Ruling

E19

Laatste update : 14.10.2016

Ruling

U wordt geconfronteerd met een bijzondere situatie die te maken heeft met brugpensioen, loopbaanonderbreking of werkloosheid. Vooraleer te beslissen wat u gaat doen, wenst u te weten wat de houding van de RVA zal zijn ten opzichte van deze situatie, zodat u uw beslissing kunt nemen met volledige kennis van zaken. Dat is voortaan mogelijk dankzij de ruling-procedure.

Dit infoblad legt uit in welke gevallen u een beroep kunt doen op deze procedure, welke formaliteiten u dient te vervullen om de aanvraag in te dienen en de gevolgen van deze procedure voor de verdere behandeling van het dossier.

Wat is ruling?

De ruling-procedure laat u toe om, geconfronteerd met een bepaalde situatie, vooraf informatie in te winnen bij de directeur van het werkloosheidsbureau omtrent de beslissing die hij zal nemen op het ogenblik dat de feiten zich zullen voordoen.

Voor zover de feiten zich voordoen zoals u ze hebt beschreven in uw aanvraag en de reglementering ondertussen niet werd gewijzigd, is de directeur van de RVA door zijn schriftelijke en voorafgaande antwoord gebonden bij de verdere behandeling van het dossier.

Op die manier kunt u uw houding bepalen met voorafgaande kennis van de beslissing die de RVA zal nemen.

In welke gevallen kan deze procedure worden toegepast?

Deze procedure kan worden toegepast indien uw aanvraag gaat over een concrete, feitelijke situatie die zich nog niet heeft voorgedaan en die valt onder de beoordelingsbevoegdheid van de directeur van het werkloosheidsbureau.

Enkele voorbeelden?

  • U wenst vrijgesteld te worden van de verplichting om een werknemer te vervangen die op brugpensioen gaat of die loopbaanonderbreking neemt. U kunt vooraf het werkloosheidsbureau contacteren.
  • U moet een deel van uw personeel ontslaan en wenst de ontslagen werknemers bijkomende voordelen te betalen boven op de opzeggingsvergoeding. U kunt vooraf aan het werkloosheidsbureau vragen of deze voordelen cumuleerbaar zijn met de werkloosheidsuitkeringen.
  • U leidt een vzw en u wil de toelating vragen om werklozen als vrijwilliger aan het werk te zetten in het kader van bepaalde activiteiten van de vereniging.

Opgelet!

De strafmaat voor een inbreuk op de reglementering kan in geen geval het voorwerp van een ruling zijn.

Welke formaliteiten moet u volbrengen?

U moet een schriftelijke en voorafgaande aanvraag (zie formulier 'ruling' op www.rva.be) indienen bij het bevoegde werkloosheidsbureau, met een zo exact en volledig mogelijke beschrijving van de concrete situatie waarmee u wordt geconfronteerd. Ter staving van uw aanvraag voegt u eventuele bewijsstukken toe.

Deze aanvraag kan eveneens worden ingediend door een persoon die u daartoe gemachtigd hebt (advocaat, sociaal secretariaat, werkgeversvereniging, ...).

Waartoe verbindt de RVA zich?

In de mate van het mogelijke zal de directeur van het werkloosheidsbureau u schriftelijk antwoorden binnen de veertien kalenderdagen na ontvangst van uw aanvraag. Indien hij deze termijn niet kan respecteren, zal de directeur er in ieder geval op toezien dat u antwoord krijgt vóór de feiten zich voordoen.

Voor zover de feiten zich voordoen zoals u ze in uw aanvraag hebt beschreven en de reglementering ondertussen niet werd gewijzigd, verbindt de RVA zich ertoe uw dossier naderhand te behandelen overeenkomstig het antwoord dat u schriftelijk werd meegedeeld.

Wat moet u vervolgens doen?

Wanneer de feiten zich hebben voorgedaan moet u een aanvraag, naar vorm en termijn reglementair, indienen bij het werkloosheidsbureau. U voegt er een kopie van het schriftelijke antwoord van de directeur van het werkloosheidsbureau aan toe.

Wenst u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het werkloosheidsbureau van de RVA.