals Gewest (- 4.449 eenheden) en - 6,8% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-4.717 eenheden). In september 2016 zijn er in het Vlaams Gewest 157.975 volledig werklozen, in het Waals Gewest 163.338 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 64.844.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 5 474 eenheden (- 3,9%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 5.164 eenheden (- 6,9%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 6 .55 eenheden (- 3,3%).

In september 2016 is 35,0% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 18,0% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 47,0% 2 jaar of langer.

In september 2016 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 11.657 eenheden of 11,9%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in september 2016 op 86.003 eenheden.

Statistieken raadplegen (PDF) 


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

(2) Elke maand deelt de RVA de voorlopige cijfers mee over de werkelijke impact van de maatregel  die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt tot maximaal 3 jaar (samenwonenden), of tot 3 jaar na de 30ste verjaardag (gezinshoofden en alleenstaanden). Deze reglementaire wijziging werd eind 2011 ingevoerd, maar heeft pas gevolgen vanaf 1 januari 2015.

Voor de maanden uit het verleden publiceert de RVA  herberekende cijfers . Immers, voor het verleden kunnen we rekening houden met achterstallige betalingen, waardoor de uitstroom nauwkeuriger kan bepaald worden. Voor het jaar 2015 en de eerste 8 maanden van 2016 tellen we  33 579 personen  - 29 021 in 2015 en 4 558 in 2016 -  die uitgestroomd zijn omdat het recht op inschakelingsuitkeringen vervallen is.

September is een speciale maand. Meer dan 40% van de werklozen die hun recht op inschakelingsuitkering  in september verliezen betreft werklozen die een opleiding volgden en daarvoor een vrijstelling van IWZ genoten (voor de andere maanden schommelt dat rond 10%). Tijdens een opleiding blijft men het recht op inschakelingsuitkering behouden, maar daarna vervalt het recht. De meeste van die opleidingen eindigen vóór het begin van het nieuwe schooljaar (september), zodat we in september een verhoogd aantal mensen tellen die hun recht verliezen.

Een deel van de uitstroom uit de werkloosheid is echter niet toe te schrijven aan de vervaldatum van het recht op inschakelingsuitkeringen, maar aan een andere reden, in het bijzonder de uitstroom naar werk.  

Ten slotte herinneren we eraan dat de hogergenoemde reglementering een structurele maatregel is die elke maand  zal leiden tot herzieningen van vervaldata van het recht. Wegens de complexe reglementering, die rekening houdt met talrijke situaties waardoor het recht kan verlengd of uitgebreid worden, of waardoor bijkomende rechten kunnen ontstaan, is het moeilijk om betrouwbare cijfers te verstrekken betreffende de toekomst.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be