Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

T25

Laatste update : 19.04.2019

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie in dit infoblad heeft wat de vermindering van werkgeversbijdragen betreft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap overgedragen werden. (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.leforem.be, https://emploi.wallonie.be/home.html, www.ifapme.be, www.adg.be).

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

Doel van dit infoblad

Dit infoblad is geschreven voor:

  • werknemers ontslagen in het kader van de herstructurering en daarmee gelijkgestelden
  • en die ontslagen worden door een werkgever in herstructurering die een tewerkstellingscel heeft opgericht.

Bevindt u zich in die situatie, dan gelden er bepaalde rechten en plichten.

Begrippen

Een werkgever is in herstructurering wanneer hij behoort tot de private sector en een collectief ontslag aankondigt. De periode waarin hij in herstructurering is, noemt men de erkenningsperiode en wordt schriftelijk meegedeeld door de federale minister van Werk.

Een werknemer is ontslagen in het kader van de herstructurering wanneer hij tijdens de erkenningsperiode wordt ontslagen door een werkgever in herstructurering, op voorwaarde dat hij op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag tewerkgesteld was in de onderneming waarvoor het collectief ontslag was aangekondigd.

Een werknemer is gelijkgesteld met een werknemer ontslagen in het kader van de herstructurering als hij met de werkgever in herstructurering verbonden was door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor uitzendarbeid en die arbeidsovereenkomst omwille van de herstructurering niet verlengd wordt. Hiervoor moet de werknemer op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag een ononderbroken dienstanciënniteit hebben van minstens 1 jaar.

Welke rechten hebt u?

Inschakelingsvergoeding

Bent u een werknemer ontslagen in het kader van de herstructurering, hebt u op de aankondiging van het collectief ontslag een ononderbroken dienstanciënniteit van minstens 1 jaar én schrijft u zich in bij de tewerkstellingscel, dan zal u een inschakelingsvergoeding ontvangen.

U ontvangt deze inschakelingsvergoeding zolang u bent ingeschreven in de tewerkstellingscel. Deze periode kan echter nooit meer bedragen dan 3 maanden indien u op de aankondiging van het collectief ontslag minder dan 45 jaar was en nooit meer bedragen dan 6 maanden indien u op dat moment minstens 45 jaar was.

Het maandelijkse bedrag van uw inschakelingsvergoeding is gelijk aan uw lopend loop en de normale voordelen en wordt betaald door uw werkgever.

Hij gebruikt daarvoor in eerste instantie de opzegvergoeding waarop u recht hebt. Volstaat deze niet, dan zal de werkgever een bijpassing betalen.

Verhoogde werkloosheidsuitkeringen

Een gelijkgestelde werknemer heeft geen recht op een inschakelingsvergoeding.

U zal wél tijdens de periode in de tewerkstellingscel, eveneens beperkt tot 3 of 6 maanden naargelang uw  leeftijd op de aankondiging van het collectief ontslag, aanspraak kunnen maken op verhoogde werkloosheidsuitkeringen.

De uitkeringen bedragen dan 65% van uw brutoloon, met een maximum van 66,78 euro per dag (bedrag geldig vanaf 01.09.2018) en aan 6 dagen per week.

U kan de verhoogde werkloosheidsuitkeringen aanvragen via uw uitbetalingsinstelling. U hebt daarvoor uw recentste formulier C4 nodig en een bewijs van inschrijving bij de tewerkstellingscel.

Verminderingskaart herstructureringen

Als u zich inschrijft in de tewerkstellingscel krijgt u van de RVA een verminderingskaart herstructureringen. U moet daar zelf geen stappen voor ondernemen.

De verminderingskaart herstructureringen die u krijgt van de RVA is geldig:

  • vanaf de datum van aankondiging van het collectief ontslag
  • tot 12 maanden na uw inschrijving in de tewerkstellingscel.

U vindt de exacte periode onderaan op de kaart.

Uw kaart is met andere woorden al geldig nog vooraleer u ze gekregen hebt. Dat is bedoeld om ook voordelen toe te kennen aan wie al vóór het ontslag elders aan het werk is gegaan en op dat moment nog géén kaart had.

RSZ-voordelen in geval van werkhervatting

Als u tijdens de geldigheidsperiode van de verminderingskaart aan het werk gaat bij een nieuwe werkgever, kan u mogelijk genieten van een vermindering van uw persoonlijke bijdragen aan de sociale zekerheid.

De vermindering bedraagt 133,33 euro per maand indien u een volledige maand voltijds werkt. Indien u geen volledige maand voltijds werkt of indien u deeltijds werkt, wordt dit bedrag proportioneel verminderd. Indien u arbeider bent, wordt dit bedrag vermenigvuldigd met 1,08.

U ontvangt tijdens die tewerkstellingsperiodes met andere woorden een hoger nettoloon. De werkgever moet daar rekening mee houden bij de berekening van uw nettoloon. Toon hem dus zeker de kaart.

Of u het voordeel effectief krijgt of niet, hangt af van uw refertemaandloon. Dat is het brutomaandloon dat u zou verdienen indien u voltijds werkt. Het refertemaandloon mag namelijk niet boven een bepaald grensbedrag liggen. Dat grensbedrag is afhankelijk van uw leeftijd (< 30 of > 30) op de datum van indiensttreding bij de nieuwe werkgever.

Voor meer informatie over deze materie kan u terecht bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op het adres Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel (website: www.rsz.fgov.be).

Ter informatie

Ten gevolge van de Zesde Staatshervorming is er voor collectieve ontslagen aangekondigd vanaf 01.01.2019 in geen enkel gewest nog een RSZ-voordeel voor de werkgever mogelijk op basis van de verminderingskaart.

Voor collectieve ontslagen aangekondigd na 30.09.2017 waren dergelijke voordelen enkel nog mogelijk in de Duitstalige gemeenschap, maar ook daar is het sinds 01.01.2019 afgeschaft.  

Welke plichten hebt u?

Inschrijven in de tewerkstellingscel

Als u ontslagen bent in het kader van de herstructurering, dan moet u zich inschrijven in de tewerkstellingscel.

Eens ingeschreven moet u ingeschreven blijven gedurende een periode van 3 maanden of 6 maanden, naargelang u op de aankondiging van het collectief ontslag jonger dan 45 jaar was dan wel minstens 45 jaar was.

Komt u deze verplichting niet na, dan kan u door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling worden uitgesloten van het recht op uitkeringen.

Bovendien kan u dan niet meer op SWT gaan in het kader van de herstructurering. U kan dan enkel nog op SWT als u aan de voorwaarden van een ander, strenger stelsel voldoet.

Niet vrijwillig werkloos zijn

Eens ingeschreven in de tewerkstellingscel zal u onder andere een outplacementaanbod krijgen. U moet dat aanbod aannemen en eraan meewerken.

U moet tevens elke passende opleiding aannemen die u in de tewerkstellingscel wordt aangeboden, ingaan op een uitnodiging van de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling ...

Doet u dat niet, dan kan de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling u uitsluiten van het recht op uitkeringen wegens vrijwillige werkloosheid.

Voor meer uitleg over de situaties die worden gezien als werkloosheid wegens omstandigheden afhankelijk van uw wil en dus kunnen leiden tot het verlies van het recht op uikeringen, kan u terecht bij uw gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

U wilt meer informatie?

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Bij deze dienst kunt u terecht voor onder andere de volgende vragen:

  •  Wat is een collectief ontslag?
  •  Moet/kan ik mij bij de tewerkstellingscel inschrijven?
  •  Wat is outplacement?
  •  Wat is een inschakelingsvergoeding en kan ik die krijgen?

U kunt de website van deze dienst consulteren: www.werk.belgie.be => Thema’s =>  Herstructurering.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met deze dienst:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel

Telefoon: 02 233 41 11 (algemeen oproepnummer)

Fax: 02 233 44 88 (algemeen faxnummer)

E-mail: fod@werk.belgie.be

De gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling

Bij deze dienst kunt u, ongeacht de datum van de aankondiging van het collectief ontslag, terecht voor onder andere de volgende vragen:

  •  Hoe word ik ingeschreven in de tewerkstellingscel?
  •  Welke begeleiding kan ik in de tewerkstellingscel krijgen?

U kijkt eerst na welke instelling bevoegd is voor de vestigingsplaats van uw werkgever.

Voor de adressen en andere contactgegevens van de bevoegde instelling kunt u vervolgens onze website raadplegen: www.rva.be => Partners => Gewesten.