OCMW@RVA art. 60, §7 OCMW-wet

Artikel 60, §7 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 08.07.1976 geeft aan de OCMW’s de opdracht om alle nodige maatregelen te nemen om o.a. personen tewerk te stellen als ze een bepaalde arbeidsperiode moeten bewijzen om toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Daartoe wordt een arbeidsovereenkomst artikel 60 afgesloten tussen het OCMW en de betrokken sociaal verzekerde.

In dat kader bestaat de samenwerking tussen de RVA en het OCMW sind jaren erin dat de RVA, op vraag van het OCMW, de te presteren arbeidsperiode berekent. Zo kan de sociaal verzekerde na die tewerkstelling het recht op werkloosheidsuitkeringen aanvragen.

Zowel de RVA als de OCMW’s stelden af en toe problemen vast met de gehanteerde werkwijze, met name wat betreft:

  • de complexiteit van de procedures (papieren formulier C60.7)
  • de kwaliteit van de verkregen informatie en antwoorden (aangezien het OCMW niet altijd over alle informatie beschikt om het formulier C60.7 naar behoren in te vullen)
  • en de informatieveiligheid bij de gegevensuitwisseling.

De RVA in overleg met de OCMW-federaties

Om de samenwerking te verbeteren, heeft de RVA in overleg met de OCMW-federaties, gewerkt aan de informatisering van het proces, met als einddoel het mogelijk te maken dat het aantal te presteren dagen wordt berekend op basis van gegevens uit authentieke bronnen. Daarmee willen we:

  • de te ondernemen stappen voor het OCMW vereenvoudigen;
  • de kwaliteit van het antwoord verbeteren;
  • de naleving van de GDPR bij het overmaken van sociale persoonsgegevens garanderen.

Een eerste fase is operationeel

Een eerste fase van die informatering is operationeel sinds 02.10.2023 en betreft de inproductiestelling van de digitale toepassing die de verdere ontwikkelingen mogelijk zal maken. Die toepassing vervangt de manuele procedure via het formulier C60.7.

In die eerste, tussentijdse, fase zal het werk van de OCMW's nog niet volledig worden vereenvoudigd omdat het OCMW de informatie gevraagd op het formulier C60.7 nog moet blijven encoderen. Er zullen wel al verbeteringen merkbaar zijn:

  • automatisering en harmonisering van de berekening (met validatie door een RVA-medewerker);
  • snelle antwoordtijden bij de RVA;
  • traceerbaarheid van de aanvragen en de antwoorden (er zullen geen mails of documenten meer verloren gaan);
  • beveiligde informatie-uitwisseling die voldoet aan de GDPR en veiligheid van de gegevens (de informatie-uitwisselingen zijn beveiligd en voldoen aan de GDPR).

Deze informatisering betekent een nieuwe manier van werken en vraagt  een inspanning van iedereen, maar ze is nodig om in een volgende fase te komen tot de berekening op basis van authentieke gegevens. Op termijn zullen de OCMW’s de informatie over het beroepsverleden van de werknemer in België in principe niet meer moeten encoderen, behalve voor de tewerkstelling in het lopende trimester.

Concreet

Concreet is het OCMW verantwoordelijk voor het, voortaan, digitaal versturen van de aanvraag voor de berekening van de arbeidsdagen in het kader van artikel 60, §7 via de website Social Security www.socialsecurity.be. Het OCMW voegt alle nodige informatie toe voor de berekening (periodes van tewerkstelling van de sociaal verzekerde (in België en/of in het buitenland) en verzekerde tijdvakken (ziekte, arbeidsongeval, LO/TK enz.). Het OCMW kan ook een tweede berekening vragen,  tussen 30 en 15 dagen vóór het einde van de arbeidsovereenkomst, om na te gaan of de uitgevoerde berekening aan het begin van de periode niet werd beïnvloed door uiteenlopende gebeurtenissen (ziekte, dagen verlof zonder wedde enz.). Dat houdt in dat een berekening voor dezelfde persoon dus 2 keer zal kunnen worden gevraagd: voorafgaand aan de tewerkstelling én tussen 30 en 15 dagen vóór het einde van de tewerkstelling. Bij complexe dossiers kan hiervan afgeweken worden.

De RVA is verantwoordelijk voor de opvolging van de aanvragen en de berekening van de arbeidsdagen op basis van de bijgevoegde stukken.

De aanvragen worden opgevolgd via de toepassing RVA@OCMW. Binnen de 5 werkdagen, te rekenen vanaf de volgende werkdag na ontvangst, wordt de aanvraag behandeld en informeert de RVA het bevoegde OCMW.

Tijdens een overgangsperiode, die loopt van 02.10.2023 tot en met 30.11.2023, zullen de lopende aanvragen tot berekening van de te presteren arbeidsperiode die worden ingediend via de manuele procedure (gebruik van het papieren formulier C60.7) nog volgens de oude werkwijze worden behandeld door de bevoegde RVA-entiteit. Er wordt echter aangeraden om, tijdens de overgangsperiode, nieuwe aanvragen tot berekeningen reeds via de digitale procedure aan te vragen.

Na de overgangsperiode zal de RVA enkel nog rekening houden met aanvragen die digitaal werden overgemaakt.   Dat wil zeggen dat de RVA vanaf 01.12.2023 enkel nog de aanvragen ingediend via de website socialsecurity.be behandelt.

Alle veranderingen vergen aanpassingen en inspanningen van iedereen, maar alle partners in dit verhaal zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van deze digitale samenwerking. Deze zal de basis leggen voor een steeds vlottere samenwerking in de toekomst, in het belang van de kwetsbare personen die het OCMW naar werk begeleidt. De RVA dankt ook de OCMW-federaties voor de goede samenwerking bij het ontwikkelen van deze nieuwe digitale werkwijze.