Het Plan Impulsion in het Waalse Gewest

T40

Laatste update : 01.09.2023

Waarover gaat dit infoblad?

Het Waalse Gewest voert vanaf 01.07.2017 nieuwe tewerkstellingsmaatregelen in:

 • het plan "Impulsion 12 mois +" voor langdurig werkzoekenden;
 • het plan "Impulsion – 25 ans" voor jonge lagergeschoolde werkzoekenden.

In het kader van die maatregelen hebt u eventueel recht op een werkuitkering. Die werkuitkering kan worden beschouwd als een loonsubsidie. De werkgever mag ze van uw nettoloon aftrekken.

Dit infoblad geeft geen uitleg over:

 • de basisvoorwaarden waaraan u voor deze maatregelen moet voldoen;
 • de manier waarop u kunt nagaan of u aan de voorwaarden voldoet;
 • de voordelen van de maatregelen.

We verwijzen u daarvoor naar de site van de FOREM: www.leforem.be.

Dit infoblad geeft enkel uitleg over de procedure die u moet volgen om de werkuitkering aan te vragen en betaald te krijgen. De RVA is immers enkel betrokken als "operator", wat betekent dat hij de uitkeringen toekent en via uw uitbetalingsinstelling betaalt. De RVA bepaalt niet de voorwaarden en de voordelen en zal evenmin attesten geven waaruit blijkt dat u aan die voorwaarden voldoet.

Wat moet u doen om de werkuitkering te vragen?

We gaan ervan uit dat u via de site van de FOREM hebt nagegaan of u de dag vóór u het werk aanvat aan de voorwaarden van één van de maatregelen voldoet. U begint te werken bij een werkgever die behoort tot de doelgroep van de maatregel (zie hierna).

U sluit een arbeidsovereenkomst

Met welke werkgever?

U hebt geen recht op de werkuitkering indien de werkgever niet in aanmerking komt voor de maatregel.

Alle werkgevers uit de privésector komen in aanmerking.

In de openbare sector komen de volgende werkgevers in aanmerking wanneer ze werknemers contractueel (niet statutair) in dienst nemen:

 • de autonome overheidsbedrijven;
 • de openbare kredietinstellingen;
 • de openbare maatschappijen voor personenvervoer;
 • openbare uitzendbureaus;
 • provincies;
 • gemeenten;
 • OCMW’s;
 • onderwijsinstellingen, maar enkel voor hun contractueel onderhouds-, administratief en ondersteunend personeel (niet voor het onderwijzend personeel).
Verplichte vermeldingen?

De arbeidsovereenkomst moet bepaalde gegevens verplicht vermelden.

U vindt ze in de "Bijlage Impulsion– 25 ans, 12 mois +".

U vindt de bijlage op de site van de FOREM (www.leforem.be).

Duur?

Het moet gaan om een arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde duur of voor een bepaalde duur van minstens twee maanden (voorwaarde vanaf 01.07.2023).

U vraagt de werkuitkering aan bij de RVA via uw uitbetalingsinstelling

Hoe?

U doet de aanvraag via een kopie van uw arbeidsovereenkomst en het origineel van de bijlage. U moet beide stukken gelijktijdig ondertekend hebben.

U dient de aanvraag in bij uw uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW).

In welke situaties?

U moet een nieuwe aanvraag indienen (voorwaarde vanaf 01.07.2023):

 • telkens wanneer u een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit, bij dezelfde of een andere werkgever, en dat ongeacht of de overeenkomsten elkaar zonder onderbreking opvolgen;
 • wanneer u opnieuw de werkuitkering wil ontvangen nadat u er geen recht meer op had omdat u niet langer in het Waalse Gewest woonde (de werkuitkering wordt immers maar uitbetaald aan wie in het Waalse Gewest woont). Verhuist u opnieuw naar het Waalse Gewest? Dan kunt u de uitkering opnieuw aanvragen.
Binnen welke termijn?

Uw aanvraag moet bij de RVA toekomen binnen de twee maanden die volgen op de maand waarin u bent beginnen te werken.

Hebt u de werkuitkering laattijdig gevraagd, dan krijgt u ze maar vanaf de eerste dag van de maand waarin de RVA uw aanvraag heeft ontvangen.

Uitzondering: u kunt de werkuitkering, zelfs bij een laattijdige aanvraag, toch ontvangen vanaf het ogenblik waarop u begint te werken indien:

 • de werkgever aantoont dat de arbeidsovereenkomst of de bijlage ervan vermeldt dat een werkuitkering zal worden afgetrokken van het nettoloon,
 • én dat deze uitkering vanaf de eerste betaling van het loon ook effectief is afgetrokken.

Het is aan de werkgever om dat te bewijzen.

Wat moet er gebeuren indien u voor meerdere werkgevers werkt?

U moet voor elke tewerkstelling een aanvraag indienen.

Zeer belangrijk: u moet deze aanvragen bovendien in de chronologische volgorde van de tewerkstellingen indienen bij de RVA, m.a.w. u moet ervoor zorgen dat u de aanvraag om de werkuitkering die verbonden is aan uw eerste tewerkstelling bij de RVA indient vóór u de aanvraag om de werkuitkering indient die verbonden is aan uw tweede tewerkstelling.

U krijgt de werkuitkering voor beide tewerkstellingen immers maar vanaf de maand waarin de tewerkstelling begon waarvoor u de aanvraag het eerst hebt ingediend.

Dat betekent dat de werkgever waar u het eerst bent beginnen te werken, een deel van het voordeel verliest indien de aanvraag gebaseerd op die tewerkstelling pas werd ingediend nà de aanvraag gebaseerd op de andere tewerkstelling, die later aanving.

Dit kan niet worden geregulariseerd! Het feit dat uw eerste werkgever aantoont dat hij de werkuitkering vanaf de eerste betaling heeft ingehouden op uw loon, heeft dus geen belang.

Voorbeeld

U treedt op 07.08.2017 deeltijds in dienst bij A. U doet de aanvraag tijdig, nl. op 30.10.2017 (de uiterste datum is 31.10.2017).

Stel dat u vanaf 25.09.2017 aanvullend deeltijds begint te werken bij B. U vraagt de werkuitkering voor de tewerkstelling ook tijdig aan, nl. op 16.10.2017 (de uiterste datum is 30.11.2017).

Alhoewel u later bij B bent beginnen te werken, hebt u de werkuitkering al eerder gevraagd.

Stel dat u bij B een werkuitkering krijgt gedurende 24 kalendermaanden, vanaf 25.09.2017 t/m. 31.08.2019.

A zal slechts vanaf 01.09.2017 t/m. 31.08.2019 de werkuitkering kunnen aftrekken van het nettoloon. Dat is de volle 24 maanden, maar hij verliest wel het voordeel vanaf 07.08.2017 t/m. 31.08.2017. We beginnen immers maar te rekenen vanaf de eerste dag van de maand waarin u bij B bent beginnen te werken.

Wat gebeurt er daarna?

 • Het RVA-bureau van uw regio zal een beslissing nemen over uw recht op de werkuitkering:
  • is de beslissing positief, dan zal uw uitbetalingsinstelling u een "positieve" beslissing opsturen;
  • is de beslissing negatief, dan zal de RVA u een gemotiveerde beslissing opsturen.
 • De RVA verwittigt uw werkgever en deelt hem mee:
  • ofwel dat hij de werkuitkering mag aftrekken van uw nettoloon;
  • ofwel dat hij de werkuitkering niet of slechts gedeeltelijk mag aftrekken van uw nettoloon. In dat geval betaalt hij zelf meer nettoloon. U hebt voor elke maand immers recht op het volledige nettoloon (deel werkgever + deel RVA).
 • Wanneer u recht hebt op werkuitkeringen zal de werkgever een elektronische aangifte verrichten (Aangifte Sociaal Risico 8 genaamd). Hij doet dat ten vroegste de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u werkte in het kader van de maatregel. De werkgever zal u dan een print van die aangifte bezorgen. U moet die print niet aan uw uitbetalingsinstelling bezorgen: zij zal immers uw uitkeringen berekenen op basis van de gegevens die elektronisch waren overgemaakt.