Hebt u recht op een verminderingskaart herstructureringen in het kader van de faling, sluiting of vereffening van uw onderneming?

T115

Laatste update : 19.04.2019

Waarover gaat het?

Een verminderingskaart herstructureringen in het kader van een faling, sluiting of vereffening is een attest dat:

  • u kan krijgen wanneer u ontslagen bent ten gevolge van de faling, sluiting of de vereffening van het bedrijf waar u werkte;
  • en in geval van werkhervatting bij een nieuwe werkgever onder voorwaarden kan leiden tot een hoger nettoloon.

Hoe krijgt u deze kaart?

Als u een aanvraag om uitkeringen indient via uw uitbetalingsinstelling, zal het voor uw woonplaats bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA aan de hand van uw C4 nagaan of u recht hebt op de verminderingskaart. Hebt u er recht op, dan stuurt de RVA u de kaart per post op. U moet dus niet zelf expliciet om de kaart vragen.

Vraagt u geen uitkeringen aan, dan kan u zelf naar het lokaal werkloosheidsbureau gaan met uw C4 en expliciet om de kaart vragen. Hebt u er recht op, dan krijgt u de kaart mee.

Hoe lang is de kaart geldig?

De verminderingskaart is geldig gedurende 6 maanden, gerekend van datum tot datum, volgend op de verbreking van uw arbeidsovereenkomst.

U kunt steeds een duplicaat van deze kaart vragen aan het werkloosheidsbureau dat de oorspronkelijke kaart heeft toegestuurd. Dat duplicaat heeft natuurlijk dezelfde geldigheidsduur als de originele kaart.

Welk voordeel biedt deze verminderingskaart?

Als u tijdens de geldigheidsperiode van de verminderingskaart aan het werk gaat bij een nieuwe werkgever, kan u mogelijk genieten van een vermindering van uw persoonlijke bijdragen aan de sociale zekerheid.

De vermindering bedraagt 133,33 euro per maand indien u een volledige maand voltijds werkt. Indien u geen volledige maand voltijds werkt of indien u deeltijds werkt, wordt dit bedrag proportioneel verminderd. Indien u arbeider bent, wordt dit bedrag vermenigvuldigd met 1,08.

U ontvangt tijdens die tewerkstellingsperiodes met andere woorden een hoger nettoloon. De werkgever moet daar rekening mee houden bij de berekening van uw nettoloon. Toon hem dus zeker de kaart.

Of u het voordeel effectief krijgt of niet, hangt af van uw refertemaandloon. Dat is het brutomaandloon dat u zou verdienen indien u voltijds werkt. Het refertemaandloon mag namelijk niet boven een bepaald grensbedrag liggen. Dat grensbedrag is afhankelijk van uw leeftijd (< 30 of > 30) op de datum van indiensttreding bij de nieuwe werkgever.  

Hoelang geniet u dat voordeel?

Het voordeel is van toepassing op alle tewerkstellingsperiodes bij een nieuwe werkgever in de periode die:

  • aanvangt op de dag dat u uw eerste tewerkstelling aanvat tijdens de geldigheidsperiode van de verminderingskaart herstructureringen;
  • en eindigt op de laatste dag van het tweede kwartaal volgend op dit waarin u het werk hervat hebt.

Waar kunt u meer info vinden?

Bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Bij deze dienst kunt u terecht voor de grensbedragen en alle vragen in verband met de RSZ-bijdrageverminderingen.

Contact:

  • De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel (tel. 02 509 31 11) (website: https://www.rsz.fgov.be/nl)