Kunt u een beroep instellen voor de arbeidsrechtbank?

T88

Laatste update : 9.09.2010

Principe

Indien u niet akkoord gaat met een beslissing van de RVA, kunt u een beroep instellen voor de arbeidsrechtbank.

Termijn

De termijnen om een beroep in te stellen zijn de volgende:

Indien de beslissing

Dan bedraagt de termijn.

Vanaf

Betekend is (= met de post verzonden)

3 maanden

Vanaf de ontvangst van de brief (in principe de dag na de verzendingsdatum)

Niet betekend is

3 maanden

Vanaf de dag waarop u kennis kreeg van de beslissing

Laat u deze termijn voorbijgaan, dan kunt u de beslissing niet meer betwisten voor de arbeidsrechtbank en wordt ze dus definitief.

Vorm

Het beroep moet ingesteld worden onder de vorm van een schriftelijk verzoekschrift bij de griffie van de bevoegde arbeidsrechtbank. Het adres van de griffie staat vermeld in de beslissing van de RVA onder de rubriek: « Wat kunt u doen indien u niet akkoord gaat met deze beslissing? »

U kunt dit verzoekschrift zelf neerleggen bij de griffie of het aangetekend verzenden.

Het verzoekschrift moet de volgende vermeldingen bevatten:

 • Uw naam en voornaam;
 • Uw adres;
 • Uw rijksregisternummer;
 • De datum en de referenties van de beslissing van de RVA;
 • Een samenvatting van de redenen waarom u deze beslissing betwist.

Verschijnen voor de rechtbank

Voor de rechtbank hebt u de keuze om:

 • Persoonlijk te verschijnen
 • U door een advocaat te laten vertegenwoordigen
 • U te laten vertegenwoordigen door uw echtgenoot, een bloedverwant of een aanverwant. Deze persoon moet in het bezit zijn van een schriftelijke volmacht.
 • U te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde van uw vakbond. Deze moet eveneens in het bezit zijn van een schriftelijke volmacht.

Gerechtskosten

Gerechtskosten

Zijn ten laste van de RVA

 • De procedurekosten (uitgaven), zelfs indien u uw proces verliest.
  Uitzondering: indien u uw proces verliest en uw beroep bovendien door de rechtbank « tergend en roekeloos » wordt verklaard, zullen de procedurekosten te uwer laste vallen. Een beroep kan tergend en roekeloos worden verklaard indien het te kwader trouw wordt ingediend, terwijl u weet dat de beslissing van de RVA gerechtvaardigd is.

Zijn te uwer laste

 • De erelonen van uw advocaat (indien u een beroep hebt gedaan op een advocaat). Deze erelonen zijn te uwer laste zelfs indien u uw proces wint.
 • De procedurekosten: enkel indien uw beroep door de rechtbank tergend en roekeloos wordt verklaard.

Verplichtingen tijdens het beroep

Indien u een beroep instelt, moet u:

 • Ingeschreven blijven als werkzoekende en beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt (behalve indien u vrijgesteld bent van deze verplichtingen)
 • Uw controlekaarten bijhouden en ze verder normaal invullen.

Indien u gelijk krijgt van de arbeidsrechtbank kunnen de werkloosheidsuitkeringen u immers enkel worden betaald indien u deze verplichtingen hebt nageleefd tijdens de betwiste periode.

Verplichtingen na afloop van het beroep

Indien u gelijk krijgt van de arbeidsrechtbank en de beslissing van de RVA (volledig of gedeeltelijk) vernietigd wordt, neem dan zo snel mogelijk opnieuw contact op met uw uitbetalingsinstelling om te weten welke stappen u moet zetten om de uitkeringen die u niet ontvangen hebt uitbetaald te krijgen.

Activering van het zoekgedrag naar werk

Een specifiek administratief beroep is voorzien in geval van beslissing tot uitsluiting genomen in het kader van de opvolgingsprocedure van het actieve zoekgedrag naar werk.

Uitbetalingsinstelling

Het is aangeraden contact op te nemen met uw uitbetalingsinstelling vooraleer u een beroep indient.