Het Plan Activa in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ("Activa Brussels")

T8

Laatste update : 1.09.2023

Waarover gaat dit infoblad?

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voert vanaf 01.10.2017 twee nieuwe tewerkstellingsmaatregelen in:

 • het plan "Activa Brussels" voor langdurig werkzoekenden;
 • het plan "Activa Brussels verminderde arbeidsgeschiktheid" voor sommige werknemers met een beperking.

In het kader van die maatregelen hebt u eventueel recht op een werkuitkering. Die werkuitkering kan worden beschouwd als een loonsubsidie. De werkgever mag ze van uw nettoloon aftrekken.

Dit infoblad geeft geen uitleg over:

 • de basisvoorwaarden waaraan u voor deze maatregelen moet voldoen;
 • de manier waarop u kunt nagaan of u aan de voorwaarden voldoet;
 • de voordelen van de maatregelen.

We verwijzen u daarvoor naar de site van de Actiris: www.actiris.be.

Dit infoblad geeft enkel uitleg over de procedure die u moet volgen om de werkuitkering aan te vragen en betaald te krijgen. De RVA is immers enkel betrokken als "operator", wat betekent dat hij de uitkeringen toekent en via uw uitbetalingsinstelling betaalt. De RVA bepaalt niet de voorwaarden en de voordelen en zal evenmin attesten geven waaruit blijkt dat u aan die voorwaarden voldoet.

Wat moet u doen om de werkuitkering te vragen?

We gaan ervan uit dat u in het bezit bent van een Activakaart. Daaruit blijkt dat u aan de voorwaarden van deze tewerkstellingsmaatregel voldoet. U begint te werken bij een werkgever die behoort tot de doelgroep van de maatregel (zie hierna).

Let op: u zult geen recht meer op de werkuitkering hebben:

 • indien er u in het kader van een vorige tewerkstelling een werkuitkering was toegekend op basis van de regeling "Activa Brussels" (al dan niet verminderde arbeidsgeschiktheid) of op basis van de federale Activaregeling (zie het voormelde infoblad T1),
 • én indien u na een onderbreking, maar binnen 12 maanden na het einde van die vorige tewerkstelling in dienst treedt bij dezelfde werkgever.

U sluit een arbeidsovereenkomst

Met welke werkgever?

U hebt geen recht op de werkuitkering indien de werkgever niet in aanmerking komt voor de maatregel.

Alle werkgevers uit de privésector komen in aanmerking.

In de openbare sector komen de volgende werkgevers in aanmerking wanneer ze werknemers contractueel (niet statutair) in dienst nemen:

 • de autonome overheidsbedrijven;
 • de openbare kredietinstellingen;
 • de openbare maatschappijen voor personenvervoer;
 • openbare uitzendbureaus;
 • provincies;
 • gemeenten;
 • OCMW’s;
 • onderwijsinstellingen, maar enkel voor hun contractueel onderhouds-, administratief en ondersteunend personeel (niet voor het onderwijzend personeel).
Verplichte vermeldingen?

De arbeidsovereenkomst moet bepaalde gegevens verplicht vermelden.

U vindt ze in de "Bijlage arbeidsovereenkomst Activa.Brussels".

U vindt de bijlage op de site van de Actiris (www.actiris.be).

Uurrooster en duur?

Opgelet: u hebt enkel recht op het voordeel van "Activa Brussels" indien u begint te werken met:

 • een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst,
 • met bovendien een voorziene duur van minstens 6 maanden.

De duur hoeft evenwel geen 6 maanden te zijn indien u in dienst wordt genomen met een uitzendovereenkomst met als motief "instroom".

Voor de maatregel "Activa Brussels verminderde arbeidsgeschiktheid" zijn er geen specifieke eisen in verband met het uurrooster en de duur van de arbeidsovereenkomst.

U vraagt de werkuitkering aan bij de RVA via uw uitbetalingsinstelling

Hoe?

U doet de aanvraag via een kopie van uw arbeidsovereenkomst en het origineel van de bijlage. U moet beide stukken ondertekend hebben.

U dient de aanvraag in bij uw uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW).

In welke situaties?

U moet telkens een nieuwe aanvraag indienen:

 • wanneer u opnieuw begint te werken bij dezelfde werkgever na het einde van de vorige tewerkstelling, zelfs indien er géén onderbreking is tussen de tewerkstellingen;
 • wanneer u begint te werken bij een andere werkgever.
Binnen welke termijn?

Uw aanvraag moet bij de RVA toekomen binnen de vier maanden die volgen op de maand waarin u bent beginnen te werken.

Hebt u de werkuitkering laattijdig gevraagd, dan krijgt u ze maar vanaf de eerste dag van de maand waarin de RVA uw aanvraag heeft ontvangen.

De laattijdigheid kan niet worden geregulariseerd!

Wat gebeurt er daarna?

 • Het RVA-bureau van uw regio zal een beslissing nemen over uw recht op de werkuitkering:
  • is de beslissing positief, dan zal uw uitbetalingsinstelling u een "positieve" beslissing opsturen;
  • is de beslissing negatief, dan zal de RVA u een gemotiveerde beslissing opsturen.
 • De RVA verwittigt uw werkgever en deelt hem mee:
  • ofwel dat hij de werkuitkering mag aftrekken van uw nettoloon;
  • ofwel dat hij de werkuitkering niet of slechts gedeeltelijk mag aftrekken van uw nettoloon. In dat geval betaalt hij zelf meer nettoloon. U hebt voor elke maand immers recht op het volledige nettoloon (deel werkgever + deel RVA).
 • Wanneer u recht hebt op werkuitkeringen zal de werkgever een elektronische aangifte verrichten (Aangifte Sociaal Risico 8 genaamd). Hij doet dat ten vroegste de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u werkte in het kader van de maatregel. De werkgever zal u dan een print van die aangifte bezorgen. U moet die print niet aan uw uitbetalingsinstelling bezorgen: zij zal immers uw uitkeringen berekenen op basis van de gegevens die elektronisch waren overgemaakt.