Zorgverlof

23-12-2022

Van toepassing op alle werknemers uit de privésector en de contractuele personeelsleden in de publieke sector...

Het recht op zorgverlof, zoals voorzien in artikel 30bis, § 2, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten is van toepassing op alle werknemers die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst die onder de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten valt. Dit zijn dus alle werknemers uit de privésector en de contractuele personeelsleden in de publieke sector. 

De werknemer heeft per kalenderjaar recht op maximaal 5 dagen zorgverlof. Deze dagen moeten niet aaneensluitend genomen worden. Deze dagen worden aangerekend op het verlof wegens dwingende redenen.

Er kan via een koninklijk besluit  een uitkering worden voorzien door de RVA. Dit uitvoeringsbesluit is er op heden niet, bijgevolg kan de RVA geen uitkering toekennen.

Wettelijke basis: wet van 7 oktober 2022  tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven, BS 31.10.2022.

Zorgverlof - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)