Gevolgen van een verandering van werkgever voor het tijdskrediet, het thematisch verlof of de loopbaanonderbreking

T135

Laatste update : 14.07.2022

Voor wie is dit infoblad bedoeld?

Deze informatie is belangrijk voor de werknemers die:

 • een tijdskrediet (in de privésector), een thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve zorgen) of een gewone loopbaanonderbreking (bij de overheid, in een autonoom overheidsbedrijf of in het onderwijs) genieten en tijdens deze schorsing of vermindering van prestaties van werkgever veranderen;
 • na een verandering van werkgever een tijdskrediet (in de privésector), een thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve zorgen) of een gewone loopbaanonderbreking (bij de overheid, in een autonoom overheidsbedrijf of in het onderwijs) wensen te genieten.

Wat gebeurt er indien u van werkgever verandert tijdens uw tijdskrediet, uw thematisch verlof of uw loopbaanonderbreking?

De schorsing of de vermindering van de prestaties bekomen in het kader van een tijdskrediet, een thematisch verlof of een loopbaanonderbreking, is verbonden aan de arbeidsrelatie met uw werkgever. 

Wanneer u van werkgever verandert, zal de schorsing of de vermindering van prestaties die u had gekregen bij deze werkgever dan ook worden stopgezet op de datum waarop uw arbeidsovereenkomst of uw statutaire betrekking, indien u benoemd bent in de overheidssector, beëindigd wordt. 

Om uw dossier in orde te houden, moet u in dit geval het RVA-kantoor bevoegd voor uw woonplaats schriftelijk op de hoogte brengen op welke datum uw arbeidsovereenkomst werd beëindigd of vanaf welke datum u geen statutair personeelslid meer bent binnen het bestuur of de school waar u uw loopbaanonderbreking of uw thematisch verlof had aangevraagd.

Na uw verandering van werkgever kunt u uw schorsing of vermindering van prestaties niet automatisch verderzetten bij uw nieuwe werkgever. 

Kan uw schorsing of vermindering van prestaties verderzetten indien de verandering van werkgever het resultaat is van een overdracht?

Volgens de algemene regel moet u bij uw nieuwe werkgever een aanvraag indienen indien u bij hem uw prestaties wil schorsen of verminderen.  Deze aanvraag moet verricht worden overeenkomstig de regels van toepassing in de sector waarvan uw nieuwe werkgever afhangt, wat veronderstelt dat de toegangsvoorwaarden en de procedure nageleefd worden.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen waarbij u de schorsing of vermindering van prestaties kan verderzetten na de overdracht.

 • Een eerste uitzondering op deze regel geldt wanneer de verandering van werkgever gebeurt tussen Belgische werkgevers in het kader van een overdracht overeenkomstig de Europese richtlijn 2001/23/EG. In dit geval kan de schorsing of vermindering van prestaties, die u had aangevat bij uw oorspronkelijke werkgever, worden voortgezet bij de nieuwe werkgever, tot de voorziene einddatum.

Meer informatie over het toepassingsgebied en de toepassingsvoorwaarden van de Europese richtlijn 2001/23/EG, vindt u in het infoblad-werkgever E58 "Gevolgen van een verandering van werkgever voor het tijdskrediet,     het thematisch verlof of de loopbaanonderbreking".

 • Een tweede uitzondering geldt wanneer in een onderneming van de privésector de overdracht gebeurt in toepassing van hoofdstuk III van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, dit wil zeggen in het kader van een overname na een faillissement. Het tijdskrediet of het thematisch verlof dat bij de oorspronkelijke werkgever werd aangevat, kan u dan verderzetten bij de nieuwe werkgever, op voorwaarde dat deze hiermee akkoord gaat. In deze hypothese vormt het feit dat de arbeidsovereenkomst werd verbroken tijdens de periode tussen het faillissement en de overname of het feit dat u gedurende deze periode tijdelijk in dienst werd genomen door de curator, geen beletsel om het tijdskrediet of het thematisch verlof te kunnen voortzetten bij de nieuwe werkgever.
 • Een derde uitzondering geldt wanneer er een overdracht van rechtswege is in het kader van een administratieve reorganisatie van overheidsdiensten of van een overgang van functies tussen overheidsdiensten. Deze overdracht van rechtswege kan gebeuren op basis van een wet, een KB,… (bv. een overdracht in het kader van de 6de staatshervorming, integratie van OCMW’s in de gemeentebesturen,…). 
 • Een vierde uitzondering geldt wanneer er een overdracht is tussen werkgevers die tot een economische entiteit behoren. Dit kan blijken uit feit dat de verschillende entiteiten afhangen van dezelfde raad van bestuur, beheerd worden door dezelfde personeelsdienst, dezelfde omkadering hebben … De RVA interpreteert het begrip “werkgever” en “economische entiteit” niet, het is de bevoegdheid van de werkgever om te bepalen of de voorwaarden voor het verderzetten van een vorm van loopbaanonderbreking vervuld zijn. 

Te volgen procedure

Om uw schorsing of vermindering van prestaties te kunnen verderzetten bij de nieuwe werkgever, moet deze laatste een "verklaring van overdracht" invullen. Hij dient uw gegevens, de gegevens van uw vorige werkgever en zijn eigen gegevens te vermelden en te bevestigen:

 • dat de verandering van werkgever het resultaat is, naargelang het geval:
  • hetzij van een overdracht overeenkomstig de Europese richtlijn;
  • hetzij van een overdracht overeenkomstig hoofdstuk III van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis;
  • hetzij van een overdracht van rechtswege;
  • hetzij van een overdracht tussen werkgevers die een economische entiteit vormen. 
 • en dat hij u de toelating geeft om uw schorsing of vermindering van prestaties verder te zetten.

Deze "verklaring van overdracht" is beschikbaar op de website de RVA: www.rva.be.

Deze "verklaring van overdracht" voegt u bij de brief die u overmaakt aan het RVA-kantoor bevoegd voor uw woonplaats om het op de hoogte te brengen van uw verandering van werkgever. In voorkomend geval mag deze verklaring ook rechtstreeks door uw nieuwe werkgever worden overgemaakt. Indien er meer dan 50 werknemers bij uw oude werkgever in tijdskrediet, loopbaanonderbreking of een thematisch verlof zijn, die worden overgedragen naar de nieuwe werkgever, zal een specifieke procedure plaatsvinden. Omwille van de grootte van de overdracht wordt in dat geval gewerkt met een door de werkgever ingevulde Excel-lijst (RVA-model) in plaats van met een verklaring van overdracht per werknemer. Meer informatie over deze specifieke procedure bij een grote overdracht, vindt u in het infoblad-werkgever E58 "Gevolgen van een verandering van werkgever voor het tijdskrediet, het thematisch verlof of de loopbaanonderbreking". 

NB: indien de verandering van werkgever niet het resultaat is van een overdracht overeenkomstig de Europese richtlijn, de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, van rechtswege of tussen werkgevers die een economische entiteit vormen, moet deze aangifte niet naar de RVA gestuurd worden.

Beslissing van de RVA

Wanneer het RVA-kantoor de volledig ingevulde en ondertekende verklaring van uw nieuwe werkgever ontvangt, kan u uw schorsing of vermindering van prestaties verderzetten tot de oorspronkelijke toegekende einddatum.

Opmerking specifiek voor het personeel van de Vlaamse openbare diensten

Door de 6de staatshervorming heeft de Vlaamse regering op 28 september 2015 beslist om een eigen stelsel van loopbaanonderbreking Vlaamse openbare sector in te voeren met een ingangsdatum op 02.09.2016.

Dit resulteerde in het Besluit van de Vlaamse regering van 26.07.2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet (BS 03.08.2016).

Personeelsleden en werknemers die tijdens een “gewone” loopbaanonderbreking of eindeloopbaan worden overgedragen

 • tussen werkgevers binnen het toepassingsgebied van het zorgkrediet (1)
 • van een werkgever binnenhet toepassingsgebied van het zorgkrediet naar een werkgever buiten het toepassingsgebeid van het zorgkrediet

kunnen eveneens vallen onder de bepalingen van dit infoblad.

Om de “gewone” loopbaanonderbreking of het eindeloopbaanstelsel verder te zetten, moet de werkgever de schriftelijke toestemming vragen en krijgen van de bevoegde dienst van het departement Werk (WSE) van de Vlaamse Gemeenschap.

Zij kunnen hun aanvraag daaromtrent richten aan het Departement Werk en Sociale Economie, Dienst Werkbaar Werk, Koning Albert II-laan 20, 1030 Brussel.

Zonder de schriftelijke toestemming van betrokken dienst kan de toegekende periode loopbaanonderbreking niet verder gezet worden.

Deze schriftelijke toestemming voegt de loopbaanonderbreker bij de “verklaring van overdracht”.

De schriftelijke toestemming van het Departement WSE is niet nodig

 • bij een overdracht tijdens een thematisch verlof of
 • bij een overdracht van een werkgever buiten het toepassingsgebied van het zorgkrediet naar een werkgever binnen het toepassingsgebied van het zorgkrediet. 

In deze gevallen is de RVA bevoegd voor de overdracht en zal deze hierover een beslissing nemen.


(1) Vallen onder het toepassingsgebied van het zorgkrediet: de diensten afhankelijk van de Vlaamse Gemeenschap/het Vlaams Gewest; de lokale en provinciale besturen afhankelijk van het Vlaams Gewest; het onderwijs en CLB-centra afhankelijk van de Vlaamse Gemeenschap; de gemeenschapsuniversiteiten afhankelijk van de Vlaamse Gemeenschap en deVlaamse Gemeenschapscommissie 

Kunt u na een verandering van werkgever onmiddellijk een tijdskrediet, een thematisch verlof of een loopbaanonderbreking krijgen?

Afhankelijk van de sector waartoe uw nieuwe werkgever behoort, kunt u uw prestaties enkel schorsen of verminderen indien u de wettelijk bepaalde voorwaarden vervult.

Algemene regel

Indien u tijdskrediet aanvraagt in de privésector

Volgens de algemene regel moet u wachten tot u de vereiste anciënniteit bereikt bij uw nieuwe werkgever, om er een tijdskrediet te kunnen krijgen. Bovendien moet u ook voldoen aan een tewerkstellingsvoorwaarde indien u een tijdskrediet wenst om uw prestaties te verminderen tot een halftijdse betrekking of met 1/5.

Om de verschillende toegangsvoorwaarden te kennen, kunt u op onze website de volgende infobladen raadplegen: 

 • in geval van tijdskrediet met motief: het infoblad T160;
 • in geval van tijdskrediet landingsbaan: het infoblad T161 en T162

Indien u ouderschapsverlof aanvraagt

In de privésector, in de plaatselijke en provinciale besturen of de diensten die ervan afhangen

Volgens de algemene regel moet u wachten tot u 12 maanden anciënniteit hebt bij uw nieuwe werkgever (in de loop van de 15 maanden die uw aanvraag voorafgaan), vooraleer u het ouderschapsverlof kunt krijgen.

Bovendien moet u voltijds tewerkgesteld zijn indien u een ouderschapsverlof wenst om uw prestaties te verminderen tot een halftijdse betrekking of met 1/5.

In de federale, regionale of communautaire besturen, in het onderwijs en in de autonome overheidsbedrijven

De reglementering legt geen anciënniteitsvoorwaarde op. Bijgevolg kunt u het ouderschapsverlof aanvragen van zodra u bij de nieuwe werkgever in dienst bent.

Indien u een loopbaanonderbreking aanvraagt in een autonoom overheidsbedrijf (Belgacom, B-Post, de NMBS of Skeyes)

Volgens de algemene regel moet u, als u een schorsing van uw prestaties aanvraagt, wachten tot u 12 maanden anciënniteit hebt bij uw nieuwe werkgever (in de loop van de 15 maanden die uw aanvraag voorafgaan), vooraleer u de loopbaanonderbreking kunt krijgen.

Indien u verlof voor medische bijstand, verlof voor palliatieve zorgen of loopbaanonderbreking aanvraagt in een overheidsdienst of in de onderwijssector

Verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve zorgen

De reglementering legt geen anciënniteitsvoorwaarde op.  Bijgevolg kunt u het verlof voor medische bijstand of het verlof voor palliatieve zorgen aanvragen, van zodra u in dienst bent bij uw nieuwe werkgever.

Loopbaanonderbreking in de openbare sector of het onderwijs

Volgens de algemene regel, legt de reglementering geen anciënniteitsvoorwaarde op.  Bijgevolg kunt u een loopbaanonderbreking aanvragen van zodra u bij de nieuwe werkgever in dienst bent.

In bepaalde overheidsdiensten en in het gemeenschapsonderwijs kan het echter gebeuren dat de overheid waarvan u afhangt toegangsvoorwaarden heeft bepaald voor haar personeelsleden. Vraag dus informatie aan uw personeelsdienst om te weten welke voorwaarden uw overheid eventueel heeft vastgelegd.

Uitzondering in geval van overdracht

Indien de reglementering, van toepassing bij uw nieuwe werkgever, een anciënniteits- en/of tewerkstellingsvoorwaarde oplegt en indien uw verandering van werkgever het resultaat is van een overdracht uitgevoerd in het kader van de Europese richtlijn 2001/23/EG, van een overdracht in het kader van hoofdstuk III van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis (in geval van overname na faillissement), van een overdracht van rechtswege of van een overdracht tussen werkgevers die een economische entiteit vormen, dan kunnen de anciënniteit en de tewerkstelling die u hebt verworven bij uw oude werkgever gevaloriseerd worden bij de nieuwe werkgever.

Meer informatie over het toepassingsgebied en de toepassingsvoorwaarden van de Europese richtlijn 2001/23/EG, vindt u in het infoblad-werkgever E58 "Gevolgen van een verandering van werkgever voor het tijdskrediet, het thematisch verlof of de loopbaanonderbreking".

Indien u de vereiste anciënniteit en tewerkstelling hebt verworven bij uw vroegere werkgever, zult u in dit geval uw tijdskrediet, uw ouderschapsverlof of uw loopbaanonderbreking kunnen verlengen zonder de vereiste anciënniteit te hebben bereikt bij uw nieuwe werkgever.

Te volgen procedure

Om een schorsing of een vermindering van prestaties aan te vragen bij uw nieuwe werkgever, moet u de procedure volgen die is vastgelegd in de reglementering die geldt bij deze nieuwe werkgever.

Om te weten in welke vorm en binnen welke termijn u het tijdskrediet, het ouderschapsverlof of de loopbaanonderbreking moet aanvragen, kunt u de verschillende infobladen raadplegen die beschikbaar zijn op onze website.

Wanneer de werkgever u het tijdskrediet, het ouderschapsverlof of de loopbaanonderbreking heeft toegekend, moet u het aanvraagformulier bestemd voor de RVA invullen. 

Om de anciënniteit en de tewerkstelling die u bij uw vorige werkgever hebt verworven te kunnen valoriseren, moet u bij het aanvraagformulier een "verklaring van overdracht" voegen, ingevuld door uw nieuwe werkgever. Hij dient uw gegevens, de gegevens van uw vorige werkgever en zijn eigen gegevens te vermelden en te bevestigen:

 • dat de verandering van werkgever het resultaat is, naargelang het geval:
  • hetzij van een overdracht overeenkomstig de Europese richtlijn;
  • hetzij van een overdracht overeenkomstig hoofdstuk III van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis;
  • hetzij van een overdracht van rechtswege;
  • hetzij van een overdracht tussen werkgevers die een economische entiteit vormen
 • en dat hij akkoord gaat met de valorisatie van uw anciënniteit en/of tewerkstelling verworven bij uw vroegere werkgever.

De "aangifte van overdracht" is beschikbaar op onze website: www.rva.be.