Heb ik recht op een vergoeding van de RVA wanneer ik het werk hervat in een knelpuntberoep of in een ander gewest?

T97

Laatste update : 1.04.2023

Hebt u recht op de uitkering "knelpuntberoep"?

Wat zijn de voorwaarden?

U hebt recht op deze uitkering wanneer u gelijktijdig de volgende basisvoorwaarden vervult:

 • U hebt in de loop van de 15 maanden vóór de aanvang van de tewerkstelling minstens 312 volle of halve uitkeringen genoten als volledig werkloze.
 • U wordt tewerkgesteld in een "knelpuntberoep".
 • U wordt tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst met een voorziene duur van minstens 3 maanden, gerekend van datum tot datum.

Opgelet: in bepaalde gevallen kan de uitkering niet worden toegekend, zelfs al voldoet u aan de bovenvermelde voorwaarden. Zie verder.

Opgelet: de uitkering "knelpuntberoep" kan slechts één keer tijdens uw loopbaan, voor één arbeidsovereenkomst, worden toegekend.

Hoe wordt het vereiste aantal werkloosheidsdagen berekend?

Zowel werkloosheidsuitkeringen na een tewerkstelling, als inschakelingsuitkeringen na studies komen in aanmerking om de 312 dagen te bereiken.

Ontvangt u volle uitkeringen (als voltijdse werknemer), dan worden alle dagen waarop u uitkeringen ontvangt (in het zesdagenstelsel) in rekening gebracht.

Ontvangt u halve uitkeringen (als vrijwillig deeltijdse werknemer), dan worden er maximaal 26 halve uitkeringen per maand en 6 halve uitkeringen per week in rekening gebracht.

Er zijn géén andere situaties die worden gelijkgesteld met dagen van volledige werkloosheid. Zo worden bv. dagen van deeltijdse tewerkstelling (met of zonder aanvulling door de RVA), dagen van tijdelijke werkloosheid (omwille van economische redenen, slecht weer, ...), ziektedagen, ... niet in rekening gebracht.

Wat is een knelpuntberoep?

Een "knelpuntberoep" is een beroep dat vermeld is op de lijst die door de bevoegde gewestelijke dienst werd opgesteld.

De bevoegde gewestelijke dienst is de dienst bevoegd voor de plaats waar zich de exploitatiezetel van de werkgever of de gebruikelijke plaats van tewerkstelling bevindt.

In geval van twijfel zal de RVA aan de bevoegde gewestelijke dienst vragen of het een knelpuntberoep betreft.

Een arbeidsovereenkomst van minstens 3 maanden?

Het moet een arbeidsovereenkomst betreffen met een voorziene duur van minstens 3 maanden, gerekend van datum tot datum.

Het is zonder belang of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd is gesloten. Het kan een voltijdse of deeltijdse overeenkomst betreffen.

Opeenvolgende overeenkomsten van telkens minder dan 3 maanden, zelfs indien deze opgeteld minstens 3 maanden dekken, komen niet in aanmerking.

Het voordeel gaat niet noodzakelijk met terugwerkende kracht verloren indien de arbeidsovereenkomst in de loop van de 3 maanden zou worden beëindigd, behalve indien er sprake is van kennelijk oneigenlijk gebruik. Er zal voor de toekomst wel geen nieuw voordeel meer worden toegekend.

In welke gevallen kunnen de uitkeringen "knelpuntberoep" en "interregionale mobiliteit" niet of niet langer worden toegekend?

Zelfs al voldoet u aan de basisvoorwaarden, dan nog worden deze uitkeringen niet toegekend in de volgende gevallen:

 • U bent werkloos geworden met als bedoeling de voordelen te kunnen genieten.

  Voorbeeld: u verlaat uw werk om werkloos te worden en vervolgens het werk te hervatten met toekenning van één van de bedoelde uitkeringen.

 • U werkte in de 6 maanden vóór de aanvang van de tewerkstelling in dezelfde onderneming of instelling of in de groep waartoe de onderneming of instelling behoort.

  Voorbeeld: u werkte als uitzendkracht bij een onderneming en wordt nadien vast in dienst genomen door die onderneming.

 • U hebt de pensioengerechtigde leeftijd bereikt (65 jaar) of u geniet een volledig rustpensioen vóór de leeftijd van 65 jaar;
 • U hebt uw hoofdverblijfplaats niet (langer) in België of u verblijft niet (langer) effectief in België;
 • U bent geïnterneerd, in voorlopige hechtenis genomen of van uw vrijheid beroofd;
 • U bent een havenarbeider, zeevisser, vislosser of -sorteerder;
 • Uw arbeidsovereenkomst heeft een einde genomen tijdens de periode van 3 maanden waarin u de uitkering kunt genieten;
 • Voor de uitkering "interregionale mobiliteit": u verhuist naar het gewest waar u bent tewerkgesteld.

Hoe worden de uitkeringen "knelpuntberoep" en "interregionale mobiliteit" berekend?

We nemen als uitgangspunt het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering (na tewerkstelling) die u zou ontvangen hebben tijdens de eerste 3 maanden van uw werkloosheid, delen dat door 4 en ronden het resultaat af naar de hogere cent.

Bent u gerechtigd op inschakelingsuitkeringen (na studies), dan nemen we als basis het minimale dagbedrag van de werkloosheidsuitkeringen voor uw gezinscategorie tijdens de eerste 3 maanden van uw werkloosheid.

Voor wat betreft de minimale en maximale dagbedragen van de werkloosheidsuitkeringen: zie het infoblad T67 "Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?" >> Wat zijn de minimale en maximale dagbedragen van uw uitkeringen? >> 1ste periode – fase 1. Om het correcte bedrag te kennen: raadpleeg uw uitbetalingsinstelling.

Dat dagbedrag wordt per maand vermenigvuldigd met het aantal dagen, gerekend van maandag tot zaterdag (het "zesdagenstelsel"), gelegen in die maand en tijdens de tewerkstelling, maar beperkt tot de eerste 3 maanden van tewerkstelling, gerekend van datum tot datum.

Voorbeeld:

U hervat het werk op maandag 19 september 2022 in een ander gewest, in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 3 maanden later (zondag 18 december 2022) bent u nog steeds verbonden door de arbeidsovereenkomst.

U hebt recht op:

 • 11 uitkeringen in september (19.09.2022 tot 30.09.2022, gerekend in het zesdagenstelsel);
 • 26 uitkeringen in oktober (de volledige maand gerekend in het zesdagenstelsel);
 • 26 uitkeringen in november (de volledige maand gerekend in het zesdagenstelsel);
 • 15 uitkeringen in december (01.12.2022 tot 18.12.2022, gerekend in het zesdagenstelsel).

Kan ik de uitkeringen "knelpuntberoep" en "interregionale mobiliteit" cumuleren met andere uitkeringen?

Met welke wel?

U kunt deze uitkeringen cumuleren met:

 • uitkeringen als tijdelijk werkloze (als gevolg van de schorsing van uw arbeidsovereenkomst door economische redenen, slecht weer, overmacht, ...);
 • de inkomensgarantie-uitkering die u kunt genieten als deeltijdse werknemer met behoud van rechten);
 • jeugd- en seniorvakantie;
 • ziekte-uitkeringen;
 • uitkeringen loopbaanonderbreking/tijdskrediet.

U kunt deze uitkeringen uiteraard ook cumuleren met het loon uit uw arbeidsovereenkomst, maar ook met een inkomen uit een nevenactiviteit.

Met welke niet?

U kunt deze uitkeringen NIET cumuleren met:

 • uitkeringen als volledig werkloze;

De uitkeringen "knelpuntberoep"en "interregionale mobiliteit" kunnen niet onderling gecombineerd worden. De uitkeringen "knelpuntberoep" en "interregionale mobiliteit" kunnen ook niet na elkaar worden toegekend, binnen dezelfde tewerkstelling.

Hoe vraag ik de uitkeringen "knelpuntberoep" of "interregionale mobiliteit" aan?

U moet het formulier C250 invullen (Deel 1) en laten aanvullen door uw werkgever (Deel 2).

U moet het vervolgens samen met uw arbeidsovereenkomst overmaken aan uw uitbetalingsinstelling, die Deel 3 zal invullen en het formulier zal indienen bij het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Het volledige dossier moet toekomen uiterlijk op het einde van de tweede maand na die waarin de arbeidsovereenkomst een aanvang nam.

U moet op het einde van elke kalendermaand waarvoor u aanspraak maakt op de uitkering een vergoedingsformulier C250.1 invullen. U maakt dat over aan uw uitbetalingsinstelling die u de uitkering vervolgens zal uitbetalen.

U moet niet in het bezit zijn van een controlekaart als volledig werkloze (C3A). Vraagt u evenwel ook andere uitkeringen als bv. tijdelijk werkloze of als deeltijdse werknemer, dan moet u, behalve indien u daarvan bent vrijgesteld, in het bezit zijn van de controlekaart toepasselijk voor de regeling waarin u die andere uitkeringen vraagt.