Tijdskrediet landingsbaan – Uitzonderingen om onderbrekingsuitkeringen te krijgen vóór 60 jaar – Nieuwe interprofessionele cao's

30-07-2021

Op 15 juli 2021 hebben de sociale partners cao's nr. 156 en nr. 157 afgesloten bij de Nationale Arbeidsraad. 

Principe

Op 15 juli 2021 hebben de sociale partners cao's nr. 156 en nr. 157 afgesloten bij de Nationale Arbeidsraad. Het gaat om interprofessionele collectieve arbeidsovereenkomsten waarvan het de bedoeling is de leeftijd voor toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor tijdskrediet landingsbaan vóór de leeftijd van 60 jaar te verlagen.

Cao nr. 156 voorziet in onderbrekingsuitkeringen bij een onderbreking tot de helft of met een vijfde vanaf de leeftijd van 55 voor de periode 2021-2022 en cao nr. 157 voorziet in hetzelfde voor de periode van 01.01.2023 tot en met 30.06.2023.

Om die uitkeringen vanaf de leeftijd van 55 jaar te verkrijgen, moet aan een van de volgende afwijkende voorwaarden zijn voldaan:

  • ofwel tewerkgesteld zijn in een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering;
  • ofwel minstens 35 jaar beroepsverleden in loondienst hebben, sinds het begin van de loopbaan;
  • ofwel gedurende minstens 5 jaar in de loop van de 10 jaar die voorafgaan of gedurende minstens 7 jaar in de loop van de 15 jaar die voorafgaan een zwaar beroep hebben uitgeoefend;
  • ofwel in de afgelopen 20 jaar een beroep hebben uitgeoefend met nachtarbeid;
  • ofwel tewerkgesteld zijn in de bouwsector en een attest hebben van de arbeidsarts met vermelding van de ongeschiktheid om te blijven werken in het oorspronkelijke uurrooster.

Noodzaak van een sectorale cao, een ondernemings-cao, een toetredingsakte of een arbeidsreglement

Om vanaf de leeftijd van 55 jaar in aanmerking te komen voor onderbrekingsuitkeringen op grond van een van de afwijkende voorwaarden, moet een sectorale cao of, in geval van tewerkstelling in een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, een ondernemings-cao zijn afgesloten in toepassing van de interprofessionele cao nr. 156/157.

In geval van tewerkstelling bij een werkgever die niet afhangt van een paritair comité of waarvan het paritair comité niet werkzaam is, is een toetredingsakte tussen de werkgever en de werknemers of een wijziging van het arbeidsreglement van de onderneming vereist om cao nr. 156/157 toe te passen.

Inwerkingtreding

Cao nr. 156 treedt, met terugwerkende kracht, in werking op 01.01.2021. Cao nr. 157 is van toepassing vanaf 01.01.2023 tot 30.06.2023.

Regularisatie van de dossiers van werknemers die sinds 01.01.2021 in tijdskrediet landingsbaan zijn zonder uitkeringen

Werknemers van 55, 56, 57, 58 en 59 jaar die tijdskrediet landingsbaan hebben verkregen, waarvan de begindatum of de datum van verlenging op of na 01.01.2021 ligt en die geen onderbrekingsuitkeringen hebben kunnen krijgen wegens het gebrek aan een interprofessionele cao, kunnen een regularisatie van hun dossier vragen door een aanvraag voor uitkeringen in te dienen bij de RVA.

Met die regularisatie kunnen ze met terugwerkende kracht onderbrekingsuitkeringen krijgen vanaf de datum waarop het tijdskrediet landingsbaan in 2021 werd opgenomen of verlengd.