Tijdelijke werkloosheid na de corona-epidemie – overgangsmaatregelen van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020

14-08-2020

[UPDATE 14/08/2020]. Tijdens de periode van 13.03.2020 tot en met 31.08.2020 wordt het begrip overmacht soepel geïnterpreteerd...

[UPDATE 14/08/2020]

Tijdens de periode van 13.03.2020 tot en met 31.08.2020 wordt het begrip overmacht soepel geïnterpreteerd en mogen alle situaties van tijdelijke werkloosheid die het gevolg zijn van het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dat is ook het geval als ze het gevolg zijn van werkgebrek wegens economische redenen en het bv. nog mogelijk is om enkele dagen per week te werken. Ook de procedure voor het indienen van tijdelijke werkloosheid werd sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Vanaf 01.09.2020 kunnen de sectoren en de werkgevers die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis nog steeds gebruik maken van die vereenvoudigde procedure (geen mededelingen verzenden aan de RVA en vrijstelling van de controlekaart C3.2A). Zij kunnen dat doen tot en met 31.12.2020.

Voor de andere sectoren zijn vanaf 01.09.2020 de gewone regels opnieuw van toepassing als ze een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen (arbeiders en bedienden). Voor het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zijn tot en met 31.12.2020 wel nog overgangsmaatregelen van toepassing.

De sectoren en werkgevers die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis:

Het gaat om:

 • ofwel de werkgevers die kunnen aantonen dat ze behoren tot een sector die nog bijzonder lijdt onder de beperkende maatregelen van de minister van Binnenlandse Zaken;
 • ofwel de werkgevers die minstens 20% tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona of tijdelijke werkloosheid voor economische redenen kunnen aantonen in het tweede trimester 2020 ten opzichte van het totale aantal dagen aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Om de vereenvoudigde procedure te kunnen blijven gebruiken tot 31.12.2020, moet de werkgever die aan een van die voorwaarden voldoet via mail het formulier C106A-CORONA-HGO bezorgen aan de dienst Tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat bevoegd is in functie van de maatschappelijke zetel : tijdelijkewerkloosheid.XX@rvaonem.fgov.be (vervang XX door het bevoegde werkloosheidsbureau, bijvoorbeeld voor het werkloosheidsbureau van Leuven is dat bv. tijdelijkewerkloosheid.leuven@rvaonem.fgov.be).

De andere sectoren en werkgevers:

De andere sectoren en werkgevers moeten, vanaf 01.09.2020 opnieuw de gewone regels inzake tijdelijke werkloosheid toepassen.

Er zijn wel nog soepelere voorwaarden in geval van tijdelijke werkloosheid voor economische redenen.

Tijdelijke werkloosheid voor economische redenen voor arbeiders:

 De wettelijke maximumduur van de schorsing van de arbeidsovereenkomst wordt verhoogd:

 • een stelsel van volledige schorsing kan worden aangevraagd voor 8 weken (in plaats van 4 weken);
 • een stelsel van grote schorsing (*) kan worden aangevraagd voor 18 weken (in plaats van 3 maanden).

Als de maximumduur van de schorsing is bereikt (8 of 18 weken), moet de werkgever het volledige arbeidsstelsel opnieuw invoeren gedurende een volledige week voordat hij een nieuwe schorsingsregeling kan aanvragen

(*) Een grote schorsing betekent dat er minder dan 3 arbeidsdagen per week zijn of minder dan een werkweek op 2 weken.

Indien er een afwijkende sectorale regeling bestaat die langere termijnen voorziet, dan blijven deze van toepassing.

Tijdelijke werkloosheid voor economische redenen voor bedienden

Om het stelsel van tijdelijke werkloosheid voor economische redenen voor bedienden te mogen gebruiken, moet de werkgever voldoen aan de voorafgaande voorwaarden bepaald door artikel 77/1 van de wet van 03.07.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Zie het infoblad E54 voor meer informatie. 

De werkgever die al aan die voorwaarden voldoet, mag het normale stelsel van tijdelijke werkloosheid voor economische redenen voor de bedienden blijven gebruiken.

De werkgever die nog niet heeft aangetoond dat hij aan die voorafgaande voorwaarden voldoet moet:

 • ofwel aantonen dat hij voldoet aan de voorafgaande voorwaarden van het normale stelsel;
 • ofwel een beroep doen op de overgangsmaatregelen bepaald door het KB nr. 46 van 26.06.2020 voor de periode van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020.

De overgangsmaatregelen bepaald door het voormelde KB nr. 46 voorzien in de schorsing van de procedure van goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomsten of ondernemingsplannen door de commissie ondernemingsplannen en de toekenning van een bijkomend krediet van 8 weken.

In dat overgangsstelsel:

 • kan dus een stelsel van volledige schorsing worden aangevraagd voor 24 weken (in plaats van 16 weken);
 • kan dus een stelsel van deeltijdse arbeid worden aangevraagd voor 34 weken (in plaats van 26 weken).

De werkgever die de overgangsmaatregelen van het voormelde KB nr. 46 wil gebruiken, moet:

 • een vermindering met 10% van de omzet of van de productie bewijzen in de loop van het kwartaal dat de invoering van het stelsel van tijdelijke werkloosheid voorafgaat ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019;
 • 2 dagen opleiding per maand aanbieden aan de bedienden die tijdelijk werkloos worden gesteld;
 • gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst die of een ondernemingsplan dat werd afgesloten voor de periode van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020.

Om die maatregelen te kunnen gebruiken, moet de werkgever het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL aangetekend versturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat bevoegd is in functie van de maatschappelijke zetel. Hij moet dat ten laatste 14 dagen voor de eerste mededeling 'schorsing bedienden wegens werkgebrek' doen. Tegelijk met dit aangetekend schrijven kan de werkgever het bovenvermelde formulier ook versturen per e-mail (bv. voor het werkloosheidsbureau van Gent is het adres: tijdelijkewerkloosheid.gent@rvaonem.fgov.be), zodat het werkloosheidsbureau het dossier sneller kan behandelen.

Meer informatie over die overgangsmaatregelen en het verschil met de gewone stelsels is te vinden in het infoblad E2-Tijdelijke werkloosheid- COVID 19 - overgangsmaatregelen en in de FAQ corona.