Hebt u recht op een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende en beschikbaarheid omwille van leeftijd of beroepsverleden?

T55

Laatste update : 1.01.2020

Wie kan van de vrijstelling genieten?

 • Als u vóór 1 januari 2015 de maxi-vrijstelling voor oudere werklozen genoot, behoudt u uw vrijstelling.
 • Als u op 31 december 2014 aan de voorwaarden voldeed om de maxi-vrijstelling voor oudere werklozen te genieten en als u gewone werkloosheidsuitkeringen genoot vóór 1 januari 2015, kunt u de vrijstelling nog aanvragen.
  Als u die voorwaarden vervult, kunt u zich wenden tot uw uitbetalingsinstelling om een aanvraag om maxi-vrijstelling in te dienen.

Lees in die twee gevallen het gedeelte “Overgangsmaatregelen – de oude vrijstelling voor oudere werklozen” van dit infoblad.

Indien u vanaf 1 januari 2015 voor het eerst werkloosheidsuitkeringen hebt gevraagd of indien u op 31 december 2014 niet voldeed aan de voorwaarden voor de maxi-vrijstelling, lees dan het gedeelte “Aangepaste beschikbaarheid en de nieuwe vrijstelling voor oudere werklozen” van dit infoblad.

Overgangsmaatregelen – de oude maxi-vrijstelling voor oudere werklozen

Welke voorwaarden moet u op 31 december 2014 vervullen om de oude maxi-vrijstelling voor oudere werklozen nog te kunnen krijgen?

Op 31 december 2014 was u minstens 60 jaar?

Voor zover u gewone werkloosheidsuitkeringen genoot vóór 1 januari 2015, kunt u zonder anderen voorwaarden de vrijstelling krijgen.

Op 31 december 2014 was u niet minstens 60 jaar?

Voor zover u gewone werkloosheidsuitkeringen genoot vóór 1 januari 2015, kunt u de maxivrijstelling nog krijgen, indien:

 • u werkloosheidsuitkeringen (of ziekte-uitkeringen) genoten hebt gedurende minstens 312 dagen (= één jaar) tijdens de 2 jaar vóór 1 januari 2015

EN/p>

 • u minstens 38 jaar beroepsverleden hebt als loontrekkende.

 Voor de berekening van dat beroepsverleden worden in aanmerking genomen:

 • de arbeids- en gelijkgestelde dagen;
 • de dagen in militaire dienst of als gewetensbezwaarde (Belgisch systeem);
 • de periodes van loopbaanonderbreking, van verminderde prestaties of van tijdskrediet (ten belope van maximum 3 jaar);
 • de onderbrekingen van een betrekking als loontrekkende voor de opvoeding van één of meerdere kinderen jonger dan 6 jaar (ten belope van maximum 6 jaar);
 • de werkloosheidsdagen (volledige werkloosheid of deeltijdse werkloosheid met het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten met of zonder inkomensgarantie-uitkering) (ten belope van maximum 5 jaar). De werkloosheidsdagen die gelegen zijn tussen de laatste tewerkstelling in loondienst en de aanvraag om vrijstelling worden evenwel niet in aanmerking genomen.

 Het bewijs van dat beroepsverleden wordt vastgesteld op basis:

 •  van een elektronisch bericht dat uw uitbetalingsinstelling voor u zal opvragen bij de bevoegde dienst;
 •  van bijkomende bewijzen die u kunt indienen (attesten van werkgevers, pensioenstortingen als loontrekkende ...).

 Voor bijkomende inlichtingen kunt u zich wenden tot uw uitbetalingsinstelling.

Van welke verplichtingen bent u vrijgesteld als u de oude maxi-vrijstelling voor oudere werklozen geniet?

U bent onder andere van volgende verplichtingen vrijgesteld:-  

 • U moet niet meer ingeschreven zijn als werkzoekende.
 • U moet niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
 • U mag een aangeboden dienstbetrekking weigeren.
 • U mag een bijberoep aanvatten tijdens uw werkloosheid. U moet echter de voorwaarden met betrekking tot de uitoefening van een bijberoep respecteren (vraag inlichtingen bij uw uitbetalingsinstelling).
 • U mag voor eigen rekening en zonder winstoogmerk iedere vorm van onbezoldigde activiteit verrichten met betrekking tot uw eigen bezit, met inbegrip van onderhoudswerken, aanpassingswerken en werkzaamheden die een waardevermeerdering van dat bezit tot gevolg hebben. U mag bijvoorbeeld uw huis vergroten indien u geen verkoop of verhuur beoogt.
 • U moet niet meer in het bezit zijn van een controlekaart. U mag gebruik maken van de aangifteprocedure "formulier C99" ter vervanging van de controlekaart.
 • Vanaf de leeftijd van 60 jaar, moet u niet meer arbeidsgeschikt zijn. Als u arbeidsongeschikt (meer dan 66% ongeschiktheid) zou zijn, dan hebt u de keuze tussen het aanvragen van een ziekte-uitkering aan uw ziekenfonds of het behouden van het genot van werkloosheidsuitkeringen.
 • Vanaf de leeftijd van 60 jaar, mag u meer dan 4 weken per jaar in het buitenland verblijven. U moet echter uw hoofdverblijfplaats in België behouden. Dat betekent dat u het grootste deel van het jaar effectief in België moet verblijven. 

Aangepaste beschikbaarheid en de nieuwe vrijstelling voor oudere werklozen

Vanaf de leeftijd van 60 jaar bent u onderworpen aan een verplichting van aangepaste beschikbaarheid. Dat betekent dat u automatisch de volgende vrijstellingen geniet:

 • U moet niet meer actief naar werk zoeken.
 • U bent niet meer onderworpen aan de procedure voor de activering van het zoekgedrag naar werk.
 • U moet niet meer in het bezit zijn van een controlekaart. U mag gebruik maken van de aangifteprocedure "formulier C99" ter vervanging van de controlekaart.

 Wat zijn uw verplichtingen in het kader van de aangepaste beschikbaarheid?

U blijft onder andere onderworpen aan de volgende verplichtingen:

 • U moet ingeschreven blijven als werkzoekende.
 • U moet meewerken aan de aangepaste begeleiding die u moet worden voorgesteld door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, FOREM, ADG).
 • U moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
 • U mag geen aangeboden dienstbetrekking weigeren.
 • U mag geen tewerkstelling verlaten zonder geldige reden.
 • U moet zich aanmelden bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, FOREM, ADG) wanneer die u oproept.
 • U moet in België verblijven.
 • U moet arbeidsgeschikt zijn.

Kunt u vrijgesteld worden van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid? 

Vanaf 2020 kunt u vragen om te worden vrijgesteld van de aangepaste beschikbaarheid indien u 44 jaar beroepsverleden bewijst.*

* Als u 44 jaar beroepsverleden aantoont hoewel u nog geen 60 jaar bent, kan u ook een aanvraag om vrijstelling van beschikbaarheid indienen (formulier C89-01.01.2015). Informeer u bij uw uitbetalingsinstelling.

 Voor de berekening van dat beroepsverleden worden de volgende elementen in aanmerking genomen:

 • de arbeids- en gelijkgestelde dagen;
 • de dagen in militaire dienst of als gewetensbezwaarde (Belgisch systeem);
 • de periodes van loopbaanonderbreking, van verminderde prestaties of van tijdskrediet (ten belope van maximum 3 jaar);
 • de onderbrekingen van een betrekking als loontrekkende voor de opvoeding van één of meerdere kinderen jonger dan 6 jaar (ten belope van maximum 6 jaar);
 • de werkloosheidsdagen (volledige werkloosheid of deeltijdse werkloosheid met het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten met of zonder inkomensgarantie-uitkering) (ten belope van maximum 5 jaar). De werkloosheidsdagen die gelegen zijn tussen de laatste tewerkstelling in loondienst en de aanvraag om vrijstelling worden evenwel niet in aanmerking genomen.

Het bewijs van dat beroepsverleden wordt vastgesteld op basis:

 • van een elektronisch bericht dat uw uitbetalingsinstelling voor u zal opvragen bij de bevoegde dienst;
 • van bijkomende bewijzen die u kunt indienen (attesten van werkgevers, pensioenstortingen als loontrekkende ...).

Voor bijkomende inlichtingen kunt u zich wenden tot uw uitbetalingsinstelling.

 Van welke verplichtingen bent u vrijgesteld als u de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid geniet?

U bent onder andere van volgende verplichtingen vrijgesteld

 • U moet niet meer ingeschreven zijn als werkzoekende.
 • U moet niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
 • U mag een aangeboden dienstbetrekking weigeren.
 • U moet zich niet meer aanmelden bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, FOREM, ADG) indien die u oproept.