Tussentijdse resultaten controles op tijdelijke werkloosheid corona

17-09-2021

In totaal ontvingen bijna 1,4 miljoen werknemers in de loop van 2020 minstens 1 uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Ook in 2021 blijft het aantal tijdelijk werklozen hoog. 

In totaal ontvingen bijna 1,4 miljoen werknemers in de loop van 2020 minstens 1 uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Ook in 2021 blijft het aantal tijdelijk werklozen hoog. Om dit recordaantal tijdelijk werklozen op een zo kort mogelijke termijn van een vervangingsinkomen te kunnen voorzien, vereenvoudigde de federale regering de aanvraagprocedure tijdelijke werkloosheid. Een aantal controlemechanismes vielen weg waardoor de RVA geëvolueerd is naar 'a-posterioricontroles'. Dat zijn controles na de toekenning van het recht en na betaling van de uitkeringen.  

Datamatching en gerichte controles 

Vanwege de omvang van het aantal betalingen tijdelijke werkloosheid was het belangrijk dat de RVA zich toespitste op doelgerichte controles. Naast klachten die de RVA ontving van burgers, werkgevers, vakbonden … en informatie die hij opvroeg bij andere instellingen of organisaties, heeft de RVA maximaal ingezet op gegevenskruisingen (datamatching en datamining). Daarbij is het de bedoeling, om op grond van bepaalde criteria, potentiële fraudedossiers te selecteren die nadien verder moeten worden onderzocht. 

Die gerichte aanpak en het feit dat controles voor het grootste deel werden gevoerd voor ‘voorgeselecteerde dossiers’ hebben ertoe geleid dat het percentage inbreuken ten opzichte van het aantal gecontroleerde dossiers heel hoog is, nl. 42%. Die 42% slaat dus niet op het aantal inbreuken van de totale populatie tijdelijk werklozen, maar op het aantal inbreuken bij de tijdelijk werklozen en hun werkgevers die door de RVA op voorhand werden geselecteerd en gericht werden onderzocht. De RVA zet de komende weken en maanden nog verder in op die controles.  

Kernresultaten (13.03.2020 – 14.09.2021): 

  • Aantal onderzoeken: 71.656 

  • Aantal inbreuken: 30.351 (= 42%) 

    • Aantal inbreuken bij werkgevers: 7.992 

    • Aantal inbreuken bij werknemers: 22.359