Kunt u vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de onderbrekingsuitkeringen?

T119

Laatste update : 22.02.2010

Principe

In regel zijn de onderbrekingsuitkeringen onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing. Door deze inhouding aan de bron daalt het nettobedrag van de onderbrekingsuitkering maar het voordeel daarvan is dat na de definitieve berekening van de belastingen minder moet bijbetaald worden.

In twee hypothesen kunt u evenwel vrijgesteld worden van de inhouding van de bedrijfsvoorheffing en dus het brutobedrag van de onderbrekingsuitkering ontvangen.

Indien u niet voldoet aan de twee onderstaande hypothesen, kunt u niet vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing. In dat geval vindt u alle informatie over het percentage van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de uitkeringen in de infobladen over de loopbaanonderbreking in het algemene stelsel (tijdskrediet, "gewone" loopbaanonderbreking in de openbare sector, het onderwijs, ...) en in het kader van de thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof).

Hypothese nr. 1: Indien u een Franse grensarbeider bent

Ongeacht uw nationaliteit wordt u beschouwd als een Franse grensarbeider indien u in Frankrijk woont in de grenszone met België en in België werkt bij een werkgever gevestigd in de grenszone met Frankrijk.

In dat geval moet u, om vrijgesteld te worden van de bedrijfsvoorheffing, de RVA het bewijs leveren van uw statuut als Franse grensarbeider, door middel van het document "276 FRONT./GRENS.", afgeleverd door de FOD Financiën. Dit attest moet bij elk aanvraagformulier loopbaanonderbreking, tijdskrediet, gevoegd worden.

Indien u tijdens de loopbaanonderbreking het statuut van Franse grensarbeider niet meer hebt, (ingevolge verhuis of verandering van werkplaats), moet u het RVA-kantoor waarvan u afhangt hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, want u hebt dan geen recht meer op de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

Hypothese nr. 2: Indien u een Franse fiscale inwoner met de Franse nationaliteit bent

U kan vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing indien de volgende 3 voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn :

  • uitsluitend de Franse nationaliteit hebben ;
  • vanuit fiscaal oogpunt inwoner zijn van Frankrijk ;
  • zjn loon ontvangen van een Belgische openbare werkgever. Met het begrip Belgische openbare werkgever wordt verwezen naar de staat, de provincies, de gemeenten alsook elke publiekrechtelijke rechtspersoon die geen nijverheids- of handelsactiviteiten verricht (federale overheidsdiensten, parastatalen...).

Indien u voldoet aan deze voorwaarden om vrijgesteld te worden van de voorheffing, moet u het RVA-kantoor waarvan u afhangt :

  • het bewijs van uw Franse nationaliteit leveren, door middel van een kopie van uw Franse identiteitskaart. N.B.: dit bewijs moet één keer geleverd worden en niet bij elk van uw aanvragen ;
  • een attest van het "Centre des impôts français", of, indien u dat niet hebt, een afschrift van uw laatste Franse aanslagbiljet in de zin van het Frans-Belgisch Verdrag ter vermijding van dubbele belasting. U moet dit attest bij elke aanvraag om tijdskrediet of loopbaanonderbreking voegen!

Indien tijdens de loopbaanonderbreking één van deze voorwaarden niet meer vervuld is (ingevolge verhuis of verandering van werkplaats …), dan moet u het RVA-kantoor waarvan u afhangt hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, want u hebt dan geen recht meer op de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over het statuut van Franse grensarbeider of van Frans fiscaal inwoner met de Franse nationaliteit, moet u contact opnemen met de belastingsadministratie waarvan u afhangt of met de Federale Overheidsdienst Financiën, die bevoegd is voor deze materie.

U vindt de gegevens van de bevoegde belastingsadministratie in het telefoonboek of op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: https://financien.belgium.be/nl/.