Tijdskrediet en thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof en verlof voor mantelzorg)

Ja, de thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof en verlof voor mantelzorg) worden niet afgetrokken van de maximumduur van tijdskrediet met motief.

Je kunt dus een tijdskrediet met motief “zorgen voor zijn kind(eren)” aanvragen en dat ongeacht het feit dat je al een ouderschapsverlof hebt genoten voor een of meerdere van je kinderen.

Het gaat in de beide gevallen om volledige of gedeeltelijke onderbrekingen gekoppeld aan duidelijk omschreven omstandigheden en waarvoor de toegangsvoorwaarden verschillen.

Neen, de uitkeringen toegekend in het kader van een thematisch verlof zijn identiek ongeacht de leeftijd van de werknemer.

Het ouderschapsverlof en het tijdskrediet met motief zijn twee systemen van loopbaanonderbreking die het je mogelijk maken je prestaties te onderbreken of ze tot een halftijdse of met 1/5 te verminderen om te zorgen voor je kinderen. Er zijn meerdere verschillen tussen die beide systemen.

 

 

Ouderschapsverlof

Tijdskrediet met motief

Leeftijd van het kind dat het recht opent

Jonger dan 12 jaar op de ingangsdatum

Recht op verlof
Jonger dan 8 jaar op de ingangsdatum van het tijdskrediet

Recht op uitkeringen
Jonger dan 5 jaar zijn op de ingangsdatum van het voltijds tijdskrediet.
De leeftijd blijft op 8 jaar voor het 1/5 en halftijds tijdskrediet voor het recht op uitkeringen.

Maximale duur

Per kind:
Maximum 4 maanden voltijds equivalent, d.w.z.:

·  ofwel 4 maanden volledige onderbreking;

·  ofwel 8 maanden halftijdse
onderbreking;

·  ofwel 20 maanden onderbreking
met 1/5.

·  Ofwel 40 maanden onderbreking met 1/10.

Over de gehele beroepsloopbaan:
Recht op verlof
Maximum 51* kalendermaanden voor alle motieven samen

Die maximumduur van 51* maanden is voorzien ongeacht het aantal kinderen en de soort onderbreking (voltijds, halftijds of 1/5)

Opmerking: voor de volledige of halftijdse onderbreking wordt de maximumduur bepaald in de geldende sectorale of ondernemings-cao. In sommige gevallen kan ze dus minder dan 51*maanden bedragen.

Recht op uitkeringen
De uitkeringen zijn beperkt tot 48 maanden voor tijdskrediet met motief “zorgen voor zijn kinderen” voor alle onderbrekingsvormen (voltijds, halftijds en 1/5) voor wie zijn schriftelijke kennisgeving bij zijn werkgever deed na 01.02.2023.

Anciënniteits-voorwaarde bij de werkgever

Ten minste 12 maanden in de 15 maanden die voorafgaan aan de aanvraag bij de werkgever

Recht op verlof
Ten minste 24 maanden,
behalve als het tijdskrediet met motief aansluitend op het OV wordt gevraagd na uitputting van het recht op OV voor alle kinderen

Recht op uitkeringen
Ten minste 24 of 36 maanden,
behalve als het tijdskrediet met motief aansluitend op het OV wordt gevraagd na uitputting van het recht op OV voor alle kinderen

De 36 maanden gelden enkel voor het tijdskrediet met motief zorg voor uw kind(eren) jonger dan 5/8 jaar en voor alle vormen (voltijds, halftijds en 1/5). Voor de andere motieven geldt de 24 maanden anciënniteit.

Tewerkstellings-voorwaarden

Voor de volledige onderbreking:
voltijdse of deeltijdse tewerkstelling (ongeacht het uurrooster).

Voor de halftijdse onderbreking, of de onderbreking met 1/5 of de 1/10 onderbreking: verplichting om voltijds tewerkgesteld te zijn.

 

Recht op verlof
-Voor de volledige onderbreking: voltijdse of deeltijdse tewerkstelling (ongeacht het uurrooster).

-Voor de halftijdse onderbreking: minstens 3/4 tewerkgesteld in de loop van de 12 voorgaande maanden.

- Voor de 1/5 onderbreking: voltijds tewerkgesteld in de loop van de 12 voorafgaande maanden

Recht op uitkeringen
-Halftijds en 1/5 tijdskrediet
Gedurende de 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever voltijds tewerkgesteld zijn.

-Voltijds tijdskrediet
Gedurende de 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever voltijds tewerkgesteld zijn of gedurende de 24 maanden voor de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever deeltijds tewerkgesteld zijn.

Aanvraag bij de werkgever

Schriftelijke kennisgeving ten laatste 2 maanden en ten vroegste 3 maanden vóór de aanvangsdatum

(kortere termijn mogelijk in geval van onderling schriftelijk akkoord tussen werkgever en werknemer)

Schriftelijke kennisgeving:
- 3 maanden voor de begindatum als de werkgever meer dan 20 werknemers tewerkstelt;
- 6 maanden voor de begindatum als de werkgever 20 werknemers of minder tewerkstelt

(andere termijn mogelijk in geval van. onderling schriftelijk akkoord tussen werkgever en werknemer).

Recht voor de werknemer

Ja, als aan de voorwaarden is voldaan behalve voor het 1/10 ouderschapsverlof waar de werkgever de aanvraag (schriftelijk) kan weigeren.

Opmerking: het gaat om een individueel recht dat door elke werknemer van de onderneming kan worden bekomen, ongeacht het aantal personen dat er zijn tewerkgesteld.

 

Voor de 1/5 onderbreking kan het recht worden bekomen bij alle werkgevers voor zover aan de voorwaarden is voldaan.

Voor de volledige of halftijdse onderbreking kan het recht enkel worden bekomen als dat voorzien is in een sectorale cao of een ondernemings-cao en voor zover aan de voorwaarden is voldaan.

Opmerkingen:

·    in de kmo’s met minder dan 11 werknemers, is de instemming van de werkgever vereist;

·   in de ondernemingen met meer dan 10 werknemers, is het recht beperkt tot een quotum van gelijktijdige afwezigheden, dat, volgens de algemene regel, gelijk is aan 5% van het personeelsbestand.

Uitstel door de werkgever

Uitstel van maximum 6 maanden omwille van redenen die te maken hebben met de goede werking van de dienst, in de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever

Opmerking: het ouderschapsverlof zal ten laatste 6 maanden na de datum waarop de werkgever gebruik heeft gemaakt van zijn recht op uitstel ingaan.

Uitstel van maximum 6 maanden, omwille van ernstige interne of externe redenen, binnen de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving

Opmerking: in geval van uitstel moet het tijdskrediet ingaan uiterlijk 6 maanden te rekenen vanaf de dag waarop het zou zijn ingegaan als er geen uitstel was geweest

Intrekking of wijziging door de werkgever

/

Intrekking of wijziging van de uitoefening van de 1/5 vermindering om redenen en voor de duur van die redenen (bepaald door ondernemingsraad/werkgever/vakbondsafvaardiging/arbeidsreglement)

Aanvraag bij de RVA

Indiening –de aanvraag via de elektronische toepassing binnen de 2 maanden vanaf de aanvang

Indiening van de aanvraag via de elektronische toepassing binnen de 2 maanden vanaf de aanvang

Attesten

Verklaring van de werknemer op de aanvraag (naam, voornaam en rijksregisternummer van het kind)

In geval van adoptie, een attest betreffende de adoptie van het kind en een uittrekstel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister

In geval van fysieke of mentale ongeschiktheid van het kind (tussen 12 en 21 jaar), een attest betreffende die ongeschiktheid

Verklaring van de werknemer op het de aanvraag (naam, voornaam en rijksregisternummer van het kind)

In geval van adoptie, een attest betreffende de adoptie van het kind en een uittrekstel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister

 

Voor meer informatie over het ouderschapsverlof: infoblad T19.

Voor meer informatie over het tijdskrediet met motief: infoblad T160.

Het verlof voor medische bijstand en het tijdskrediet met motief zijn twee systemen van loopbaanonderbreking die het je mogelijk maken om je prestaties te schorsen of halftijds of met 1/5 te verminderen, om 'een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen'. Er zijn meerdere verschillen tussen die beide systemen.

 

Verlof voor medische bijstand

Tijdskrediet met motief

Maximumduur

Per patiënt:
Volledige onderbreking: maximum 12 maanden

Halftijdse onderbreking en onderbreking met 1/5: maximum 24 maanden

Uitzondering voor de alleenstaande werknemer* in geval van zware ziekte van zijn kind < 16 jaar:

·         Volledige onderbreking: maximum 24 maanden per kind

·         Halftijdse onderbreking en onderbreking met 1/5: maximum 48 maanden per kind

* werknemer die uitsluitend en effectief samenwoont met een of meerdere van zijn kinderen

Duur per aanvraag

minimum 1 maand en maximum 3 maanden

Uitzondering voor een zwaar ziek minderjarig kind tijdens of net na de hospitalisatie, mogelijkheid tot volledige onderbreking voor de duur van 1 week, onmiddellijk verlengbaar met 1 week

Duur over de gehele beroepsloopbaan: maximum 51 kalendermaanden voor alle motieven samen

Die maximumduur van 51 maanden is voorzien ongeacht het aantal patiënten en de soort onderbreking (volledig, halftijds of met 1/5)

Opmerking: voor de volledige of halftijdse onderbreking wordt de maximumduur bepaald in de geldende sectorale of ondernemings-cao. In sommige gevallen kan ze dus minder dan 51 maanden bedragen.

Dat aantal maanden moet altijd worden verminderd met de andere periodes van tijdskrediet of loopbaanonderbreking (in een andere sector) die voorheen al zouden zijn bekomen

Duur per aanvraag

minimum 1 maand en maximum 3 maanden voor het motief bijstaan of verzorgen van een zwaar ziek gezins-of familielid

 

 

Anciënniteits-voorwaarde bij de werkgever

/

ten minste 2 jaar op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever

Tewerkstellings-voorwaarden

Op de datum van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever:

- voltijds tewerkgesteld zijn voor de 1/5 onderbreking

- ten minste 3/4 hebben gewerkt voor de halftijdse onderbreking

Geen tewerkstellingsvoorwaarde voor de volledige onderbreking

Recht op verlof

Voor de volledige onderbreking: voltijdse of deeltijdse tewerkstelling (ongeacht het uurrooster).

Voor de halftijdse onderbreking: minstens 3/4 tewerkgesteld in de loop van de 12 voorgaande maanden.

Voor de 1/5 onderbreking: voltijds tewerkgesteld

Recht op uitkeringen

-Halftijds en 1/5 tijdskrediet:

Gedurende de 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever voltijds tewerkgesteld zijn.

-Voltijds tijdskrediet:

Gedurende de 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever voltijds tewerkgesteld zijn of gedurende de 24 maanden voor de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever deeltijds tewerkgesteld zijn.

 

Aanvraag bij de werkgever

Schriftelijke kennisgeving minstens 7 dagen voor de ingangsdatum van het verlof behalve wanneer de hospitalisatie van het kind onvoorzienbaar is

(andere termijn mogelijk in geval van onderling schriftelijk akkoord tussen WG en WN)

Schriftelijke kennisgeving:
- 3 maanden voor de begindatum als de werkgever meer dan 20 werknemers tewerkstelt;
- 6 maanden voor de begindatum als de werkgever 20 werknemers of minder tewerkstelt

(andere termijn mogelijk in geval van onderling schriftelijk akkoord tussen werkgever en werknemer)

Recht voor de werknemer

Het recht kan worden verkregen bij alle werkgevers voor zover aan de voorwaarden voldaan is

Opmerkingen:

·    bij de werkgever die minder dan 10 werknemers tewerkstelt, is het akkoord van de werkgever vereist voor de halftijdse onderbreking en de onderbreking met 1/5;

·    bij de werkgever die minder dan 50 werknemers tewerkstelt kan de werkgever, als de werknemer al 6 maanden volledige onderbreking of 12 maanden halftijdse onderbreking of onderbreking met 1/5 heeft genoten, de verlenging weigeren voor dezelfde persoon wegens organisatorische redenen (niet van toepassing voor gehospitaliseerd kind)

 

Voor het 1/5 tijdskrediet, kan het recht worden bekomen bij alle werkgevers voor zover aan de voorwaarden is voldaan.

Voor het volledige of halftijdse tijdskrediet kan het recht enkel worden bekomen als dat voorzien is in een sectorale cao of een ondernemings-cao en voor zover aan de voorwaarden is voldaan.

Opmerkingen:

·    in de kmo’s met minder dan 11 werknemers, is de instemming van de werkgever vereist;

·   in de ondernemingen met meer dan 10 werknemers, is het recht beperkt tot een quotum van gelijktijdige afwezigheden, dat, volgens de algemene regel, gelijk is aan 5% van het personeelsbestand.

Uitstel door de werkgever

Uitstel van 7 dagen mogelijk omwille van functioneringsredenen, binnen 2 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving (niet van toepassing voor gehospitaliseerd kind)

Uitstel van maximum 6 maanden, omwille van ernstige interne of externe redenen, binnen de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving

Opmerking: in geval van uitstel moet het tijdskrediet ingaan uiterlijk 6 maanden te rekenen vanaf de dag waarop het zou zijn ingegaan als er geen uitstel was geweest.

Intrekking of wijziging door de werkgever

/

Intrekking of wijziging van de uitoefening van de 1/5 vermindering om redenen en voor de duur van die redenen (bepaald door ondernemingsraad/werkgever/vakbondsafvaardiging/arbeidsreglement)

Aanvraag bij de RVA

Indiening van de aanvraag via de elektronische toepassing binnen de 2 maanden vanaf de aanvang

Indiening van de aanvraag via de elektronische toepassing binnen de 2 maanden vanaf de aanvang

Attesten

Verklaring van de werknemer op de aanvraag (naam, voornaam en rijksregisternummer van de patiënt die deel uitmaakt van het gezin of die een familielid is of vader/moeder/kind van de wettelijk samenwonende partner)

Attest van de behandelend arts van de patiënt.

In geval van een gehospitaliseerd kind: attest van het ziekenhuis

In geval van zware ziekte van het kind < 16 jaar van een alleenstaande werknemer: attest van de gemeentelijke overheid met betrekking tot de samenstelling van het gezin

Verklaring van de werknemer op de aanvraag (naam, voornaam en rijksregisternummer van de patiënt die deel uitmaakt van het gezin of die een familielid is of vader/moeder/kind van de wettelijk samenwonende partner)

Attest van de behandelend arts van de patiënt.

 

 

 

Voor meer informatie over het verlof voor medische bijstand, zie infoblad T18

Voor meer informatie over het tijdskrediet met motief zie infoblad T160

Nee, als je na je thematisch verlof opnieuw het oorspronkelijke tijdskrediet (dat voortijdig werd stopgezet) wil genieten, moet je verplicht een nieuwe aanvraag indienen bij je werkgever.

Ja, aangezien de reglementering niet oplegt dat het zwaar zieke gezinslid of de patiënt die palliatieve of medische zorgen nodig heeft in België moet wonen.

Je kan dus een (thematisch) verlof voor medische bijstand of palliatieve zorgen vragen, om naar je zwaar zieke gezinslid of de patiënt die palliatieve zorgen nodig heeft en in het buitenland woont, te gaan.

Hoewel het mogelijk is om naar eender welk land te gaan, moet je wel je domicilie in België of in een ander land van de Europese Economische Ruimte houden gedurende de onderbreking voor medische bijstand of palliatief verlof.

Bovendien moet je aan alle voorwaarden voldoen om recht te hebben op die onderbreking. Dat betekent, in het kader van:

  •  medische bijstand, dat de behandelend arts van je gezinslid moet attesteren dat die persoon aan een ernstige ziekte lijdt waarvoor je aanwezigheid vereist is om hem te helpen bij zijn herstel. Als je in de privésector werkt, bij een gemeente-, of provinciebestuur of een dienst die ervan afhangt, moet de arts bovendien attesteren dat je aanwezigheid vereist is bovenop de professionele bijstand die de patiënt kan genieten;
  • palliatieve zorgen, dat de behandelend arts van de patiënt moet attesteren dat de persoon aan wie je palliatieve zorgen wil verlenen, terminaal is.

Dat attest en moet worden overgemaakt aan de RVA. Het moet worden ingevuld door de arts in het buitenland, die het zwaar zieke gezinslid of de terminale patiënt verzorgt. Als de arts geen Nederlands, Frans of Duits begrijpt, moet je het attest laten vertalen dat op het formulier van de RVA staat, opdat hij begrijpt wat erin staat. 

De arts zal aan de hand van die vertaling moeten bepalen of hij het attest dan niet invult en ondertekent. Hij moet er ook zijn stempel op aanbrengen.

Alleenstaande werknemers in de privésector die een eenoudergezin (alleen wonen samen met een of meer van je kinderen waarvan minstens één ten laste) vormen, hebben recht op verhoogde onderbrekingsuitkeringen tijdens hun thematisch verlof of 1/5 tijdskrediet met motief.

  • In geval van ouderschapsverlof moet het kind jonger dan 12 jaar zijn. Bij een medische bijstand, verlof voor mantelzorg of palliatief verlof moet het kind jonger zijn dan 18 jaar. De leeftijden van 12 en 18 jaar worden verhoogd tot 21 jaar voor een kind met een handicap.
  • In geval van een 1/5 tijdskrediet is de verhoging van toepassing op alle motieven (zorg kind jonger dan 5/8 jaar, palliatieve zorgen, opleiding, …)  en ongeacht de leeftijd van het kind.

U kan de bedragen vinden via de rubriek barema’s op deze website.

Je moet een onderscheid maken tussen de thematische verloven en het 1/5 tijdskrediet.

Bij de thematische verloven hebt u enkel recht op de verhoogde uitkeringen als eenoudergezin wanneer je dit verlof vraagt om te zorgen voor je kind.

Bijvoorbeeld: wanneer je alleen woont met je kind en een halftijdse medische bijstand vraagt voor je zwaar zieke vader, dan heb je geen recht op de verhoogde onderbrekingsuitkeringen.

Bij een 1/5 tijdskrediet speelt het motief geen rol. Je ontvangt als eenoudergezin altijd een verhoogde onderbrekingsuitkering.

Bijvoorbeeld: U vraagt een 1/5 tijdskrediet met motief opleiding. Wanneer je alleen woont met je kind ten laste, ontvang je de verhoogde uitkeringen voor een eenoudergezin.

Thematische verloven

Wanneer u medische bijstand, palliatief verlof of verlof voor mantelzorg vraagt voor uw kind, ontvangt u de verhoogde onderbrekingsuitkeringen tot de maand waarin uw kind 18 jaar wordt.

Bij een ouderschapsverlof ontvangt u de verhoging tot de maand waarin uw kind 12 jaar wordt.

Vanaf de maand volgend op de maand waarin uw kind de leeftijdgrens bereikt, heeft u recht op het basisbedrag.

1/5 tijdskrediet

Bij een 1/5 tijdskrediet wordt de verhoogde onderbrekingsuitkering toegekend gedurende de gevraagde periode.

Uiteraard ontvang je geen verhoogde uitkeringen meer van zodra je geen eenoudergezin meer vormt.