Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering?

T70

Laatste update : 01.05.2024

Waarover gaat dit infoblad?

Indien u als werkloze het werk deeltijds hervat, kunt u onder bepaalde voorwaarden boven op uw loon een uitkering ontvangen van de RVA. Deze uitkering, inkomensgarantieuitkering (hierna IGU) genoemd, heeft als doel u een globaal inkomen te garanderen (van loon + uitkering) dat:

 • minstens gelijk is aan uw werkloosheidsuitkering indien uw deeltijdse betrekking maximum 1/3 van een voltijdse betrekking bedraagt;
 • hoger is dan uw werkloosheidsuitkering indien uw deeltijdse betrekking hoger is dan 1/3 van een voltijdse betrekking. Hoe meer uren u werkt, hoe groter het verschil.

We leggen u deze tamelijk complexe reglementering hierna gedetailleerd uit.

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op de IGU?

Uw deeltijdse loon?

U hebt slechts recht op de IGU indien:

 • uw normaal gemiddeld brutomaandloon lager is dan 2.070,48 euro;

en

 • uw loon voor de beschouwde maand lager is dan 2.070,48 euro.

Uw uurrooster?

U hebt slechts recht op de IGU indien uw gemiddeld contractueel uurrooster hoogstens 4/5 van een voltijds uurrooster bedraagt.

Uw beschikbaarheid?

Voor de deeltijdse werknemer met behoud van rechten?

De deeltijdse werknemer met behoud van rechten (DBR) is een werknemer die deeltijds werkt maar gelijkgesteld wordt met een voltijdse werknemer. Voor meer inlichtingen leest u het infoblad "Waarop heeft een deeltijdse werknemer recht?” nr. T28. Dit infoblad kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA, of downloaden op de website van de RVA.

Bent u een DBR, dan hebt u slechts recht op de IGU indien u:

 • ingeschreven bent en blijft als voltijds werkzoekende en beschikbaar bent en blijft voor een voltijdse betrekking op de arbeidsmarkt;
 • aan uw werkgever hebt gevraagd om een voltijdse betrekking te krijgen die in de onderneming vrij zou komen;
 • uw werkgever vraagt uw arbeidsovereenkomst aan te passen indien u regelmatig meer uren moet presteren dan voorzien in deze arbeidsovereenkomst.
Voor de vrijwillig deeltijdse werknemer?

Een vrijwillig deeltijdse werknemer wordt niet gelijkgesteld met een voltijdse werknemer. Als volledig werkloze krijgt hij dan ook geen volle uitkeringen, maar halve, in functie van het uurrooster waarin hij tewerkgesteld was. Voor meer inlichtingen leest u het infoblad "Waarop heeft een deeltijdse werknemer recht?” nr. T28. Dit infoblad kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA, of downloaden op de website van de RVA.

Bent u een vrijwillig deeltijdse werknemer, dan hebt u slechts recht op de IGU indien u:

 • ingeschreven bent en blijft als werkzoekende en beschikbaar bent en blijft voor een passende betrekking op de arbeidsmarkt;
 • aan uw werkgever hebt gevraagd om een passende betrekking te krijgen die in de onderneming vrij zou komen;
 • uw werkgever vraagt uw arbeidsovereenkomst aan te passen indien u regelmatig meer uren moet presteren dan voorzien in deze arbeidsovereenkomst.

Wanneer is een betrekking voor een vrijwillig deeltijdse werknemer passend?

Het gemiddeld wekelijks aantal arbeidsuren van de aangeboden betrekking bedraagt niet meer dan het aantal uren op basis waarvan u het recht op halve uitkeringen hebt geopend, plus zes.

Voorbeeld:

U werkte voordien als vrijwillig deeltijdse werknemer 22 uren per week. Het uurrooster van een voltijdse betrekking bedroeg toen 38 uren per week.

Op basis daarvan hebt u als vrijwillig deeltijdse werknemer recht op 7 halve uitkeringen.

Een aangeboden betrekking is voor u passend indien het uurrooster maximaal 28 uren (22 + 6) bedraagt.

Uw recht op loon ten laste van een vorige werkgever?

U hebt geen recht op de IGU indien u nog recht hebt op een loon ten laste van uw vorige werkgever. Dat zal het geval zijn wanneer de deeltijdse betrekking aanvangt tijdens een opzeggingsperiode of tijdens een periode gedekt door een verbrekingsvergoeding.

U stapt over van een voltijdse naar een deeltijdse betrekking?

Onvrijwillig?

Indien u bent ontslagen in een voltijdse betrekking en onvrijwillig overstapt naar een deeltijdse betrekking bij dezelfde werkgever,

=> hebt u géén recht op de IGU gedurende een periode van 3 maanden vanaf de dag die volgt op de opzeggingsperiode of de periode gedekt door een verbrekingsvergoeding voor de voltijdse betrekking.

(deze periode van 3 maanden noemen de we "carenzperiode")

Vrijwillig?

Indien u op vrijwillige basis overstapt van een voltijdse betrekking naar een deeltijdse betrekking,

=> hebt u géén recht op de IGU.

Uitzondering: u hebt wel recht op de IGU (zonder carenzperiode) indien de overgang gebeurt in het kader van een herstructureringsplan, goedgekeurd door de minister van Werk.

Hoe berekenen we de IGU? De nieuwe regeling

De uitleg hierna is een vereenvoudigde voorstelling die geen rekening houdt met het effect van vakantie, afwezigheid, ziekte, …

Op de website van de RVA vindt u een programma waarmee u bij benadering het bedrag van de IGU kunt berekenen.

Voor een bepaalde maand berekenen we de IGU op basis van de volgende formule: 
IGU = referte-uitkering + maandelijks bedrag van de uurtoeslag – nettoloon

Het bedrag dat het resultaat is van deze formule wordt in bepaalde gevallen verder beperkt.

De referte-uitkering?

... is het normale bedrag van de maanduitkering als volledig werkloze

De maanduitkering = 26 x de "theoretische" daguitkering

U bent een DBR?

Uw "theoretische" daguitkering

= het bedrag van uw volle uitkering als volledig werkloze dat u zou ontvangen op de eerste vergoedbare dag van de beschouwde maand.

U bent een vrijwillig deeltijdse werknemer?

Uw "theoretische" daguitkering

=

 • het bedrag van uw halve uitkering als volledig werkloze dat u zou ontvangen op de eerste vergoedbare dag van de beschouwde maand,
 • vermenigvuldigd met het aantal halve uitkeringen waarop u per week aanspraak maakt,
 • en gedeeld door zes.

Voorbeeld

U zou als volledig werkloze vergoed worden als een vrijwillig deeltijdse werknemer. Het dagbedrag van uw halve uitkering is 24,79 euro. U zou normaal 9 halve uitkeringen per week ontvangen. Om de IGU te berekenen, houden we rekening met een daguitkering van 24,79 x 9/6 = 37,185 = 37,19 euro.

... maar is soms een hoger bedrag

In sommige gevallen houden we rekening met een theoretische daguitkering die hoger is dan de normale daguitkering.

U bent een werknemer met gezinslast of alleenwonende?

én uw normale daguitkering is

 • een uitkering van de fases 21, 22, 23 of 24

  of

 • een forfaituitkering,

=> dan is uw theoretische daguitkering gelijk aan het bedrag van fase 2A

Meer uitleg over de fases vindt u in het infoblad "Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?" nr. T67.

U bent samenwonende (zonder gezinslast)?

én uw normale daguitkering is

 • een uitkering van de fases 21, 22, 23 of 24,

=> dan is uw theoretische daguitkering gelijk aan het bedrag van fase 2A

Meer uitleg over de fases vindt u in het infoblad "Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?" nr. T67.

... is een nettobedrag

De referte-uitkering is het nettomaandbedrag van de uitkering als volledig werkloze.

De IGU berekenen we immers eerst als een nettobedrag. Dus houden we rekening met het nettobedrag van de uitkering als volledig werkloze.

Dat betekent dat we rekening houden met de fiscale inhouding (bedrijfsvoorheffing) op de uitkering als volledig werkloze. In de meeste gevallen is het nettobedrag gelijk aan het brutobedrag. Enkel tijdens de eerste vergoedingsperiode (= eerste 12 maanden) van een samenwonende werknemer die werkloosheidsuitkeringen geniet (code B1) houden we een bedrijfsvoorheffing van 10,09 % in. Dat bedrag (B1) vermenigvuldigen we dus met 0,8991.

Meer uitleg over de vergoedingsperiodes vindt u in het infoblad "Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?" nr. T67.

Het maandelijks bedrag van de uurtoeslag?

Het maandbedrag van de uurtoeslag = (uren > 1/3 aantal uren voltijds) x uurtoeslag

Uren > 1/3 uren voltijds?

Enkel de uren die 1/3 van een voltijdse betrekking overschrijden, geven recht op een uurtoeslag. 1/3 van een voltijdse betrekking komt neer op 55 uur per maand in geval van tewerkstelling in een betrekking waar het voltijdse uurrooster gelijk is aan 38 uur per week.

Voorbeeld:

Hebt u loon ontvangen voor 68 uren in de beschouwde maand, dan hebt u recht op 68 – 55 = 13 keer de uurtoeslag.

De uurtoeslag is gebaseerd op een tewerkstelling in 38sten. Indien u tewerkgesteld bent in een regime met een andere voltijdse arbeidsduur, kunt u uw betrekking omzetten in 38sten door het aantal arbeidsuren te vermenigvuldigen met 38/voltijds uurrooster.

Voorbeeld:

Een leerkracht die 10/24sten werkt en in een maand voor 43 uren loon heeft ontvangen, wordt geacht 43 x 38/24 = 68,08 uren te hebben gewerkt. Dit geeft recht op 68,08 – 55 = 13,08 keer de uurtoeslag.

De uurtoeslag?

De uurtoeslag = een forfaitair bedrag, meer bepaald:

 • 3,94 euro

Het nettoloon?

Het nettoloon verkrijgen we door:

 • het brutoloon voor de beschouwde maand,
 • te verminderen met een RSZ-inhouding van 13,07% (of: maal 0,8693),
 • te verhogen met de RSZ-werkbonus,
 • en te verminderen met de bedrijfsvoorheffing.

Beperking van de IGU?

Het nettobedrag van de IGU is:

 • beperkt tot een bedrag gelijk aan het voltijdse fictieve nettoloon min het deeltijdse nettoloon. Het totale inkomen (deeltijdse nettoloon + IGU) mag immers niet hoger zijn dan het nettoloon dat de werkgever zou betalen bij een voltijdse tewerkstelling;
 • gelijkgesteld aan 0 indien het resultaat van de berekening lager is dan 14,07 euro.

Hoe berekenen we de IGU? De overgangsregeling

Wat houdt de overgangsregeling in?

Elke maand berekenen we het bedrag van de IGU volgens twee formules:

 • de formule "oude regeling", van kracht vóór 1 juli 2005;
 • de formule "nieuwe regeling", van kracht vanaf 1 juli 2005.

Het hoogste resultaat wordt u toegekend.

Wanneer valt u onder de overgangsregeling?

Indien u op 30 juni 2005 deeltijds tewerkgesteld was en het recht op de IGU had aangevraagd en gekregen voor deze tewerkstelling, geniet u automatisch de overgangsregeling zolang deze betrekking duurt.

Wat indien u na 30 juni 2005 een aanvraag indient om de IGU te krijgen voor een nieuwe deeltijdse betrekking of voor een reeds lopende deeltijdse betrekking waarvoor u de IGU nog niet had aangevraagd?

U kunt de overgangsregeling genieten indien u:

 • reeds een IGU hebt genoten voor minstens één kalendermaand gelegen in de periode van 1 juli 2004 tot 30 juni 2005;
 • sinds 1 maart 2005 ononderbroken verbonden bent door deeltijdse arbeidsovereenkomsten. Worden niet beschouwd als een onderbreking: de periodes van de schoolvakanties indien u een deeltijds werkende leerkracht bent voor wie een systeem van uitgestelde bezoldiging van toepassing is;
 • in uw nieuwe deeltijdse betrekking tewerkgesteld bent volgens een arbeidsregime van ten minste 1/3 van een voltijdse betrekking (12,66 uren per week indien de gemiddelde wekelijkse voltijdse arbeidsduur gelijk is aan 38u).

Hoe wordt de IGU "oude regeling" berekend?

Voor een bepaalde maand berekenen we de IGU "oude regeling" op basis van de volgende formule: 
IGU = referte-uitkering + maandelijkse toeslag - nettoloon
 • Referte-uitkering = 26 x de "theoretische" daguitkering die u voor die maand zou ontvangen in geval van volledige werkloosheid.

  Voor meer uitleg, zie hierboven: "De referte-uitkering?".

 • Maandelijkse toeslag = een forfaitair bedrag bepaald in functie van uw gezinstoestand:
  • 233,52 euro voor een werknemer met enig inkomen en gezinslast (categorie A);
  • 186,82 euro voor een alleenwonende (categorie N);
  • 140,10 euro voor een samenwonende (categorie B).
 • Nettoloon = (brutoloon – de inhouding sociale zekerheid van 13,07% + RSZ-werkbonus) – bedrijfsvoorheffing.

Het nettobedrag van de IGU "oude regeling" mag nooit hoger zijn dan 9/10 van de referte-uitkering.

Het bedrag van de IGU is gelijkgesteld aan 0 indien het resultaat van de berekening lager is dan 14,07 euro.

Evolueren de bedragen in de tijd?

Alle bedragen vermeld in dit infoblad zijn geïndexeerde bedragen. Ze zijn geldig vanaf 01.05.2024.

Wat moet u concreet doen om de IGU te krijgen?

Bij de aanvang van de deeltijdse tewerkstelling?

Bij uw uitbetalingsinstelling (UI)?
Het formulier C131A-werknemer

U vraagt bij uw uitbetalingsinstelling de IGU door middel van het volledig ingevulde formulier C131A–werknemer.

De UI stuurt deze aanvraag naar het werkloosheidsbureau (WB) van de RVA:

 • Bent u een DBR, dan moet uw aanvraag op het WB toekomen binnen een termijn van twee maanden die aanvangt de dag nadat u de deeltijdse arbeid aanvatte.
 • Bent u een vrijwillig deeltijdse werknemer, dan moet uw aanvraag op het WB toekomen binnen een termijn van twee maanden die volgt op de dag vanaf wanneer u de IGU wenst te krijgen.
Het formulier C3-deeltijds

Het formulier C3-deeltijds is een controleformulier dat u elke maand moet invullen.

Uw UI zal u meerdere van die formulieren geven.

Bij de gewestelijke instelling voor arbeidsbemiddeling?

U moet zich ook aanmelden bij de VDAB, ACTIRIS, het ADG of de FOREM om:

 • aangifte te doen van uw deeltijdse betrekking;
 • zich in te schrijven als werkzoekende voor een voltijdse betrekking of voor een passende deeltijdse betrekking.

U moet zich aanmelden bij die instelling:

 • indien u een DBR bent: binnen een termijn van twee maanden die aanvangt de dag nadat u de deeltijdse arbeid aanvat;
 • indien u een vrijwillig deeltijdse werknemer bent: binnen een termijn van twee maanden die volgt op de dag vanaf wanneer u de IGU wenst te krijgen.

Tijdens de deeltijdse betrekking?

Op het einde van elke maand moet u het correct ingevulde formulier C3-deeltijds aan uw UI bezorgen.