Wat zijn uw verplichtingen tijdens uw werkloosheid?

T52

Laatste update : 1.10.2016

Ingeschreven zijn als werkzoekende

U moet ingeschreven zijn als werkzoekende tenzij u hiervan vrijgesteld bent

Waar?

U moet zich als werkzoekende inschrijven bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (ACTIRIS, ADG, FOREM of VDAB). Deze dienst en het werkloosheidbureau moeten steeds in het bezit zijn van het adres waar u werkelijk verblijft.

Wanneer?

U dient het bewijs van uw inschrijving te leveren telkens u een uitkeringsaanvraag moet indienen. U kunt zich laten inschrijven de dag van de aanvraag of binnen de 8 daaropvolgende kalenderdagen (het aanbrengen van een stempel op een rubriek van de controlekaart door de dienst voor arbeidsbemiddeling of een attest van die dienst dient als bewijs). Het is ook belangrijk de door die dienst vereiste formaliteiten te vervullen om uw inschrijving te behouden.

Controlekaart bij hebben

U moet in het bezit zijn van een controlekaart tot aan de leeftijd van 60 jaar. U hebt de keuze tussen het bijhouden van een papieren controlekaart of een elektronische controlekaart.

De papieren controlekaart (C3A, C3C, of C3D) is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling. De elektronische controlekaart is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid, die eveneens toegankelijk is via de websites van de uitbetalingsinstellingen.

Het is belangrijk de instructies op de controlekaart goed te lezen. U dient meer bepaald het vakje op uw controlekaart zwart te maken alvorens het werk aan te vatten (zelfs op een zaterdag, zondag of feestdag). Het niet naleven van die verplichtingen kan leiden tot zware sancties.

Op het einde van de maand moet u de papieren controlekaart aan uw uitbetalingsinstelling bezorgen of de gegevens op de elektronische controlekaart bevestigen.

Werkloos geworden zijn door omstandigheden onafhankelijk van uw wil

U kunt een sanctie oplopen (een tijdelijk verlies van uitkeringen):

  • indien u een betrekking zonder wettige reden verlaat;
  • indien u verantwoordelijk bent voor het verlies van uw betrekking;
  • indien u zich niet aanmeldt bij een werkgever of de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling of beroepsopleiding na oproeping door die dienst (tenzij u een geldige rechtvaardiging hebt);
  • indien u een passende betrekking weigert;
  • indien u weigert deel te nemen aan een inschakelingsparcours;
  • indien u verantwoordelijk bent voor de stopzetting of de mislukking van het inschakelingsparcours.

Zonder arbeid en zonder loon zijn

U bent niet vergoedbaar tijdens de periode waarin u nog recht hebt op loon (bijvoorbeeld de opzeggingsvergoeding, het vakantiegeld,...).

U kunt geen werkloosheidsuitkeringen genieten:

  • voor de dagen waarop u voor uzelf een activiteit verricht die ingeschakeld kan worden in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en niet beperkt is tot het gewone beheer van het eigen bezit;
  • voor de dagen waarop u voor een derde een activiteit verricht waarvoor u enig loon of materieel voordeel ontvangt dat tot uw levensonderhoud of dat van uw gezin kan bijdragen.

De gevallen waarin bepaalde activiteiten kunnen gecumuleerd worden met uitkeringen vindt u in de volgende infobladen: "Mag u een activiteit uitoefenen tijdens uw volledige werkloosheid?" nr. T41, "Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen?" nr. T87, “Mag u tijdens uw werkloosheid een nevenactiviteit in het kader van het voordeel “Springplank naar zelfstandige” uitoefenen?” nr. T158, en de infobladen met betrekking tot de deeltijdse arbeid. Deze infobladen kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website www.rva.be.

Beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt

U moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Dat betekent:

  • dat u vóór de leeftijd van 60 jaar onderworpen bent aan een verplichting van actieve en passieve beschikbaarheid.  U moet elke passende betrekking aanvaarden en mag geen onterechte bezwaren maken (=voorwaarden stellen) tegen een werkhervatting. Een werkloze die als onbeschikbaar wordt beschouwd, wordt uitgesloten voor de duur van de onbeschikbaarheid.
  • dat u vanaf de leeftijd van 60 jaar niet meer onderworpen bent aan de verplichting van actieve beschikbaarheid maar wel aan een verplichting van aangepaste beschikbaarheid.

U kan vrijgesteld worden van deze verplichting (zie de infobladen in de rubriek “Kunt u van bepaalde verplichtingen vrijgesteld worden?”).

Arbeidsgeschikt zijn

De werknemer die arbeidsongeschikt is (meer dan 66% ongeschiktheid) kan geen werkloosheidsuitkeringen genieten. Ingeval van ziekte zult u vergoed worden door uw ziekenfonds.

Als u ten minste 60 jaar bent, kan u onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van deze verplichting (zie het infoblad  “Hebt u recht op een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende en beschikbaarheid omwille van leeftijd of beroepsverleden?” nr. T55).  In dat geval hebt u de keuze tussen ziekte-uitkeringen of werkloosheidsuitkeringen.

In België verblijven?

Om uitkeringen te genieten moet u een gewone verblijfplaats hebben in België en er werkelijk verblijven.

Als u ten minste 60 jaar bent, kan u onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van deze verplichting (zie het infoblad  “Hebt u recht op een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende en beschikbaarheid omwille van leeftijd of beroepsverleden?” nr. T55).  In dat geval mag u tijdelijk in het buitenland verblijven. Om uw recht op werkloosheidsuitkeringen te behouden, moet u echter wel uw hoofdverblijfplaats in België behouden. Dit betekent dat u gedurende het grootste deel van het jaar effectief verblijft in uw gemeente in België.